BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2019

Treść strony

wersja do druku
USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH OPS - USŁUGI SPOŁECZNE

OGŁOSZENIE

o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne lub usługi szczególne o wartości od 30 000 Euro do 750 000 Euro.

„Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie"

 

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisu 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843) .

       Zamawiający:

       Miasto Chorzów - Ośrodek Pomocy Społecznej

       ul. Racławicka 19

       41-500 Chorzów

       Telefon: (0-32) 77-16-301

       Faks:      (0-32) 77-16-305

       REGON:   003447902

       NIP:      627-273-38-08

       Rachunek bankowy: ING Bank Śląski Oddz. Chorzów 46105012431000001000091635

I.     Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest według zasad określonych art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części „PZP”.

II.     Opis przedmiotu zamówienia:

A.  .  Przedmiotem zamówienia w procedurze prowadzonej według zasad określonych art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części „PZP” - Zamówienie na usługi społeczne, jest wykonywanie usług opiekuńczych na terenie Miasta Chorzów, (na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, zgodnie z  zakresem ustalonym w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie.

Usługi mają być świadczone w dni robocze, w dni świąteczne i wolne od pracy, a także –   w uzasadnionych stanem zdrowia podopiecznego przypadkach - w godzinach nocnych.

Ilość godzin świadczonych usług uzależniona będzie od rodzaju usług, liczby podopiecznych i ich potrzeb i zmieniać się będzie w okresie trwania umowy.

Szacunkowa, ustalona na podstawie danych za miesiące poprzednie, ilość osób, korzystających z usług opiekuńczych w jednym miesiącu: 320 (trzysta dwadzieścia), ilość godzin miesięcznie: 5.250 (pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt)  Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość znacznej zmiany ilości osób korzystających z usług opiekuńczych w okresie obowiązywania umowy.

Wykonawca zapewni kontakt osobisty pracownika odpowiedzialnego za koordynację prac wszystkich osób wykonujących przedmiotowe zadanie, z merytorycznie odpowiedzialnymi pracownikami Zamawiającego, w wymiarze nie mniejszym niż dwa razy w tygodniu roboczym, po dwie, ciągłe godziny. Spotkania z pracownikiem Wykonawcy odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych przez Strony, w godzinach pracy OPS w Chorzowie.

 

B.         Zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od potrzeb podopiecznego i  obejmuje

1. Zakupy artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym, prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydawanych pieniędzy

2. Przygotowanie posiłków

3. Dostarczenie posiłku

4. Pomoc przy spożywaniu posiłku lub karmienie podopiecznego

5. Utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego codziennego użytku, służącego podopiecznemu

6. Utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych

7. Zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka

8. Pranie bielizny osobistej, pościelowej oraz odzieży podopiecznego

9. Pomoc w utrzymaniu higieny podopiecznego i utrzymanie czystości  ciała

10. Organizowanie spacerów

11. Podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań oraz pomoc w zaspakajaniu potrzeb duchowych (dostarczanie prasy, książek, czytanie, organizowanie kontaktów sąsiedzkich), podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem i rodziną

12. Załatwianie spraw urzędowych, zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, pomoc w dostępie do różnych instytucji, składanie wniosków o dodatek mieszkaniowy, regulowanie opłat mieszkaniowych, składanie wniosku o orzeczenie stopnia niepełnosprawności

13. Utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego

14. Palenie w piecu w pomieszczeniu użytkowanym przez klienta, przynoszenie węgla

15. Mycie okien (raz na cztery miesiące)

 

 C.        Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania kadrą niezbędną do realizacji zadania określonego niniejszym postępowaniem, tj.: personelem posiadającym ukończone kursy, szkolenia (potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, dyplomami itp.) w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych do sprawowania opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, w ilości nie mniej niż 45 (czterdzieści pięć) osób, w wymiarze wykonywanych usług  zapewniającym nieprzerwaną, prawidłową realizację usług opiekuńczych nad podopiecznymi OPS w Chorzowie, niezależnie od  urlopów i zwolnień chorobowych, w trakcie całości okresu realizacji zamówienia.

             W/w osoby powinne posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne, niezbędne do wykonywania usług opiekuńczych a także w trakcie realizacji usług zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków osoby sprawującej opiekę nad podopiecznymi

 

OGŁOSZENIE

„Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie”

Strona 2

 

OPS w Chorzowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Wykonawcy  o wykluczenie osoby z realizacji usług opiekuńczych na terenie Miasta Chorzowa.

D.         Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi legitymować się wiedzą  i doświadczeniem w zakresie usług zgodnych z przedmiotem przedmiotowego zamówienia. W tym celu powinien wykazać się co najmniej  12 (dwunasto) -miesięcznym (liczonym jako czasookres) doświadczeniem w zakresie usług opiekuńczych o w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

E. Wykonawca podda się okresowej kontroli i ocenie realizacji zamówienia, w szczególności w celu badania:

E.1. stanu realizacji umowy,
E.2. efektywności, rzetelności i jakości realizacji umowy,

E.3. prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zamówienia, w szczególności kart kontrolnych pracy.

F.          Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn sumy roboczogodzin w danym miesiącu kalendarzowym  i stawki brutto za roboczogodzinę. Wypłacane będzie z dołu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, do 14 (czternastu) dni po dostarczeniu faktury do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarczy fakturę za jeden miesiąc kalendarzowy (rozliczeniowy) do siedziby Zamawiającego do 5 (piątego) dnia następnego miesiąca. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie właściwa realizacja usług opiekuńczych nad podopiecznymi OPS w Chorzowie potwierdzona przez prawidłowo prowadzoną dokumentację, w tym rozliczeniem kart kontrolnych zgodnym z wydanymi przez OPS w Chorzowie decyzjami administracyjnymi, zawierającym listę odpłatności osób korzystających z usług.

 

G.         Indywidualny zakres usług opiekuńczych dla danej osoby ustalony będzie przez pracownika socjalnego, w decyzji administracyjnej.

 

Podstawą rozliczęń z Wykonawcą będzie 1 (jedna) roboczo godzina zegarowa (60 minut), do której nie wlicza się czasu dojazdów i dojścia. Dopuszcza się możliwość rozliczeń w niepełnych godzinach.

 

Zamawiający wprowadzi w umowie „Orientacyjny czas wykonywania czynności wraz z ich numerami (kodami)”, celem dokonywania czynności sprawdzających/kontrolnych dotyczących jakości ,terminowości i rzetelności wykonywania usług opiekuńczych.

 

H.         Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą realizowały usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznych OPS w Chorzowie:

- nie posiadały znacznego stopnia niepełnosprawności,

- nie orzeczono wobec nich całkowitej niezdolności do pracy,

- nie orzeczono wobec nich niezdolności do samodzielnej egzystencji.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 Kod CPV 85.31.20.00-9

Nazwa wg CPV Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

III.   Termin wykonania zamówienia:

Okres od dnia 1 styczna 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 

IV.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

A.  Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

- Wykonawca przedstawi  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

-  aktualną opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej     w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

B.  Zdolność techniczna lub zawodowa

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania kadrą niezbędną do realizacji zadania określonego w niniejszym postępowaniu , tj.: personelem posiadającym ukończone kursy, szkolenia (potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, dyplomami itp.) w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych do sprawowania opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, w ilości nie mniej niż 45 (czterdzieści pięć) osób.

- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi legitymować się wiedzą i doświadczeniem w zakresie usług zgodnych z przedmiotem przedmiotowego zamówienia. W tym celu powinien wykazać się co najmniej  12 (dwunasto) -miesięcznym (liczonym jako czasookres) doświadczeniem w zakresie usług opiekuńczych o w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

Wykonawca może posługiwać się zasobami innego podmiotu do niezbędnymi wykonywania zamówienia, pod warunkiem złożenia przez ten podmiot stosownego oświadczenia, dołączonego do oferty Wykonawcy ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

„Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie”

Strona 3

 

 

Ponadto, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

VI.         Informacja  o  oświadczeniach  i  dokumentach,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 1. Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy (załącznik nr 1 do Warunków zamówienia)
 2. Oferta Wykonawcy sporządzona wg wzoru będącego załącznikiem nr 2 do Warunków zamówienia.

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – sporządzony według wzoru będącego załącznikiem nr 3 do Warunków zamówienia - w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści według załącznika do ogłoszenia. Wykonawca przedstawi certyfikaty lub dyplomy personelu mającego wykonywać przedmiot umowy dokumentujące posiadanie ukończonych kursów i szkoleń w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych do sprawowania opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi - w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność   z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - o treści według załącznika nr 4 do Warunków zamówienia

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność   z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Aktualnie opłacona polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność   z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do Ogłoszenia)

8. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 6 do Ogłoszenia)

9. Oświadczenie Wykonawcy o osobach, które wykonywać będę usługi (załącznik nr 7 do Ogłoszenia)

 

VII.         Informacja  o   sposobie    porozumiewania   się   Zamawiającego  z   Wykonawcami oraz  przekazywania     oświadczeń     i     dokumentów  z      podaniem     adresu poczty    elektronicznej     lub     strony     internetowej     Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

1.   Dopuszcza się  możliwość porozumiewania się przy pomocy faksu lub drogą  elektroniczną,  z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu składania ofert.

2.   Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazywać będą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron za żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

VIII.       Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:

          a)    Krzysztof Cudzich, tel. (32) 77-16-321, e-mail: cudzich.k@opschorzow.pl                                

                 w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 15.00

                od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00,  

          b)  Artur Szalich, tel. (32) 77-16-345, e-mail: szalich.a@opschorzow.pl

       w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 15.00

       od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00

       fax: (0-32) 77-16-305, e-mail: szalich.a@opschorzow.pl

 

IX.       Wymagania dotyczące wadium.

      Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

 

XIII.    Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu  zamówienia objętego niniejszą SIWZ.
 2. Cena musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. Cenę należy podać  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W razie podania w ofercie elementów składowych ceny, jako wiążąca będzie kwota sumaryczna.
 3. Oferta wraz, ze stanowiącymi jej integralną część, załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego Ogłoszenia.
 4. Oferta musi być sporządzona według formularza oferty zamieszczonego w niniejszego Ogłoszenia.
 5. Do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenia oraz wszelkie informacje  i załączniki wymagane postanowieniami niniejszego Ogłoszenia.
 6. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. Wszystkie karty oferty  wraz z załącznikami winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy.

 

 

 

OGŁOSZENIE

„Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie”

Strona 4

 

 1. Wszystkie karty oferty wraz z załącznikami winny być jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek karty.
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę  i opatrzone datami ich dokonania.
 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

XIV.    Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19, pokój 302 (sekretariat) II-gie piętro   w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku do godz. 12.00
 1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
 2. Oferta winna znajdować się w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie treści oferty z napisem „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie” –oraz adres Wykonawcy.   W przypadku przesłania oferty pocztą będzie się ją uważać za złożoną w  terminie,  jeżeli  w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do Zamawiającego.
 3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu  29 listopada 2019 roku o godzinie 12.30   w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19,  pokój 314.
 5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy, adresy firm oferentów, a także informacje dotyczące cen
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8.          Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny,

9.          Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

10.        O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

11.        O wyniku postępowania każdy z Wykonawców zostanie powiadomiony w formie pisemnej.

12.        Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

13.        Wykonawca przedstawi upoważnienie osoby/osób do podpisania umowy jeśli osoba/osoby nie wpisane są  do właściwego rejestru dołączonego do oferty Wykonawcy jako przedstawiciel Wykonawcy lub stosowne upoważnienie nie zostało dołączone do oferty Wykonawcy.

 

XV.       Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi na ostateczna cenę, w tym uwzględniając ewentualny podatek VAT.
  1. Podana cena jest ceną ostateczną, tzn.: zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi.
  2.  Nie przewiduje się waloryzacji ceny oferty, która ma charakter ryczałtowy.

 

XVI.    Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena brutto za 1 (jedną) roboczogodzinę wykonywania usług opiekuńczych - 90% (dziewięćdziesiąt procent kryterium),

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalna ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:

 

Najniższa cena/Cena badanej oferty x 100 pkt x waga kryterium

 

Ilość osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymienionych w załączniku do Oferty -10% (dziesięć  procent kryterium),

Maksymalna ilość punktów otrzyma Wykonawca, który wykaże największą ilość osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:

Ilość osób w badanej ofercie/ Największa ilość osób/ x 100 pkt x waga kryterium

 

O wyborze Wykonawcy decydować będzie łączna liczba (suma punktów) uzyskana w w/w kryteriach.

 

XVII.      Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XVIII.    Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszych Warunków zamówienia. Wykonawca dołączy do oferty parafowany przez siebie projekt umowy.

            

            Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie ceny, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (np. zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne). Zmiana w zakresie ceny może nastąpić w drodze negocjacji pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego  środków finansowych na ten cel.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

„Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie”

Strona 5

 

 

 

XIX.        Część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:

Ze względu na przedmiot zamówienia obejmujący usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcom.

 

XX.      1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczony od daty otwarcia ofert.

          2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XXI.        Informacja o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

Zatwierdzam  ....................................................................................................

kierownik Zamawiającego

 

 

Załączniki:

 1. Projekt (wzór) umowy. 
 2. Formularz ofertowy (wzór oferty).
 3. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
 4. Wzór wykazu wykonanych usług.
 5. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 6. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
 7. Wzór oświadczenia Wykonawcy o osobach, które wykonywać będę usługi

 

              

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia zamówienia na usługi społeczne

„Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie”

 

-wzór-

UMOWA nr ...........................

świadczenia usług opiekuńczych

 

zawarta w Chorzowie w dniu …………………… 2019 roku, pomiędzy:

Miastem Chorzów - Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Chorzowie z siedzibą przy ul. Kruszcowej 22, NIP: 627-273-38-08, reprezentowanej przez:

Dyrektora – Panią Bożenę Antończyk

zwanego w dalszej części „Zamawiającym”

a

………………………………………………………z siedzibą w ………………..przy  ul………………………………..,  NIP:…………………                   Regon:……………………..;  KRS: ………………………………..,

reprezentowanym przez:

 

 1. .........................................................................................................................................

 

 1. .........................................................................................................................................

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 36 pkt 2 lit. l) oraz art. 50 ustawy z dnia  12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.: tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz.930 z późn. zm)Zlecający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację usług opiekuńczych, na rzecz osób wskazanych przez Zlecającego w miejscu ich zamieszkania.

 

§ 2

1.   Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług opiekuńczych na terenie Miasta Chorzów, w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, zgodnie z  zakresem ustalonym w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie.

2.   Usługi mają być świadczone w dni robocze, w dni świąteczne i wolne od pracy, a także – w uzasadnionych stanem zdrowia podopiecznego przypadkach - w godzinach nocnych.

3.  Ilość godzin świadczonych usług uzależniona będzie od rodzaju usług, liczby podopiecznych i ich potrzeb i zmieniać się będzie w okresie trwania umowy.

4.   Wykonawca zapewni kontakt osobisty pracownika odpowiedzialnego za koordynację prac wszystkich osób wykonujących przedmiotowe zadanie, z merytorycznie odpowiedzialnymi pracownikami Zamawiającego, w wymiarze nie mniejszym niż dwa razy w tygodniu roboczym, po dwie, ciągłe godziny. Spotkania z pracownikiem Wykonawcy odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych przez Strony, w godzinach pracy OPS w Chorzowie.

Przed rozpoczęciem wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiającego-  na piśmie – o danych osoby osób  wyznaczonej/ych  do kontaktu i odpowiedzialnej/ych  za koordynację  pracy wszystkich  osób wykonujących usługi opiekuńcze na rzecz klientów Zamawiającego, z podaniem danych personalnych oraz numerów telefonu.

W przypadku zmiany wyznaczonych Osów, Wykonawca niezwłocznie – na piśmie – poinformuje o tym Zamawiającego,        z wyznaczeniem nowej osoby, w sposób zapewniający ciągłość kontaktu pomiędzy merytorycznie odpowiedzialnymi pracownikami obydwu Stron.

 

§ 3

1. Zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od potrzeb podopiecznego i  obejmuje w szczególności:

1. Zakupy artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym, prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydawanych pieniędzy

2. Przygotowanie posiłków

3. Dostarczenie posiłku

4. Pomoc przy spożywaniu posiłku lub karmienie podopiecznego

5. Utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego codziennego użytku, służącego podopiecznemu

6. Utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych

7. Zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka

8. Pranie bielizny osobistej, pościelowej oraz odzieży podopiecznego

9. Pomoc w utrzymaniu higieny podopiecznego i utrzymanie czystości  ciała

10. Organizowanie spacerów

11. Podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań oraz pomoc w zaspakajaniu potrzeb duchowych (dostarczanie prasy, książek, czytanie, organizowanie kontaktów sąsiedzkich), podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem i rodziną

12. Załatwianie spraw urzędowych, zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, pomoc w dostępie do różnych instytucji, składanie wniosków o dodatek mieszkaniowy, regulowanie opłat mieszkaniowych, składanie wniosku o orzeczenie stopnia niepełnosprawności

13. Utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego

14. Palenie w piecu w pomieszczeniu użytkowanym przez klienta, przynoszenie węgla

15. Mycie okien (raz na sześć miesięcy)

§ 4

1.   Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania kadrą niezbędną do realizacji zadania określonego w niniejszej umowie, tj.: personelu posiadającego ukończone kursy, szkolenia (potwierdzone odpowiednimi certyfikatami lub dyplomami)  w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych do sprawowania opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, w ilości wykazanej w załączniku do Oferty w wymiarze wykonywanych usług  zapewniającym nieprzerwaną, prawidłową realizację usług opiekuńczych nad podopiecznymi OPS w Chorzowie, niezależnie od  urlopów i zwolnień chorobowych, w trakcie całości okresu realizacji zamówienia.

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia zamówienia na usługi społeczne

„Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie”

Strona 2

 

2.  Osoby świadczące usługi opiekuńcze powinne posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne,  niezbędne do wykonywania usług opiekuńczych a także w trakcie realizacji usług zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3.   Zabrania się uczestniczenia w czynnościach opiekuńczych, w tym wchodzenia do lokali mieszkalnych podopiecznych, osób postronnych, nie posiadających stosownych pełnomocnictw i uprawnień.

4.   W przypadku rażącego naruszenia obowiązków osoby sprawującej opiekę nad podopiecznymi OPS w Chorzowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Wykonawcy  o wykluczenie osoby z realizacji usług opiekuńczych na terenie Miasta Chorzowa.

5.   Wykonawca oświadcza, iż osoby które będą realizowały usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznych OPS w Chorzowie:

- nie posiadają znacznego stopnia niepełnosprawności,

- nie orzeczono wobec nich całkowitej niezdolności do pracy,

- nie orzeczono wobec nich niezdolności do samodzielnej egzystencji.

 

§ 5

1.   Wykonawca podda się okresowej kontroli i ocenie realizacji zamówienia, w szczególności w celu badania:

      - stanu realizacji umowy,

      - efektywności, rzetelności i jakości realizacji umowy,

- prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zamówienia, a w szczególności kart kontrolnych pracy osób realizujących usługi w domach podopiecznych. Wzór w/w karty stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2.   Negatywny wynik kontroli, o której mowa w ust. 1 może być przyczyną rozwiązania niniejszej umowy.

3.   Załącznikiem do niniejszej umowy jest „Orientacyjny czas wykonywania czynności wraz z ich numerami (kodami)”, celem dokonywania czynności sprawdzających/kontrolnych dotyczących  jakości,  terminowości i rzetelności wykonywania usług opiekuńczych.

§ 6

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za czynności osób świadczących usługi, w szczególności zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody wynikłej z czynu niedozwolonego, nienależytego wykonania umowy lub zaniechania działania do którego osoba ta była zobowiązana, w szczególności za brak wpłat należności za świadczone usługi opiekuńcze, należności za mieszkanie, media itp. otrzymywanych od podopiecznych.

2.   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone Wykonawcy lub osobom trzecim, przez osoby korzystające z usług.

3.   Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia konieczne do wykonywania czynności związanych z przedmiotem niniejszej umowy.

§  7

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia przedstawiciela utrzymującego stały kontakt z Zamawiającym, w szczególności   w zakresie:
  1. niezwłocznego obejmowania usługami nowych środowisk,
  2. przekazywania informacji o istotnych zmianach stanu zdrowia podopiecznych powodujących konieczność zmiany zakresu usług lub umieszczenia w DPS,
  3. niezwłocznego informowania o śmierci podopiecznego,
  4. przyjmowania skarg i wniosków dotyczących świadczonych usług.

2.     Osoby wykonujące usługi opiekuńcze zobowiązane są do informowania podopiecznych o aktualnie obowiązujących odpłatnościach,  niezwłocznie po sporządzeniu wykazu, o którym mowa w § 10 ust. 3 lit. f i lit. g. oraz o ewentualnych zadłużeniach.

3.     Osoby wykonujące usługi opiekuńcze zobowiązane są do podpisywania kart kontrolnych pracy i ich prawidłowego wypełniania niezwłocznie po wykonaniu usług opiekuńczych w danym dniu.

 

§ 8

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych zawartych w otrzymanych decyzjach administracyjnych oraz wszelkich danych powziętych w czasie realizacji umowy.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do nieujawniania i niewykorzystywania informacji dotyczących danych osobowych podopiecznych OPS w Chorzowie, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszą umową. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie.
 3. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie o powierzenie przetwarzania danych osobowych, do zawarcia której zobowiązany będzie przed rozpoczęciem wykonywania usługi.
 4. Szczegółowe obowiązki Stron w przedmiotowym zakresie określać będzie osobna umowa.

 

§  9

Ilość wydawanych indywidualnych decyzji administracyjnych uprawniających do korzystania z usług, uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

§ 10

 1.   Ustala się stawkę godzinową usług opiekuńczych tj. ………….. zł (słownie: ……………………………….) brutto. 1 (jedna) roboczo godzina zegarowa (60 minut), nie obejmuje czasu dojazdów i dojścia. Dopuszcza się możliwość rozliczeń w niepełnych godzinach. 

2.  Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn sumy roboczogodzin w danym miesiącu kalendarzowym  i stawki brutto. Wypłacane będzie z dołu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, do 14 (czternastu) dni po dostarczeniu faktury do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarczy fakturę za jeden miesiąc kalendarzowy (rozliczeniowy) do siedziby Zamawiającego do 5 (piątego) dnia następnego miesiąca. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie właściwa realizacja usług opiekuńczych nad podopiecznymi OPS w Chorzowie potwierdzona przez prawidłowo prowadzoną dokumentację (specyfikację) obecności osób sprawujących opiekę w domach podopiecznych, w tym rozliczeniem kart kontrolnych zgodnym z wydanymi przez OPS w Chorzowie decyzjami administracyjnymi, zawierającym listę odpłatności osób korzystających z usług.

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia zamówienia na usługi społeczne

„Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie”

Strona 3

 

 

3.   Rozliczenie miesięczne dokonywane będzie w oparciu o specyfikację dostarczoną przez  Wykonawcę, zawierającą w szczególności:

 1. imię, nazwisko i adres osoby na rzecz której realizowano usługi,
 2. ilość godzin usług  świadczonych poszczególnym osobom,
 3. imię i nazwisko osoby świadczącej usługi opiekuńcze,
 4. kwotę brutto,
 5. częstotliwość realizowanych w tygodniu usług

f.    procent odpłatności osoby korzystającej z usługi, ustalony na podstawie aktualnie obowiązującej dokumentacji.

g.   kwotę odpłatności osoby korzystającej z usługi, ustaloną na podstawie aktualnie obowiązującej dokumentacji.

4.   Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zlecającemu specyfikacje oraz fakturę/ rachunek do 5 (piątego) dnia każdego miesiąca.

5.   Strony dopuszczają możliwość korekty wzajemnych zobowiązań finansowych- wynikającą z kontroli w/w dokumentów - dokonywaną w kolejnym okresie rozliczeniowym. Wykonawca wystawi, na żądanie Zamawiającego, fakturę korygującą uwzględniającą dokonaną korektę.

6.      Termin  rozliczeniowy ustala się na okres od 1 (pierwszego) do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

7.      Określa się dane Zamawiającego niezbędne do fakturowania:

Nabywca: Miasto Chorzów – Miasto Na Prawach Powiatu

41-500 Chorzów, ul. Rynek 1

NIP: 627-273-38-08

Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej

41-500orzów, ul. Racławicka 19

 1. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
 2. Przy wskazanym na fakturze rachunku bankowym do zapłaty należności Wykonawca obowiązany jest zaznaczyć czy do tego rachunku został otwarty przez bank Wykonawcy rachunek VAT.  W razie braku takiej informacji, Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe uregulowanie zapłaty. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 11

 1. Nie wywiązanie się lub nienależyte wywiązanie się Wykonawcy z postanowień niniejszej umowy stanowi podstawę do dochodzenia żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % (dziesięć procent)  planowanej przez Zamawiającego wartości przedmiotu umowy.
 2. Gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem postanowień niniejszej umowy będzie wyższa niż określona wysokość kary umownej, Zlecający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 13

Ustalona cena realizacji usług, o której mowa w § 10 ma charakter ryczałtowy i nie podlega negocjacjom przez okres  trwania umowy.

§ 14

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy innemu podmiotowi.

 

§ 15

Wykonawca zapewnia, iż wypełniać będzie postanowienia niniejszej umowy z dołożeniem najwyższej staranności.

 

§ 16

Umowę zawiera się na czas określony tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku  z możliwością jej rozwiązania:

a)   przez każdą ze stron z zachowaniem 2 (dwu)-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

b)   ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym braku świadczenia usług przez ilość osób wykazaną w załączniku do Oferty.

.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 18

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA


Załączniki: 1.Wzór karty pracy  2. Orientacyjny czas wykonywania czynności wraz z ich numerami, 3 Oferta Wykonawcy..

 

 

 

Załącznik nr 1do Umowy

Nazwa, adres firmy,                                                                                                        

data:.......................

tel:

 

                                                                               Karta Pracy - wzór

 

.....................................................................................................................................................

                                                                    imię, nazwisko opiekunki

 

......................................................................................................................................................

                                                               imię, nazwisko, adres środowiska

 

                Liczba godzin przyznanych decyzją:.........................

               

                CZĘSTOTLIWOŚĆ USŁUG: …....../ ilość wejść tygodniowo

                ustalone dni realizacji: pon.,  wt.,  śr,  czw.,  piąt.,  sob.,  niedz. /zakreślić właściwe/        

 

DATA dzienna świadczonych usług:

Godziny pracy opiekuna  w środowisku:

Wykonane czynności (zgodnie

z załączonymi kodami)*

od 1do 15

PODPIS podopiecznego potwierdzający prawidłową realizację usług:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycie okien:  wykonanie co sześć m-cy:

Miesiąc:

 

 

 

Suma godzin miesięcznego wykonania:

 

Uwagi do wykonania usług:

 

 

                * Kody wykonanych usług wpisywane są wg załącznika nr 2 do  Umowy                                                         

....................................................                                                                         ...................................................

podpis kierownika/koordynatora                                                                  podpis osoby świadczącej usługi   

                                                                                             

 

 

Załącznik nr 2do Umowy

Orientacyjny czas wykonywania czynności wraz z ich numerami (kodami).

Lp.

ZAKRES  USŁUG  OPIEKUŃCZYCH wraz z nr kodu

do wpisania w kartę kontrolną

 

  CZAS  WYKONYWANIA  CZYNNOŚCI

1

zakupy artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym, prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydawanych pieniędzy

(1)

do 30 minut dziennie

 

 

 

2

przygotowanie posiłków         (2)

 

do 60 minut dziennie

w tym:

śniadanie

do 15 minut

 

obiad

do 30 minut

 

kolacja

do 15 minut

3

dostarczenie posiłku                (3)

 

 

do 20 minut dziennie

4

pomoc przy spożywaniu posiłku lub karmienie podopiecznego

 

(4)

do 30 minut dziennie

5

utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego codziennego użytku, służącego podopiecznemu      (5)

 

do 20 minut dziennie

6

utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego

i urządzeń sanitarnych            (6)

 

 

do 20 minut dziennie

7

zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka

                                                (7)

 

do 120 minut miesięcznie

8

pranie bielizny osobistej, pościelowej oraz odzieży podopiecznego                       (8)

 

do 60 minut miesięcznie

 (do 120 minut miesięcznie)

9

pomoc w utrzymaniu higieny podopiecznego

i utrzymanie czystości  ciała  (9)

 

do 30 minut dziennie

10

organizowanie spacerów       (10)

 

 

do 120 minut miesięcznie

11

podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań oraz pomoc w zaspakajaniu potrzeb duchowych (dostarczanie prasy, książek, czytanie, organizowanie kontaktów sąsiedzkich), podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem i rodziną

                                               (11)

do 60 minut miesięcznie

 

12

załatwianie spraw urzędowych, zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, pomoc w dostępie do różnych instytucji, składanie wniosków o dodatek mieszkaniowy, regulowanie opłat mieszkaniowych, składanie wniosku o orzeczenie stopnia niepełnosprawności                (12)

do 120 minut miesięcznie

13

utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego                        (13)

 

do 30 minut dziennie

14

 

palenie w piecu w pomieszczeniu użytkowanym przez klienta + przynoszenie węgla                (14)

 

do 15 minut dziennie + 15 minut       z przynoszeniem węgla

15

mycie okien (raz na sześć miesięcy)

                                                (15)

 

do 60 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia zamówienia na usługi społeczne

„Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie”

 

 

               

 

................................................................

             (pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

 

Oferta złożona przez:

 

 ……………......................................………………...............………………………………………………………………

 

 

………………....................................................................................................................................

(nazwa i siedziba wykonawcy, numer telefonu i faksu, adres e-mailowy)

 

na „Realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie”

 

Oferujemy wykonanie zamówienia na „Realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie” ,  według następujących cen (podanych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

 

 

 

1.          Oświadczam, że podana wyżej cena obejmuje wszystkie koszty związane z prowadzeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie.

2.          Oświadczam, iż osoby wymienione w Załączniku Nr 3 do Warunków zamówienia wykonywać będą usługi opiekuńcze w wymiarze zapewniającym nieprzerwaną, prawidłową realizację usług opiekuńczych nad podopiecznymi OPS w Chorzowie, niezależnie od  urlopów i zwolnień chorobowych, w trakcie całości okresu realizacji zamówienia. Do oferty załączam certyfikaty lub dyplomy personelu mającego wykonywać przedmiot umowy (zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania), dokumentujące posiadanie ukończonych kursów i szkoleń w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych do sprawowania opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi - w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność   z oryginałem przez Wykonawcę.

4.          Określam warunki płatności na: wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn sumy roboczogodzin w danym miesiącu kalendarzowym  i stawki brutto. Wypłacane będzie z dołu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, do 14 (czternastu) dni po dostarczeniu faktury do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarczy fakturę za jeden miesiąc kalendarzowy (rozliczeniowy) do siedziby Zamawiającego do 5 (piątego) dnia następnego miesiąca. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie właściwa realizacja usług opiekuńczych nad podopiecznymi OPS w Chorzowie potwierdzona przez prawidłowo prowadzoną dokumentację (specyfikację) obecności osób sprawujących opiekę w domach podopiecznych,      w tym rozliczeniem kart kontrolnych zgodnym z wydanymi przez OPS w Chorzowie decyzjami administracyjnymi, zawierającym listę odpłatności osób korzystających z usług.

5.          Termin realizacji zamówienia – od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

6.          Do dokumentów ofertowych załączam dokumenty potwierdzające, że usługi przeze mnie realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – wyszczególnione w załączniku nr 4 -  zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7.        Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy związany/i przez okres 30 dni, od daty upływu składania ofert. 

 

 

Ofertę sporządzono w dniu …….......… 2019 roku.

 

 

 

………………...............................................................................................................

                                             (podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia zamówienia na usługi społeczne

„Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie”

 

 

 

 

 

 

......................................                        

 ( pieczęć Wykonawcy)

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja podstawie do dysponowania tymi osobami

 

Lp.

Imię i nazwisko osoby

Kwalifikacje zawodowe doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia

Zakres wykonywanych czynności  oraz podstawa dysponowania osobą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz przy jego realizacji.*

Uwaga:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

2. Prawdziwość wszystkich powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, świadom/i odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

 

               miejscowość                     data                                                                           podpis  i pieczęć Wykonawcy

 

 

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia  zamówienia na usługi społeczne

„Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie”

 

......................................                        

 ( pieczęć Wykonawcy)

 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat    przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,       z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

 

 

 

Lp.

 

Nazwa odbiorcy

 

 

Wartość usługi

 

Przedmiot wykonanej usługi

 

Data wykonania/wykonywania

 

Odbiorca usługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawdziwość wszystkich powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, świadom/i odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

 

 

Dołączam następujące dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

 

 1.                                                      …………………………………………………………………………………..

 

 1.                                                      ……………………………………………………………………………………

 

 1.                                                     ……………………………………………………………………………………

 

 1.                                                      …………………………………………………………………………………..

 

 1.                                                     …………………………………………………………………………………..

 

 

 


 

               miejscowość                     data                                                                           podpis i pieczęć Wykonawcy

 

 
 

Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia  zamówienia na usługi społeczne

„Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie”

 

 

 

 

…………………..……..

pieczęć Wykonawcy

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału określone przez Zamawiającego w postępowaniu     o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie”

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

 

 

 

Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia  zamówienia na usługi społeczne

„Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie”

 

…………………..……..

pieczęć Wykonawcy

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

 

Oświadczam, że przystępując do postępowania dotyczącego „Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie” zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843)

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, świadom/i odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

 

 

Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia  zamówienia na usługi społeczne

„Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie”

 

…………………..……..

pieczęć Wykonawcy


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

 

Przystępując do postępowania dotyczącego „Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie”, oświadczam, iż:

 

Osoby, które będą realizowały usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznych OPS w Chorzowie:

- nie posiadają znacznego stopnia niepełnosprawności,

- nie orzeczono wobec nich całkowitej niezdolności do pracy,

- nie orzeczono wobec nich niezdolności do samodzielnej egzystencji.

 

 

 

………………………………….……..…. dnia ………….…2019 roku

(miejscowość),

 

 

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zamawiający:

        Ośrodek Pomocy Społecznej

        ul. Racławicka 19

        41-500 Chorzów

        Telefon: (0-32) 77-16-301

        Faks:      (0-32) 77-16-305

        REGON:   003447902

NIP: 627-273-38-08,

 1. inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie  jest Pan Jakub Żydek, e-mail: zydek.j@opschorzow.pl, tel. (32) 77-16-347 ;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

„Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie”, prowadzonym według zasad określonych art. 138o ustawy (w trybie zamówienia na usługi społeczne)           z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu          o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 5. posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


pobierz plik: [ USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH OPS - USŁUGI SPOŁECZNE ]osoba odpowiedzialna za treść: Szalich Artur, dnia: 2019-11-20
utworzony: 20-11-2019 / modyfikowany: 23-09-2020
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020