BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2019ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE Z ZAKRESU DOGOTERAPII DLA DZIECI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RAMIĘ W RAMIĘ - POWTÓRZONE POSTĘPOWANIE

Treść strony

wersja do druku
WYNIK POSTĘPOWANIA
Chorzów, dnia 12 listopada 2019 roku
…………………………………………………

pieczęć Zamawiającego

 

Zgodnie art. 92 ust 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych , Zamawiający – Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługa przeprowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu dogoterapii dla maksymalnie 32 dzieci uczestników projektu RAMIĘ W RAMIĘ”

 

I. Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Centrum Synergia Monika Tiffert; ul. Paderewskiego 15/1; 41-500 Chorzów

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się następującymi kryteriami: 

 

a) Cena: Największą liczbę punktów – 60 pkt otrzymała oferta z najniższą ceną za maksymalną ilość 256 godzin zajęć.

Przyznana wartość punktowa obliczona została wg. wzoru:

Cmin

------------ x Wpk

Cn

gdzie:

Cmin - najniższa wśród zaproponowanych cen (brutto)

Cn - cena badanej oferty (brutto)

Wpk - waga punktowa kryterium (60 pkt)

 

b) Miejsce realizacji usługi(zajęć)  40%(czterdzieści procent) kryterium(MRU):

 

Ocena według kryterium miejsce realizacji dokonywana została  metodą  „spełnia – nie spełnia” w oparciu o wypełniony  Załącznik nr 5  do SIWZ – formularz ofertowy.

Punktacja

Wskazanie miejsca realizacji usługi na terenie miasta Chorzów     40 pkt

Wskazanie miejsca realizacji usługi poza terenem miasta Chorzów 0 pkt

 

Wskaźnik oceny oferty = C+MRU. Ocenę oferty stanowiła suma punktów przyznanych za poszczególne kryteria.

Oferta mogła maksymalnie uzyskać 100 pkt. Zamawiający uznał za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów. Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy o najwyższej łącznej ilości uzyskanych punktów.

Przedmiotowa oferta otrzymała 60 pkt w kryterium a) i 40 pkt w kryterium b)  czyli łącznie 100 (sto) pkt

 

Pozostałe ważne oferty złożyli:

Smart Advice, ul. Olimpijska 1/3; 58-301 Wałbrzych

Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach oceny:

a)     49,96 pkt

b)    40,00 pkt

Łącznie: 89,96 pkt.

 

       

II. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty ani nie wykluczył żadnego Wykonawcy

III. Żaden z Wykonawców nie złożył oferty niepodlegającej odrzuceniu, nie zostając zaproszony do kolejnego etapu negocjacji lub dialogu.

V. Nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów.

VI. Nieustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

VII. Nie unieważniono postępowania.

  

...................................................................................................

kierownik Zamawiającegoosoba odpowiedzialna za treść: Szalich Artur, dnia: 2019-11-12
utworzony: 12-11-2019 / modyfikowany: 12-11-2019
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020