BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2019

Treść strony

wersja do druku
MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM - ZAKUP BILETÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawę biletów przewozowych dla uczestników projektu „ Moje nowe życie, mój nowy dom”

W związku z realizacją projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi  priorytetowej  IX  Włączenie  społeczne, 9.2  Dostępne  i  efektywne  usługi  społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny Zamawiający, OPS w Chorzowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie propozycji cen i innych warunków związanych z przedmiotem niniejszego zapytania.

 KOD CPV 34980000-0 Bilety przewozowe

I.              Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papierowych biletów jednorazowych dla uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”

2. Prognozowana ilość oraz rodzaj biletów: 10 113 sztuk biletów autobusowo-tramwajowych uprawniających do przejazdu na terenie jednego miasta o nominale 3,20 PLN lub odpowiednim (w przypadku zmiany nominału przez emitenta).

3. Prognozowana ilość biletów określonych powyżej (ust. 2) ma jedynie charakter orientacyjny stanowiąc podstawę do porównania ofert, dokonania ich oceny i wybory najkorzystniejszej oferty. W żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu biletów w podanej ilości, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji zakupu mniejszej ilości biletów przez Zamawiającego niż prognozowane. Jednak Zamawiający gwarantuje zakup minimalnej ilości biletów w sumie 6 000 sztuk.

4. Rozliczenie zobowiązań wynikłych z tytułu zakupu i dostawy biletów odbywać się będzie za rzeczywistą ilość zamawianych biletów według aktualnie obowiązujących cen jednostkowych za zakup biletów o wskazanym w ust. 2 nominale z uwzględnieniem ewentualnego upustu, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

5. Złożenie zamówienia odbywać się będzie w formie pisemnego zamówienia złożonego z minimum tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu projekt2@opschorzow.pl. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia telefonicznie. W takim przypadku Wykonawca otrzyma oryginał zamówienia przy dostawie zamówionych biletów Zamawiającemu. Dopuszcza się składanie zamówień częściowych.

6. Maksymalny termin dostarczenia zamówionych biletów to trzy dni robocze od dnia złożenia zamówienia.

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu dostawy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku z wyszczególnioną ilością zamówionych biletów objętych płatnością, z 30 dniowym terminem płatności.

8. Umowa na dostawę biletów zostanie zawarta do kwoty, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

II.      Pożądany termin i miejsce realizacji zamówienia;

Miejsce realizacji: dostawa do siedziby Biura Projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” mieszczącego się w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19 - nowej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 29.02.2020 roku.

III.          Warunki udziału w postępowaniu:

  1. Oferent zobowiązany jest do zrealizowania zakupu i dostawy biletów zgodnie ze złożonym Formularzem Oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z OPS Chorzów. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OPS Chorzów lub osobami wykonującymi w imieniu OPS Chorzów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)     posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. (Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych).

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionego w pkt.  IV.  ust. 1 i 2 Formularza Oferty oraz Oświadczenia złożonego przez Wykonawcę. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferenta zostanie dokonana według formuły „Spełnia-nie spełnia”. 

IV.            Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem Formularza Oferty (Załącznik nr 1) do niniejszego zapytania w terminie określonym w treści niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć Oświadczenie, wymienione w pkt 5 ust. 2 niniejszego zapytania, stanowiące Załącznik nr 2 oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. (Zamiast odpisu, o którym mowa powyżej Wykonawca może wskazać dostępność dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym – ogólnodostępną i bezpłatną bazą danych. Wówczas Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę doświadczenia i dokumenty)


Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

V.             Miejsce oraz termin składania ofert;

Ofertę (w formie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania) wraz z załącznikami do niej należy złożyć w terminie do 17 czerwca  2019r. w Sekretariacie (pok. Nr 302, II pietro) Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19. (za moment złożenia oferty uznaje się moment wpływu tej oferty do OPS w Chorzowie; oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

VI.            Kryterium oceny ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

Cena brutto oferty z uwzględnieniem udzielonego upustu:

(C minimalna : C oferty) × 100 punktów

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie za zakup i dostawę biletów. Podana cena jest ceną ostateczną, tzn.: zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi.

VII.           Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał prawidłowo sporządzoną ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z pkt.3 niniejszego zapytania. Wybrany wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

VIII.          Dane kontaktowe

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem;

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Moje nowe życie, mój nowy dom”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów, tel: 32 77-16-386

projekt2@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Halina Bulanda – Koordynator projektu

Adres do korespondencji :

 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Racławicka 19 

41-500 Chorzów

 

Załącznik do zapytania ofertowego;

- Załącznik nr 1 – Wzór oferty                  

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

 

Miejsce i data: ………………………………………………………..

Imię i nazwisko/podmiot:                                                                                                     

…………………………………

Adres:

………………………………….

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu –„Moje nowe życie,                     mój nowy dom”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów

                                                                    

OFERTA

 

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na zakup i dostawę papierowych biletów jednorazowych dla uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”, realizowanego przez OPS Chorzów, oświadczam, iż:

 1. Zapoznałem się z treścią  zapytania ofertowego i nie s i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń do warunków w nim zawartych.

 

 1. Łączna wartość zamówienia za ilość biletów tj. 10 113,00 sztuk w cenie nominalnej 3,20 zł. wynosi 32 361,60 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i 60/100).

     

 

 1. Cena brutto za ilość biletów tj. 10 113,00 sztuk w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia zawarcia umowy do 29.02.2020r. za zakup i dostawę biletów wraz z upustem wynosi:

 

 

________________________PLN* (jeżeli Wykonawca oferuje upust)

 

 

 

(słownie:___________________________________________________________________________________).

 

 

 1. Proponowany stały upust od łącznej wartości zamówienia, jaki Wykonawca udzieli Zamawiającemu

 

 

na zakup i dostawę biletów wynosi:_________ % (słownie: ______________________________procent)

 

 

 

 

……………………………………………………………………

                                                                                    (Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy i składania                                                                                                  oświadczeń woli w jego imieniu)

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

 

 

 

................................                                        (miejscowość, data)

 

.................................................................

             (pieczęć Wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup i dostawę papierowych biletów jednorazowych dla uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Osi  priorytetowej  IX  Włączenie  społeczne, 9.2  Dostępne  i  efektywne  usługi  społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Chorzowie oświadczam, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z:

-         osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

-         osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 

w szczególności poprzez:

-         uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-         posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

-         pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-         pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub   w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

                                                                                               

                                                       

 

      ……………………………………………………………………

                                                                                    (Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy i składania                                                                                                  oświadczeń woli w jego imieniu)

Plik do pobraniaosoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2019-06-07
utworzony: 07-06-2019 / modyfikowany: 23-09-2020
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020