BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2019

Treść strony

wersja do druku
WYJAZDOWE 2 DNIOWE SZKOLENIE EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE DLA 3 ASYSTENTÓW RODZINY ZATRUDNIONYCH W RAMACH PROJEKTU „MOJE NOWE ZYCIE, MÓJ NOWY DOM”.Ogłoszenie nr 637710-N-2019 z dnia 2019-12-19 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego 2 dniowego szkolenia edukacyjno - terapeutycznego dla 3 Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
projekt „Moje nowe życie, mój nowy dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny,

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 34479020000000, ul. ul. Kruszcowa  22 , 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 7716345, e-mail szalich.a@opschorzow.pl, faks 32 2496229.
Adres strony internetowej (URL): ops.bip.chorzow.eu/index.php
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
ops.bip.chorzow.eu/index.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego 2 dniowego szkolenia edukacyjno - terapeutycznego dla 3 Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”
Numer referencyjny: 17/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego 2 dniowego szkolenia edukacyjno - terapeutycznego dla 3 Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”. Celem realizacji usługi będzie przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego oraz zwiększenie odporności Asystentów Rodziny na stres poprzez zapoznanie się z metodami i technikami radzenia sobie z nim. Dodatkowo celem 2-dniowego szkolenia wyjazdowego będzie: redukcja stresu poprzez relaksację, poprawa komunikacji w zespole, integracja, zbudowanie atmosfery wzajemnego zaufania, wzrost motywacji do wykonywania służbowych zadań. Z uwagi na powyższe wyjazd edukacyjno-terapeutyczny powinien składać się z dwóch części: I Części – szkoleniowej i II Części terapeutyczno-relaksacyjnej. 2. Zadania Wykonawcy 2.1. Zapewnienie transportu z Chorzowa do miejsca pobytu oraz powrotnego do Chorzowa lub pokrycie kosztów dojazdu i przyjazdu uczestników wyjazdowego szkolenia. 2.2. Zapewnienie miejsca noclegowego. Zakwaterowanie w pokojach hotelowych 1-osobowych o standardzie minimum 3* hotel/pensjonat zawierający w swojej kubaturze miejsce do przeprowadzenia szkolenia spełniające wymogi bezpieczeństwa, oświetlenia, akustyki i klimatyzacji oraz wyposażone w niezbędne wyposażenie techniczne i multimedialne do przeprowadzenia tego typu szkolenia. Zamawiający nie dopuszcza kwaterowania w pokojach wyposażonych w łóżka piętrowe, łoża małżeńskie lub kanapy traktowane jako miejsca do spania. Pokoje powinny być wyposażone minimum w czajniki elektryczne, wodę butelkowaną, radio, telewizor, telefon, Łazienka powinna być wyposażona w wannę z baterią i natryskiem lub kabinę natryskową oraz w osłonę na wannę lub prysznic, umywalkę z blatem lub półką, wc. Wyposażenie uzupełniające to lustro, gniazdko z osłoną, pojemnik na śmieci oraz zestaw dla każdego gościa: mydełko toaletowe lub dozownik z mydłem w płynie, ręcznik, ręcznik kąpielowy, szklanka lub jednorazowy kubek. 2.3. Zapewnienie gastronomicznej i restauracyjnej: a. 1 Dzień: • Wykonawca po zakwaterowaniu uczestników w hotelu/pensjonacie powinien zapewnić na sali wykładowej poczęstunek w postaci szwedzkiego stołu składający się z kanapek na pieczywie żytnim i pszennym -4szt. na osobę. W skład każdej kanapki powinna wchodzić np. wędlina, ser żółty, warzywa: sałata, pomidor i ogórek). W tym jedna bezmięsna kanapka na osobę. Gorącej kawy rozpuszczalnej podanej w termosach konferencyjnych (nie mniej niż 200 ml na osobę), śmietanka lub mleko podane w dzbankach, cukier w cukiernicy,-herbata czarna w saszetkach (nie mniej niż jedna saszetka na osobę), gorąca woda w termosach konferencyjnych (nie mniej niż 200 ml na osobę) , cytryna (nie mniej niż ½ plasterka na osobę);-woda mineralna niegazowana w dzbankach, (nie miej niż 0,2l na osobę),-ciasto świeże/ ciasto domowe, ciastka kruche typu herbatniki, delicje, markizy-nie mniej niż dwa rodzaje, łącznie nie mniej niż 200 g na osobę. • Obiad - zupa -nie miej niż 350 ml na osobę,-danie główne mięsne/ rybne z zestawem minimum dwóch surówek/sałatek oraz ziemniaków/ kaszy/ makaronu/ ryżu/ frytek, Łączna gramatura dania głównego musi wynosić 500g (+/-50 g) z zastrzeżeniem udziałów procentowych np.: mięso/ ryba musi stanowić 30% (+/-3%) udziału w całkowitej gramaturze dania; wypełnienie (np. ziemniaki, makaron, ryż, frytki) musi stanowić 30% (+/-3%) udziału w całkowitej gramaturze dania; surówki, sałatki (min. 2 rodzaje na 1 os.) muszą stanowić 40% (+/-3%)udziału w całkowitej gramaturze dania;-sok owocowy -nie miej niż 0,3 l na osobę. • Kolacja - kolacja składać się będzie z minimum: jednego dania ciepłego (np. parówki, jajecznica, placki), wędliny (zimna płyta), serów (dwa rodzaje), pieczywa (chleb, bułki), warzywa surowe (minimum dwa rodzaje np. pomidory, ogórki), napojów 4 zimnych (woda mineralna gazowana i niegazowana, dwa rodzaje soków owocowych), napojów gorących (kawa, herbata) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego 2 dniowego szkolenia edukacyjno - terapeutycznego dla 3 Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”- Strona 2 b. 2 Dzień: • Śniadanie – menu zgodne z serwisem hotelowym, jeśli jednak będzie przygotowywane specjalnie dla osób uczestniczących w szkoleniu powinno składać się z minimum: jednego ciepłego dania (np. parówki, jajecznica), wędliny (dwa rodzaje), serów (dwa rodzaje), pieczywa (chleb, bułki), warzywa surowe (minimum dwa rodzaje np. pomidory, ogórki), napojów zimnych (woda mineralna gazowana i niegazowana, dwa rodzaje soków owocowych), napojów gorących (kawa, herbata) • Przerwa kawowa - Gorąca kawa rozpuszczalna podana w termosach konferencyjnych (nie mniej niż 200 ml na osobę), śmietanka lub mleko podane w dzbankach, cukier w cukiernicy,-herbata czarna w saszetkach (nie mniej niż jedna saszetka na osobę), gorąca woda w termosach konferencyjnych (nie mniej niż 200 ml na osobę) , cytryna (nie mniej niż ½ plasterka na osobę);-woda mineralna niegazowana w dzbankach, (nie miej niż 0,2l na osobę),-ciasto świeże/ ciasto domowe, ciastka kruche typu herbatniki, delicje, markizy-nie mniej niż dwa rodzaje, łącznie nie mniej niż 200 g na osobę. • Obiad - zupa -nie miej niż 350 ml na osobę,-danie główne mięsne/ rybne z zestawem minimum dwóch surówek/sałatek oraz ziemniaków/ kaszy/ makaronu/ ryżu/ frytek, Łączna gramatura dania głównego musi wynosić 500g (+/-50 g) z zastrzeżeniem udziałów procentowych np.: mięso/ ryba musi stanowić 30% (+/-3%) udziału w całkowitej gramaturze dania; wypełnienie (np. ziemniaki, makaron, ryż, frytki) musi stanowić 30% (+/-3%) udziału w całkowitej gramaturze dania; surówki, sałatki (min. 2 rodzaje na 1 os.) muszą stanowić 40% (+/-3%)udziału w całkowitej gramaturze dania;-sok owocowy -nie miej niż 0,3 l na osobę. Uwaga: Zamawiający zaznacza, że obiad pierwszego i drugiego dnia musi być różny. Nie jest możliwe aby usługa gastronomiczna była serwowana w tej samej sali gdzie odbywają się zajęcia albo w sali do tego nie przeznaczonej. Nie dopuszczalne jest również wykorzystanie do przygotowania poczęstunku zastawy jednorazowej (plastik/papier) Wymagane jest, aby szkolenie oraz noclegi wraz z posiłkami odbywały się w tym samym miejscu/kompleksie 2.4. Przeprowadzenie szkolenia edukacyjno-terapeutycznego. a. Szkolenie edukacyjno-terapeutyczne powinno składać się z dwóch części: I Części – szkoleniowej obejmującej łącznie 10 godzin lekcyjnych i II Części terapeutyczno-relaksacyjnej obejmującej łącznie 5 godzin lekcyjnych. Szkolenie będzie trwało dwa dni robocze, bezpośrednio następujące po sobie, w godzinach od 9.00 do 17.15 pierwszego dnia i drugiego dnia od 9.00 do 16.30. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić łącznie 15 godzin lekcyjnych kształcenia (15 x 45 minut + przerwy), np. zgodnie z poniższym wzorem przebiegu szkolenia: Dzień pierwszy szkolenia: 9.00 –10.30 – szkolenie (2 x 45 min.) 10.30 –10.45 –przerwa kawowa 10.45 –13.00 - szkolenie (3 x 45 min.) 13.00 –13.30 – Obiad 13.30 – 15.00 – czas wolny 15.00 – 17.15 – część terapeutyczno – relaksacyjna (3 x 45 min.) Dzień drugi szkolenia: 9.00 –10.30 – szkolenie (2 x 45 min.) 10.30 –10.45 –przerwa kawowa 10.45 –13.00 - szkolenie (3 x 45 min.) 13.00 –13.30 – Obiad 13.30 – 15.00 – czas wolny 15.00 – 16.30 – część terapeutyczno – relaksacyjna (2 x 45 min.) Uwaga: Zamawiający zaznacza, że powyższy wzór przebiegu szkolenia jest jedynie propozycją, Wykonawca może zaproponować inny rozkład zajęć jednak musi zachować godziny graniczne oraz łączną ilość godzin tj. 15 godzin lekcyjnych +przerwy. Program szkolenia - Szkolenie powinno obejmować łącznie min. 15 godzin lekcyjnych i zawierać następujące elementy: a. Program szkolenia I Części – szkoleniowej obejmującej łącznie 10 godzin lekcyjnych powinien zawierać co najmniej poniżej wymieniony zakres tematyczny: • Sposoby unikania wypalenia zawodowego; • Zachowanie harmonii pomiędzy różnymi sferami życia; • Sposoby wpływania na wzrost własnej efektywności; • Skuteczne techniki samo motywacji; • Rozpoznawanie hierarchii wartości; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego 2 dniowego szkolenia edukacyjno - terapeutycznego dla 3 Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”- Strona 3 • Sposoby radzenia sobie ze stresem; • Rozpoznawanie własnych stresorów; • Wykorzystanie stresu pozytywnego; • Techniki pracy ze stresem; • Kontrola emocji; b. Program szkolenia II Części – terapeutyczno-relaksacyjnej obejmującej łącznie 5 godzin lekcyjnych powinien zawierać takie techniki/ formy/metody rozładowania stresu, które wpłyną korzystnie nie tylko na emocje uczestnika ale również spowodują rozluźnienie napięcia mięśniowego, dlatego tez Wykonawca zobowiązany jest w ramach II Części do zaproponowania takich form pracy z grupą, które wpłyną pozytywnie na ww. sfery np.: • Ćwiczenia relaksacyjne • Terapia „per aqua” • Muzykoterapia • Arteterapia • Ćwiczenia medytacyjne • I inne Uwaga: Program szkolenia może być uzupełniony o tematykę związaną z zakresem szkolenia i poszerzony o zagadnienia, które w ocenie Wykonawcy winny być zrealizowane celem odpowiedniego przygotowania uczestników szkolenia. Zamawiający dopuszcza możliwość niewielkiej modyfikacji ww. programu szkolenia. Program szkolenia będzie stanowił kryterium oceny, dlatego też Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia szczegółowego Ramowego programu wraz z harmonogramem szkolenia na każdy dzień pobytu. 3. Dodatkowe informacje. 1. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia uczestników szkolenia w szczególności od następstw nieszczęśliwych wypadków 2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości realizowanego szkolenia. 3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odbioru wydanych uczestnikowi szkolenia materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych oraz zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia jeśli takie będą rozdysponowane. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej w trakcie realizacji szkoleń w postaci min. 5 zdjęć(na jeden dzien) w formacie . JPG i przesyłanie ich na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy. 5. Wykonawca usługi jest zobowiązany do poddania się kontroli przez Zamawiającego lub inny uprawniony podmiot w zakresie realizacji umowy oraz udostępnienia kontrolującym wglądu do dokumentów. Wymóg ten dotyczy okresu do 31 grudnia 2024 r. 6. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, dlatego Wykonawca zobowiązuje się do: 1) umieszczenia przesłanej przez Zamawiającego identyfikacji m.in. na: materiałach i pomocach szkoleniowych wydanych uczestnikom szkolenia, wydawanych dyplomach, certyfikatach lub innych zaświadczeniach oraz zamieszczenia stosownego oznakowania w pomieszczeniach w których będą się odbywać zajęcia szkoleniowe zgodnie z projektem Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki UE na lata 2014-2020 dotyczącymi oznaczania projektów współfinansowanych ze środków UE aktualnych na dzień organizacji szkolenia; 2) informowania uczestników kursu o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania do dnia 31grudnia 2024 roku dokumentacji związanej z realizacją szkolenia: 1) programu nauczania zgodnego z wymogami prawa, 2) listę obecności zawierającą podpis uczestnika, wymiar godzin i tematy zajęć, 3) protokół przebiegu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony, 4) rejestr wydanych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz rejestr wydanych materiałów szkoleniowych. 5) dokumentacji fotograficznej. 8. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację szkolenia. 9. Wykonawca usługi jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. tekst jednolity z 2018r. poz.1000) oraz powinien kierować się polityką równych szans tj. podczas realizacji szkoleń nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną. UWAGA ! Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich pozwoleń do realizacji tego typu usługi wynikających z przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników podczas organizowanych działań.
II.5) Główny kod CPV: 80570000-0
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7980,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-01-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi legitymować się wiedzą i doświadczeniem w zakresie usług zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia. W tym celu powinien wykazać się co najmniej 12-miesięcznym doświadczeniem w zakresie świadczenia usług o tożsamym lub podobnym charakterze.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert-w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert-w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Dokumenty potwierdzające, że wymienione na wykazie – sporządzonym na wzorze załącznika nr 6 do SIWZ - usługi zostały wykonane należycie. Zamawiający wymagać będzie potwierdzenia wszystkich wymienionych na wymaganym wykazie usług poprzez dołączenie referencje bądź innych dowodów potwierdzających informacje zawarte w wykazie oraz należyte wykonanie usług. Dowodami mogą być także poświadczenia lub oświadczenia Wykonawcy – jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisem art. 25 ust. 1 PZP (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 3. Oświadczenie o zapoznaniu się przez Wykonawcę z warunkami zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) 4. Oświadczenie o związaniu Wykonawcy ofertą (załącznik nr 4 do SIWZ). 5. Oferta Wykonawcy sporządzona wg wzoru zgodnego z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 6. Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu wraz z wykazem zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizowanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - o treści według załącznika nr 6 do SIWZ. oraz Szczegółowy Ramowy program wraz z harmonogramem szkolenia na każdy dzień pobytu. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Według załącznika nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Ocena programu ramowego

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowie w formie pisemnej wprowadzonych aneksem takich jak: 1. zmiana osób funkcyjnych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; 2. zmiana adresu siedziby jednej ze Stron – z przyczyn zewnętrznych; 3. zmiana terminu realizacji zamówienia – na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego; 4. zmiana lub wycofanie Podwykonawcy – w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego; 5. zmiana miejsca odbycia zajęć z przyczyn obiektywnych zaakceptowanych przez Zamawiającego; 6. wprowadzenie informacji dodatkowych związanych z nowymi wytycznymi w realizacji Projektu; 7. zmiana osób – kadry zapewnionej przez Wykonawcę na osoby o doświadczeniu nie mniejszym niż określone w ofercie; 8. w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT – wartość wynagrodzenia netto nie podlega zmianie, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 2. Przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu okoliczności, powodujące zmianę do umowy, stanowią jedynie uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-27, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe.

Zatwierdzam

 

………………………………………………………………..

Dyrektor OPS w Chorzowie

pobierz plik: [ 637710-N-2019 - OGŁOSZENIE ]

pobierz plik: [ 637710-N-2019 - SIWZ ]osoba odpowiedzialna za treść: Szalich Artur, dnia: 2019-12-19
utworzony: 19-12-2019 / modyfikowany: 23-09-2020
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020