BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2019

Treść strony

wersja do druku
WARSZTATY PN. „ZIMOWE FIGLE-MIGLE”– DLA DZIECI/UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM”

Ogłoszenie nr 627742-N-2019 z dnia 2019-11-26 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej: Zorganizowanie - 40 godzinnych, 10- dniowych warsztatów integracyjno-edukacyjnych pn. „ZIMOWE FIGLE-MIGLE”– dla dzieci/uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Moje nowe życie, mój nowy dom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 34479020000000, ul. Racławicka 19,      41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 7716345, e-mail szalich.a@opschorzow.pl, faks 32 2496229.
Adres strony internetowej (URL): http://ops.bip.chorzow.eu/index.php
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://ops.bip.chorzow.eu/index.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie - 40 godzinnych, 10- dniowych warsztatów integracyjno-edukacyjnych pn. „ZIMOWE FIGLE-MIGLE”– dla dzieci/uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”
Numer referencyjny: 15/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Cel zamówienia : • kreatywne spędzanie czasu wolnego, • promocja aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez dobrą zabawę, • rozwój zainteresowań, zdolności i predyspozycji dzieci poprzez twórcze zajęcia, • zwiększenie kompetencji społecznych dzieci i wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności oraz rozwinięcie konkretnych walorów, osobowościowych, przełamanie barier, a przede wszystkim wywołanie wśród uczestników uśmiechu i poczucia sprawstwa; • zapewnienie opieki i urozmaicenie czasu wolnego dzieciom/uczestnikom projektu podczas ferii zimowych, które ze względu na trudną sytuację finansową nie mogą skorzystać z innych form wypoczynku 2. Termin realizacji usługi: 10 dni roboczych w okresie od 13 stycznia 2020r do 26 stycznia 2020r. Pierwszy tydzień 4 dni w godzinach od 11.00 do 15.00 i 1 dzień w godzinach od 15.00 do 19.00, drugi tydzień 4 dni w godzinach od 11.00 do 15.00 i 1 dzień w godzinach od 15.00 do 19.00 (godzina rozumiana jako godzina zegarowa). Ostateczny termin oraz godziny realizacji zadania zostaną ustalone przed podpisaniem umowy. 3. Przewidywana liczba osób: 8 dni kiedy zajęcia odbywać będą się w godzinach dopołudniowych liczba osób to 27 dzieci w wieku od 3-13 r.ż, 2 dni kiedy zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych liczba osób to 27 dzieci i 16 osób dorosłych - rodziców dzieci. Podana liczba ma jedynie charakter orientacyjny, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników z przyczyn niezależnych od niego. Zamawiający pomimo przyjmowania deklaracji uczestnictwa w zajęciach składanych przez uczestników projektu, nie jest w stanie przewidzieć ostatecznego skutku przedmiotu zawartej umowy tzn. dokładnej ilości uczestników. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji mniejszej ilości uczestników przez Zamawiającego niż prognozowane. 4. Miejsce realizacji zamówienia zapewni Zamawiający: jednostki OPS znajdujące się na trenie miasta Chorzów tj. • Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie, ul. Powstańców 70 • Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie, ul. Kasprowicza 2 • Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie ul. 3-Maja 18 lub lokal CUMY w Chorzowie ul. Wolności 3 Ostateczne miejsce realizacji zadania wskazane zostanie przed podpisaniem umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Zorganizowanie - 40 godzinnych, 10- dniowych warsztatów integracyjno-edukacyjnych pn. „ZIMOWE FIGLE-MIGLE”– dla dzieci/uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” STRONA 2 5. Zadania Wykonawcy 1. Zorganizowanie 6, 4-godzinnych zajęć artystyczno-dydaktycznych, warsztatów, gier, zabaw oraz zajęć praktyczno-technicznych np. budowanie karmnika, rękodzieło, warsztaty malarskie, graffiti, muzyczne itd. Zajęcia mają rozwijać w uczestnikach umiejętności współdziałania w grupie, integrować ich, uczyć właściwych postaw i nawyków oraz odpowiedzialności wobec siebie i innych. 2. Zorganizowanie co najmniej dwóch wyjść(po jednym w każdym tygodniu realizacji zamówienia) grupowych na lodowisko, sala zabaw dla dzieci „Hopsa-Hopsa”, Freestyle Park, Skansen, Planetarium, Aqua Park itp. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z organizacją powyższego, takich jak np. usługa transportowa, bilety wstępu na zaproponowaną atrakcję, a w przypadku lodowiska koszt związany z wypożyczeniem łyżew. 3. Zorganizowanie 2, 4 godzinnych zajęć warsztatowo-integracyjnych dla dzieci i rodziców, zajęcia w szczególności mają mieć charakter wspólnej pracy przez zabawę dzieci z rodzicami. Dlatego też celem ww. 2 wspólnych warsztatów ma być np. przygotowanie jakiegoś wydarzenia np. balu karnawałowego. Warto postawić rodzica i dziecko w roli współtwórcy i organizatora wydarzenia. Dla zobrazowania oczekiwań Zamawiającego poniżej przykład: Zorganizowanie wspólnego balu karnawałowego jako aktywna forma współpracy i zabawy dzieci i rodziców. 1 warsztaty/zajęcia - przygotowanie np. scenariusza balu tj. wybór rodzaju muzyki, zabaw przy udziale wodzireja, którym może zostać jeden z rodziców, strojów dla dzieci i rodziców, przygotowanie elementów dekoracyjnych do wystroju sali. Część zadań rodzice z dziećmi mogą dokończyć wspólnie w domu. 2 warsztaty/zajęcia – realizacja wydarzenia – wspólne strojenie sali, zabawa, wspólne sprzątanie sali. 4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztu zakupu oraz zabezpieczenia wszystkich niezbędnych materiałów, wyposażenia do realizacji zaproponowanych w programie zajęć. 5. Zapewnienie opieki medycznej w razie potrzeby oraz zapewnienie podstawowych leków i materiałów opatrunkowych w czasie pobytu uczestników na zajęciach w ramach usługi (apteczka). 6. Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację usługi - min. 2 wychowawców/animatorów dla 27 osobowej grupy. Wychowawcy/animatorzy powinni posiadać niezbędne uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności potwierdzone stosownymi dokumentami. 7. Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację usługi tj. listy obecności, wykonanie dokumentacji fotograficznej w ilości min. 20 szt. z całego wydarzenia oraz krótkiego filmu reporterskiego 2-3 min zawierającego wypowiedzi uczestników. Film będzie wykorzystany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie do celów dokumentacyjnych projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” w ramach którego realizowana jest usługa. 8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń do realizacji tego typu usługi wynikających z przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników organizowanych warsztatów, zarówno w miejscu/lokalu realizacji zamówienia, jak i podczas wydarzeń organizowanych poza lokalem. Z uwagi na powyższe Wykonawca może jeśli uzna za zasadne do oszacowania wartości zamówienia doliczyć koszt ewentualnych ubezpieczeń. 6. Postanowienia dodatkowe: 1. Zamawiający ubezpiecza uczestników projektu ubezpieczeniem NNW w zakresie ograniczonym tj. ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas zajęć realizowanych w ramach projektu oraz podczas drogi do/z. 2. Program warsztatów powinien być dostosowany do wieku uczestników, powinien zapewnić uczestnikom zajęć taki poziomu bezpieczeństwa, jaki jest powszechnie przyjęty i stosowany w danej kategorii zajęć i rodzaju sportu, którego elementy są wykorzystywane w przedstawionym programie. Program nie powinien być nadmiernie wyczerpujący fizycznie, z zaproponowaniem różnego stopnia sprawności fizycznej, tak by każdy z uczestników mógł brać w nim czynny udział. Nie będzie zawierał ćwiczeń, które będą zbyt ryzykowne lub niebezpieczne. Nie spowoduje urazów psychicznych u żadnego z uczestników. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich pozwoleń do realizacji tego typu usługi wynikających z przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników podczas organizowanych działań. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz kierowania się polityką równych szans tzn. podczas realizacji zajęć nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną, 5. Wybrany w postępowaniu Wykonawca oświadczy, iż osoby, które wykonywać będą usługę opieki pedagogicznej nad dziećmi nie znajdują się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualny ( Rejestr z dostępem ograniczonym) , prowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405). Wykonawca, na każdym etapie realizacji umowy, udostępni – na żądanie Zamawiającego, dane osób wykonujących usługę celem sprawdzenia ich w w/w Rejestrze lub sam przedstawi dowody braku zamieszczenia tychże osób w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualny (Rejestrze z dostępem ograniczonym). 6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia stanowić będzie załącznik do umowy. Zmiana osób wykonujących zadanie wymagać będzie każdorazowej zgody Zamawiającego, z uwzględnieniem w/w zapisów dotyczących Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (rejestrze z dostępem ograniczonym).
II.5) Główny kod CPV: 80570000-0
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2020-01-13

2020-01-26

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się należytym zrealizowaniem co najmniej 2 usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia z udziałem co najmniej 10 osób. Zamawiający żąda przedłożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane (Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych usług )
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert-w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert-w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. dowody potwierdzające, że wymienione na wykazie usługi zostały wykonane należycie. Zamawiający wyjaśnia, że do wszystkich wymienionych na wymaganym wykazie usług należy dołączyć referencje bądź inne dowody potwierdzające informacje zawarte w wykazie oraz należyte wykonanie usług. Dowodami mogą być poświadczenia lub oświadczenia Wykonawcy – jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisem art. 25 ust. 1 PZP (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 3. Oświadczenie o zapoznaniu się przez Wykonawcę z warunkami zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) 4. Oświadczenie o związaniu Wykonawcy ofertą (załącznik nr 4 do SIWZ). 5. Oferta Wykonawcy sporządzona wg wzoru zgodnego z załącznikiem nr 5 do SIWZ 6. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 6 do SIWZ) 7. Ramowy Program Warsztatów wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych punktów programu z godzinowym rozbiciem,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Jakościowa zawartość Ramowego Programu Warsztatów

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w formie pisemnej wprowadzonych aneksem takich jak: 1. zmiana osób funkcyjnych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; 2. zmiana adresu siedziby jednej ze Stron – z przyczyn zewnętrznych; 3. zmiana terminu realizacji zamówienia – na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego; 4. zmiana lub wycofanie Podwykonawcy – w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego; 5. zmiana miejsca odbycia zajęć z przyczyn obiektywnych zaakceptowanych przez Zamawiającego;         6. wprowadzenie informacji dodatkowych związanych z nowymi wytycznymi w realizacji Projektu; 7. zmiana osób – kadry zapewnionej przez Wykonawcę na osoby o doświadczeniu nie mniejszym niż określone w ofercie; 8. w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT – wartość wynagrodzenia netto nie podlega zmianie, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 2. Przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu okoliczności, powodujące zmianę do umowy, stanowią jedynie uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-04, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Zatwierdzam:

…………………………………………………………

Dyrektor OPS w Chorzowie

pobierz plik: [ 627742-N-2019 OGŁOSZENIE ]

pobierz plik: [ 627742-N-2019 SIWZ ]osoba odpowiedzialna za treść: Szalich Artur, dnia: 2019-11-26
utworzony: 26-11-2019 / modyfikowany: 23-09-2020
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020