BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2019

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - KURS PRAWA JAZDY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne i inne

o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi

 

ZAMAWIAJĄCY:

                Miasto Chorzów - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie,

                ul. Racławicka 19,  41-500 Chorzów, woj. Śląskie

NIP: 627 273 38 08 REGON: 276 25 53 06

                Biuro Projektu – „Ramię w ramię”; ul. Racławicka 19 w Chorzowie

                Tel. kontaktowy: 32 77-16-387

                Godziny urzędowania:

                • poniedziałki, w godz. 7.00.– 15.45

                • wtorki – czwartki w godz. 7.00 – 14.45

                • piątki w godz. 7.00 – 13.45

                Adres poczty elektronicznej: projekt@opschorzow.pl

                Adres strony internetowej: http://ops.bip.chorzow.eu

I. TRYB/ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.)., zwanej dalej ustawą Pzp. na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.

3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

II.           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

Kod CPV: 80411000-8 

 

Nazwa wg CPV -  Usługi szkół jazdy

 

Kod CPV 80411100-9 Nazwa wg CPV - Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

Kod CPV 80411200-0 Nazwa wg CPV – Usługi szkół nauki jazdy

 
   

1. Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

1)     Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kursu dla kandydatów na kierowców kategorii B zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umożliwiającymi przystąpienie do egzaminu państwowego.

Planowana liczba osób objęta szkoleniem wynosi 70. Planowana liczba osób objęta szkoleniem może ulec zmianie w zależności od faktycznej ilości uczestników projektu zainteresowanych udziałem w szkoleniu. Stąd też Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na kurs.

                Szkolenie będzie realizowanie w 5 grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Grupa szkoleniowa będzie obejmowała wyłącznie uczestników niniejszego projektu.

2)     Na przedmiot zamówienia składa się:

 1. Organizacja kursu prawa jazdy kategorii B w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, przy czym:

-         liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 30 godzin (jedna godzina dydaktyczna to 45 minut)

-         liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 30 godzin (jedna godzina praktycznej nauki jazdy to 60 minut)

 1. Zapewnienie materiałów dydaktycznych
 2. Zorganizowanie badań lekarskich niezbędnych do uczestnictwa w kursie
 3. Objęcie ubezpieczeniem NNW uczestników szkolenia
 4. Założenie profilu kandydata na kierowcę
 5. Wyrobienie zdjęć do dokumentu prawa jazdy
 6. Organizacja egzaminu wewnętrznego oraz państwowego (teoretycznego i praktycznego). Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i państwowy nie jest wliczany do godzin kursu.

3)     Na koszt przedmiotu zamówienia składa się:

 1. Koszt organizacji kursu.
 2. Koszt materiałów dydaktycznych oraz niezbędnego sprzętu.
 3. Koszt ubezpieczenia NNW uczestników kursu na cały czas trwania szkolenia oraz w drodze do miejsca szkolenia tam i z powrotem.
 4. Obsługę uczestników kursu w zakresie założenia profilu kandydata na kierowcę (PKK), stanowiącego zestaw danych i informacji identyfikujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami w systemie teleinformatycznym.
 5. Koszt wyrobienia zdjęć do dokumentu prawa jazdy.
 6. Koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego.
 7. Koszt wydania zaświadczeń dla uczestników, którzy ukończyli kurs.
 8. Koszt opłacenia jednego egzaminu państwowego teoretycznego w wybranym przez kursanta Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W przypadku nie uzyskania przez uczestnika pozytywnego wyniku egzaminu, kolejne egzaminy opłacane są ze środków własnych uczestnika.
 9. Koszt opłacenia jednego egzaminu państwowego praktycznego w wybranym przez kursanta Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W przypadku nie uzyskania przez uczestnika pozytywnego wyniku egzaminu, kolejne egzaminy opłacane są ze środków własnych uczestnika.

c.      Koszt badań orzekających o możliwości prowadzenia pojazdu przewidzianego dla prawa jazdy kat. B, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017r. w w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2017r. poz. 250).

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie inne koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursu, m.in. również koszt wynagrodzenia wykładowcy/ów oraz instruktora/ów, koszt wynajmu sali, placu manewrowego, koszt paliwa, amortyzacji samochodów, itp.

 

4)     Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Zapewnienia sali wykładowej wyposażonej w pomoce dydaktyczne, placu manewrowego, pojazdów do nauki jazdy, a także doświadczonej i wykwalifikowanej kadry do prowadzenia kursu w części teoretycznej i praktycznej zgodnie z przepisami:

-         Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku  o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.);

-         Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1885);

-         Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2016r. poz. 232);

-         Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w  sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.   z 2016r. poz. 231 z późn. zm);

-         Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2018r. poz. 661).

 1. Przeprowadzenia zajęć teoretycznych szkolenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 na terenie miasta Chorzowa lub miast ościennych (Bytom, Ruda Śląska, Katowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Piekary Śląskie). Harmonogram zajęć teoretycznych dla poszczególnych grup szkoleniowych Wykonawca ustali z Zamawiającym.
 2. Przeprowadzenia zajęć praktycznych od poniedziałku do niedzieli w godzinach ustalonych indywidulanie z uczestnikiem szkolenia przy uwzględnieniu możliwości wykonywania pozostałych obowiązków uczestnika projektu oraz innych zajęć prywatnych. Zajęcia winny odbywać się w różnych miejscowościach (w szczególności w miejscowości gdzie uczestnik będzie zdawał egzamin), tak aby jak najlepiej przygotować kursantów do praktycznego egzaminu państwowego. Zajęcia praktyczne obejmujące zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym muszą zaczynać się i kończyć na terenie miasta Chorzów. Zajęcia praktyczne winny zacząć się po zakończeniu zajęć teoretycznych.

5)     Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekuna szkolenia, który będzie odpowiedzialny za organizację szkolenia, nadzór merytoryczny oraz kontakty  z Zamawiającym i uczestnikami szkolenia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania spotkania informacyjnego z osobami skierowanymi przez Zamawiającego na kurs i przekazania wszelkich informacji umożliwiających uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK), w tym sfinansowania i przeprowadzenia badań lekarskich (lub innych potrzebnych badań) oraz wyrobienia zdjęć do dokumentu prawa jazdy dla każdej osoby uczestniczącej w kursie.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia sprzętu komputerowego wraz  z  odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej. Wykonawca zapewnienia każdemu uczestnikowi kursu bezpłatny, bezzwrotny egzemplarz podręcznika dla kandydatów na prawo jazdy kat. B (nie dopuszcza się kserowania podręcznika) wraz z płytą DVD/CD, zawierającą odpowiednie zestawy pytań testowych wykorzystywanych podczas egzaminu państwowego oraz inne materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia kursu.
 4. Wykonawca musi dysponować ilością samochodów, gwarantującą terminowe wykonanie zamówienia, o parametrach tożsamych do pojazdów używanych  w trakcie przeprowadzania .egzaminu państwowego praktycznego.
 5. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny dla kandydatów na kierowców przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w kursie. Na zaświadczeniach należy umieścić informację, iż usługa przeprowadzona była w ramach realizacji projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu po zakończeniu każdej edycji kursu pełnej dokumentacji wykonanej usługi, która obejmuje: listy obecności (dotyczy zajęć teoretycznych i praktycznych), dziennik zajęć z zakresem godzinowym (programem), protokół z egzaminu, kopie zaświadczeń oraz potwierdzenia otrzymania przez uczestników materiałów szkoleniowych.
 8. Wykonawca zobowiązany jest ustalić i opłacić pierwszy egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny dla każdej szkolonej osoby oraz przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie ustalenia terminów egzaminów oraz dowody dokonania opłat za egzaminy. Państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny ma odbyć się w tym samym dniu.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz kierowania się polityką równych szans (Wykonawca zapewni, iż nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną).
 10. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w formie dokumentacji fotograficznej wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych związanych   z projektem.
 11. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom dokumentów potwierdzających realizację usługi w ramach projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” oraz poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu.
 12. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia plakatu dostarczonego przez Zamawiającego w miejscu realizacji usługi z informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, dla Działania 9.1. Aktywna integracja, dla Poddziałania 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Regulacje dotyczące zmiany ilości uczestników (skreślenia z listy, rezygnacji z kursu, nieprzystąpienia do kursu, itp.):

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników w edycji, w uzasadnionych sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, np. choroba uczestnika, rezygnacja z kursu/jazdy, wskazania lekarskie, itp.
 2. Wykonawca może skreślić osobę z listy uczestników, wyłącznie na wniosek Zamawiającego. 
 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników w trakcie trwania edycji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonywany czas trwania kursu i faktycznie poniesione wydatki w stosunku do tego uczestnika.
 4. Zamawiający ma prawo wprowadzenia nowej osoby z chwilą rezygnacji lub skreślenia z zajęć którejkolwiek z osób zakwalifikowanych przez Zamawiającego, w każdym czasie przed rozpoczęciem kursu, w przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika w trakcie kursu, wprowadzenie nowej osoby będzie możliwe, tylko w przypadku, gdy uczestnik nie wykorzystał żadnej godziny i jeżeli czas, który pozostaje do końca trwania niniejszej umowy pozwoli na realizację całego danego zadania.

 

 Zamówienie nie jest podzielone jest na części.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2020 roku z zastrzeżeniem, iż merytoryczna realizacja umowy przez Wykonawcę powinna nastąpić w terminie, który umożliwi Zamawiającemu całościowe rozliczenie formalno – finansowe z wykonania umowy.

IV. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA

5.1. W niniejszym postępowaniu oferty mogą zgłaszać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych powyżej opisanym przedmiotem zamówienia. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego warunku to:

- wpis do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych

- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami.

5.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

W niniejszym postępowaniu oferty mogą zgłaszać Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec ZUS i US, a ich sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwoli na zrealizowanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

5.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie przez Wykonawcę odpowiednimi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże (oświadczy), że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim zapleczem i potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty złożonej przez Wykonawcę.

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

 

Lp.

WYMAGANE DOKUMENTY/OŚWIADCZENIA

1

Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

(Zamiast odpisu, o którym mowa powyżej Wykonawca może wskazać dostępność dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym – ogólnodostępną i bezpłatną bazą danych. Wówczas Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę doświadczenia i dokumenty)

3

Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)

4

Podpisane oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (załącznik nr 3)

5

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 4)

6

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia (załącznik nr 5)

7.

Oświadczenie dotyczące certyfikatu jakości usług   (załącznik nr 6)

 

8.

Dokument potwierdzający wpis do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych

9.

Dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami 

6.1 Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii„ potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z   dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo      (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem).

6.2           W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w poz. nr 2, 3, 4 – składa każdy z nich.

6.3           Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego    zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.               Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (oryginał).

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1 Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w języku polskim w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Racławickiej 19 w Chorzowie (Sekretariat II piętro,  pokój nr 302 ).

8.2 Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ”Kurs prawa jazdy kat. „B” dla uczestników projektu „Ramię w ramię”

8.3 Termin składania ofert upływa w dniu  4 lipca 2019 r. o godz. 10.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

8.4 Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

8.5 Otwarcie ofert nastąpi  4 lipca 2019 roku w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Racławickiej 19, pokój nr 314, II piętro, godz. 10.30.

8.6 Otwarcie ofert jest jawne.

8.7 Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8.8 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje o ofertach.

8.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty zewnętrznej.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

9.1 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9.2 W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosił będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

9.3 Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez okres trwania umowy.

9.4 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1)             oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.);

2)             pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3)             wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4)             wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5)             powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

9.5           Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

9.6.          Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY

                Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które wpłyną w wyznaczonym terminie oraz zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z postępowania.

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

-         cena ogółem brutto usługi dla 70 uczestników - 90% - waga punktowa 90 pkt

-         posiadanie certyfikatu jakości usług w zakresie przeprowadzania szkoleń  - 10% - waga punktowa 10 pkt

 

 

Sposób oceny ofert:

KRYTERIUM 1 – CENA (C)

Największą liczbę punktów – 90 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia.

Przyznana wartość punktowa obliczona będzie wg. wzoru:

Cmin
------------ x Wpk
Cn

gdzie:

Cmin - najniższa wśród zaproponowanych cen (brutto)

Cn - cena badanej oferty (brutto)

Wpk - waga punktowa kryterium (90 pkt)

 

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT. Podana cena jest ceną ostateczną, tzn. zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi.

 

KRYTERIUM 2 – CERTYFIKAT JAKOŚCI USŁUG (CJU)

Ocena według kryterium certyfikat jakości usług będzie dokonywana metodą  „spełnia – nie spełnia” w oparciu o wypełniony  Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące certyfikatu jakości usług.

Wykonawca, który udokumentuje posiadanie certyfikatu jakości usług w zakresie szkoleń otrzyma 10 punktów.

Certyfikat musi być wystawiony dla Wykonawcy przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi (zapewnia wysoką jakość, dbałość o jakość, spełnia standardy, wyróżnia się na tle innych np. ISO, akredytacja, certyfikacja, itp.).

Dowodem potwierdzającym posiadanie certyfikatu jest jego kserokopia. Kserokopię certyfikatu należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

Certyfikat jakości usług

Punktacja

niewykazanie żadnego certyfikatu jakości usług              w zakresie szkoleń

0 pkt

wykazanie certyfikatu jakości usług                              w zakresie szkoleń

10 pkt

 

Wskaźnik oceny oferty = C+CJU

 Ocenę oferty stanowi suma punktów przyznanych za poszczególne kryteria.

Oferta może maksymalnie uzyskać 100 pkt.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

                11.1 Po zakończeniu postępowania Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną pisemnie zawiadomieni       o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                11.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza powyższą informację w Biuletynie Informacji Publicznej OPS w Chorzowie.

                11.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

                11.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XII. OSOBY DO KONTAKTU

Osobami do porozumiewania się z Wykonawcami są:

• w zakresie procedury –  Artur Szalich, tel. 32 77-16-345,

• w zakresie przedmiotu zamówienia –  Aneta Dudek, Izabela barczewska tel. 32 77-16-387

XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, WZÓR UMOWY

                Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 8 do niniejszego ogłoszenia – wzorze umowy.

XIV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY

14.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych aneksem takich jak:

      1) zmiana osób funkcyjnych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

      2) zmiana adresu siedziby jednej ze Stron – z przyczyn zewnętrznych;

      3) zmiana terminu realizacji zamówienia – na podstawie obiektywnych przesłanek

      zaakceptowanych przez Zamawiającego;

4) zmiana lub wycofanie podwykonawcy – w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego;

      5) zmiana miejsca odbycia zajęć z przyczyn obiektywnych zaakceptowanych przez Zamawiającego na miejsce i standard sali porównywalny z zaproponowanym w ofercie lub lepszy;

      6) wprowadzenie informacji dodatkowych związanych z nowymi wytycznymi w realizacji Projektu;

7) zmiana osób – kadry zapewnionej przez Wykonawcę na osoby o doświadczeniu innym niż określone w ofercie;

      8) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza

      możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie

      podatku VAT – wartość wynagrodzenia netto nie podlega zmianie, a wartość

      wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

14.2 Przewidziane powyżej okoliczności, powodujące zmianę zapisów umowy, stanowią jedynie uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek.

      14.3 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:

15.1 Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

15.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o zamówieniu.

15.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

      1) wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty;

      2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie;

      3) wezwania Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do

przedłożenia oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przed zawarciem umowy.

Niniejsza specyfikacja/ogłoszenie zawiera 11 stron oraz 9 załączników :

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US,

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące certyfikatu jakości usług  

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Załącznik nr 8 - Klauzuia RODO

Ogłoszenie

Zatwierdzam

 

 

 

………………………………………

Dyrektor OPS w Chorzowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2019-06-26
utworzony: 26-06-2019 / modyfikowany: 23-09-2020
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020