BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2019

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - ZAKUP VOUCHERÓW IMIENNYCH NA USŁUGI REHABILITACYJNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAKUP VOUCHERÓW IMIENNYCH NA USŁUGI REHABILITACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU  „RAMIĘ W RAMIĘ” LUB CZŁONKÓW ICH RODZIN

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem głównym projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym wykluczeniem wielokrotnym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje zakup voucherów imiennych na usługi rehabilitacyjne dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” lub członków ich rodzin

Cel usługi: Poprawa stanu zdrowia, wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub oddalenie od rynku pracy.

 

Kod CPV: 85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

 

 1. I.                    Miejsce i termin realizacji usługi :

 - Podmiot leczniczy na terenie miasta Chorzowa

- Usługa realizowana będzie od daty zawarcia umowy do dnia 31 marca 2020r. bez możliwości przedłużenia terminu

 

 1. II.                  Grupa docelowa

- Uczestnicy projektu  „RAMIĘ W RAMIĘ” lub członkowie ich rodzin.

Odbiorcami ostatecznymi voucherów będą osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 1. III.                Opis przedmiotu zamówienia :
 2. wizyty konsultacyjnej u lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji medycznej
 3. 10 sesji indywidualnych ćwiczeń z rehabilitantem przy użyciu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego Wykonawcy (wymiar czasowy jednej sesji to 90 minut).
 4. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 2219),
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, poz. 1076).
 6. realizacji wszystkich usług objętych voucherem zgodnie z przedmiotem zamówienia          w jednym obiekcie będącym do dyspozycji Wykonawcy;
 7. wykonania usługi przez wykwalifikowany personel lekarski i inny personel medyczny, posiadający wszelkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz mający do dyspozycji wysokiej jakości sprzęt medyczny;
 8. poniesienia kosztu wykonania i dostarczenia voucherów;
 9. wystawienia voucherów imiennych z terminem ważności i liczbą sesji w terminie 5 dni od dnia wizyty konsultacyjnej danego uczestnika i dostarczenie ich do Biura Projektu „RAMIĘ W RAMIE” mieszczącego się w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19;
 10. dostarczenia Zamawiającemu voucherów na usługi rehabilitacyjne, które będą do zrealizowania we wskazanym podmiocie leczniczym na terenie miasta Chorzowa;
 11. przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz  powinien kierować się polityką równych szans (Wykonawca zapewni, iż nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną);
 12. wystawienia duplikatu imiennego vouchera w przypadku jego nieumyślnego zniszczenia lub zagubienia przez uczestnika obejmującego pozostający do wykorzystania okres jego ważności oraz liczbę sesji;
 13. weryfikowania każdorazowo tożsamości uczestnika posiadającego imienny voucher na usługi rehabilitacyjne;
 14. udostępnienia Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom dokumentów potwierdzających realizację usługi w ramach projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” oraz poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu;
 15. zamieszczenia plakatu dostarczonego przez Zamawiającego w miejscu realizacji usługi z informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, dla Działania 9.1 Aktywna integracja, dla Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup voucherów imiennych na usługi rehabilitacyjne dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” lub członków ich rodzin w łącznej ilości 30 szt. Podana liczba voucherów ma jedynie charakter orientacyjny, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby voucherów z przyczyn niezależnych od niego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji zakupu mniejszej lub większej ilości voucherów przez Zamawiającego niż prognozowano.
 2. Wykonanie usługi odbędzie się po zatwierdzeniu przez Zamawiającego planu rehabilitacji dostarczonego przez Wykonawcę, po wizycie konsultacyjnej uczestników projektu lub członka jego rodziny u lekarza specjalisty określającej ich potrzeby.
 3. Pojedynczy voucher na usługi rehabilitacyjne dla uczestnika obejmuje koszt:
 1. Przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosowanie mają przepisy:
 1. Na wizytę konsultacyjną uczestnik kierowany jest do Wykonawcy na podstawie skierowania wystawionego przez pracownika Biura Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie (OPS Chorzów).
 2. Realizacja zamówienia musi odbywać się na terenie miasta Chorzów.
 3. Vouchery będą możliwe do zrealizowania przez co najmniej 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach wybranych przez uczestników, uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do:

 

 1. IV.                Warunki udziału w postępowaniu :
  1. Dysponowanie odpowiednimi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim zapleczem i potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z pkt. III ppkt. 8b.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez wypełnienie Załącznika nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy.

 1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z OPS w Chorzowie. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OPS Chorzów lub osobami wykonującymi w imieniu OPS Chorzów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca potwierdza brak przesłanek do wykluczenia z postępowania poprzez wypełnienie Załącznika nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

 1. V.                  Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert :

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które wpłyną w wyznaczonym terminie oraz zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z postępowania.

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

-         cena brutto za 1 voucher na usługi rehabilitacyjne - 100% - waga punktowa 100 pkt

 

Sposób oceny ofert:

KRYTERIUM – CENA

Największą liczbę punktów - 100 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną.

Przyznana wartość punktowa obliczona będzie wg. wzoru:

Cmin
------------ x Wpk
Cn

 

gdzie:

Cmin - najniższa wśród zaproponowanych cen (brutto)

Cn - cena badanej oferty (brutto)

Wpk - waga punktowa kryterium (100 pkt)

 

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT. Podana cena jest ceną ostateczną, tzn. zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi.

 

 1. VI.                Sposób przygotowania ofert :

Ofertę należy przygotować zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym, złożyć  w terminie w nim określonym.

Oferta powinna składać się z:

-        Załącznika nr 1 - Formularz ofertowy

-        Załącznika nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

-     Załącznika nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

-     Załącznika nr 4  – Oświadczenie dotyczące danych osobowych (RODO)

 

 

 

 

 1. VII.              Miejsce oraz termin składania oferty :

Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć w wersji papierowej na wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19 (pokój nr 326, II piętro) w terminie do dnia 27 maja 2019r.

 

 1. VIII.    Dane kontaktowe :

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail: projekt@opschorzow.pl

 


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

 

................................                                        (miejscowość, data)

 

.................................................................

             (pieczęć Wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Oferta złożona przez:

 

……….……………......................................………………...............……………………………………………………………..…

 

 

………………..................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, numer telefonu i  adres e-mailowy)

 

Niniejszym oferuję wykonanie zamówienia na zakup voucherów imiennych na usługi rehabilitacyjne dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” lub członków ich rodzin, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie oraz oświadczam, iż zapoznałem się z treścią opisu przedmiotu zamówienia i proponuję cenę:

 

FORMULARZ OFERTOWY

Koszt jednego vouchera imiennego na usługi rehabilitacyjne wynosi:

 

…………………………………………… zł za  jeden voucher (kwota netto)

 

…………………………………………… zł za jeden voucher (kwota brutto)

 

 

Na ww. kwotę składa się:

- koszt wizyty konsultacyjnej u lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji medycznej                  

 

w wysokości …………….…….... zł (netto) oraz …………...… zł (brutto)

 

- zryczałtowany koszt  10 indywidualnych sesji ćwiczeń z rehabilitantem przy użyciu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego Wykonawcy

 

w wysokości ………………….….... zł (netto) oraz ……………….… zł (brutto)

 

Koszt zakupu trzydziestu voucherów imiennych  na usługi rehabilitacyjne

 

 

…………………………………………… zł za  trzydzieści voucherów (kwota netto)

 

 

…………………………………………… zł za trzydzieści voucherów (kwota brutto)

 

 

1.   Oświadczam, że podana wyżej cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnego z zapytaniem ofertowym.        

2.   Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do warunków w nim zawartych. Przyjmuję warunki zapytania ofertowego, w tym kryteria oceny ofert.  Oświadczam, że dysponuje lub będę dysponował odpowiednim zapleczem i potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do rzetelnego wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

3.   W przypadku wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

4.   Oferta ważna jest przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert określonego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

 

      ..………………………………………..……………………

                                                                                    (Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy i składania                                                                                              oświadczeń woli w jego imieniu)

 

 

 

 


Załącznik nr 2Oświadczenie Wykonawcy

 

 

................................                                        (miejscowość, data)

 

 

.................................................................

             (pieczęć Wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

        Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym na zakup voucherów imiennych na usługi rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” lub członków ich rodzin,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

                Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

 

 

 

 

      ..………………………………………..……………………

                                                                                    (Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy i składania                                                                                              oświadczeń woli w jego imieniu)

 


Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

 

 

 

................................                                        (miejscowość, data)

 

 

.................................................................

             (pieczęć Wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu voucherów imiennych na usługi rehabilitacyjne dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” lub członków ich rodzin, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie oświadczam, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z:

-        osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

-        osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 

w szczególności poprzez:

-        uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-        posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

-        pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-        pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

                                                                                               

                                                       

 

      ..………………………………………..……………………

                                                                                    (Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy i składania                                                                                              oświadczeń woli w jego imieniu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące danych osobowych (RODO)

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych       w art. 13 lub art. 14 RODO

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. zakup voucherów imiennych na  usługi rehabilitacyjne dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” lub członków ich rodzin

 

 

 

 

 

.............................                                                                 …............................................................................................

  miejscowość, data                                                              podpis i pieczątka osób upoważnionych do składania

                                                                                                     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

1)      rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.              w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane „RODO”

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zamawiający:

        Ośrodek Pomocy Społecznej

        ul. Kruszcowa 22

        41-500 Chorzów

        Telefon: (0-32) 77-16-301

        Faks:      (0-32) 77-16-305

        REGON:   003447902

NIP: 627-273-38-08,

 1. inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie  jest Pan Jakub Żydek, e-mail: zydek.j@opschorzow.pl, tel. (32) 77-16-320 ;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: zakup voucherów imiennych na  usługi rehabilitacyjne dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” lub członków ich rodzin,   prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 Plik do pobraniaosoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2019-05-09
utworzony: 09-05-2019 / modyfikowany: 23-09-2020
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020