BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - SZACOWANIE WARSZTATÓW / SZKOLEŃ

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie warsztatów/szkoleń o charakterze społeczno-edukacyjnym

W związku z realizacją projektu „Ramię w Ramię” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie: Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego na przeprowadzenie warsztatów/szkoleń o charakterze społeczno-edukacyjnym

Kod CPV: 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

 

 1. Przedmiotem szacowania jest przeprowadzenie warsztatów/szkoleń o charakterze społeczno-edukacyjnym

 

W warsztatach / szkoleniach przewiduje się łączną ilość około 630 godzin zegarowych w maksymalnie 20 osobowych grupach. W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie warsztatów / szkoleń w zaplanowanej ilości godzin, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości warsztatów / szkoleń. W żadnym przypadku nie stanowi to ze strony Zamawiającego zobowiązania do realizacji usługi w podanej ilości godzin a Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji realizacji usługi w mniejszej ilości godzin niż prognozowane przez Zamawiającego. Realizacja warsztatów / szkoleń będzie przeprowadzana sukcesywnie w zależności od ilości osób zrekrutowanych do projektu z zakończy się nie później niż do 30.09.2019r.

 

Zajęcia realizowane będą w dni robocze, po min. 4 godziny lekcyjne dziennie.

 

Wykonawca zobowiązany będzie  do przeprowadzenia warsztatów / szkoleń w zakresie:

 

 1. trening kompetencji i umiejętności społecznych (ok. 25 godzin/edycja)
 2. trening kompetencji rodzicielskich  (ok. 25 godzin/edycja)
 3. trening kompetencji zawodowych  (ok. 30 godzin/edycja)
 4. rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja (ok. 30 godzin/edycja)
 5. warsztat zarządzania budżetem domowym (ok. 15 godzin/edycja)
 6. zarządzanie sobą w czasie i automotywacja (ok. 15 godzin/edycja)
 7. radzenie sobie ze stresem (ok. 15 godzin/edycja)

 

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy min. w zakresie:

 

Ad. 1      - rozumienia zasad i zachowań związanych z pełnieniem określonej roli społecznej przy   zachowaniu   swojej indywidualności

- kształtowania prawidłowych postaw kultury osobistej wśród uczestników – elementy savoire-vivre, kultury słowa i gestu;

- komunikacji interpersonalnej – elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, w tym komunikacja w instytucjach publicznych;

- umiejętności inicjowania rozmowy, zawierania znajomości, zadawania pytań, reagowania na krytykę i wyrażania krytyki;

        - umiejętności słuchania, dyskutowania, reagowania na potrzeby najbliższego otoczenia;

- radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów.

 

Ad. 2      - umiejętność budowania prawidłowych relacji w rodzinie,

- konstruktywne sposoby reagowania na nieakceptowalne zachowania, zastępowanie zachowań agresywnych,

- pomoc w rozwoju zmysłów i uważności u dziecka,

- uwalnianie dzieci od grania narzucanych w domu i szkole ról,

- wychowanie do samodzielności.

 

Ad. 3      - omówienia potrzeb i motywacji zawodowych uczestników;

- omówienie sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

- zapoznanie uczestników z metodami i technikami poszukiwania pracy zawodowej;

- omówienia znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz manier podczas rozmowy  

  kwalifikacyjnej;

- możliwości wykorzystania swojego potencjału w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów.

 

Ad. 4      - Czym jest autoprezentacja i kreowanie wizerunku

- Rola pierwszego wrażenia

- Dress code, czyli zasady dostosowania stroju do okazji

- Mowa ciała: postawa i sposób poruszania się, gestykulacja, mimika, kontakt wzrokowy

- Artykulacja głosu i elementy dźwiękowe wypowiedzi

- Rozmowa kwalifikacyjna, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, jak opanować stres przed rozmową o pracą.

 

Ad. 5      - Zapoznanie się z zasadami poprawnego planowania i gospodarowania budżetem rodziny

- Zdobycie umiejętności i narzędzi poprawy swojej sytuacji finansowej

- Uzyskanie informacji jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych

- Nabycie wiedzy jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach.

- Poznanie metod redukcji wydatków

- Jak kontrolować wydatki.

- Definiowanie źródeł niekontrolowanych wypływów.

- Klasyfikacja i funkcje wydatków.

- Oszczędzanie na zakupach, telefonach, oszczędzanie energii, wody, ogrzewania.

- Przykładowy budżet domowy.

- Warsztaty tworzenia indywidualnych budżetów domowych.

- Omówienie przykładowych budżetów

- Kontrola przepływów gotówki i jej zmienność w czasie.

Ad. 6      - nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania
- dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy
- nabycie praktycznych umiejętności dotyczących radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu
- poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem
- wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem

- Automotywacja.

 

Ad. 7      - Stres i jego wpływ na codzienne zachowanie i funkcjonowanie człowieka

- Techniki radzenia sobie ze stresem
- stres w sytuacji konfliktu

- wzmocnienie pewności siebie

- złagodzenie stanów lęku i pobudzenia

 

2.1       Umowa dotycząca zamówienia obowiązywać będzie od momentu jej podpisania do dnia 30.09.2019 roku. Merytoryczna realizacja umowy przez Wykonawcę powinna nastąpić w terminie, które umożliwi Zamawiającemu całościowe rozliczenie formalno – finansowe z wykonania umowy.

2.2       Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w czasie określonym przez Zamawiającego, w oparciu o opracowywany na bieżąco przez Wykonawcę  i zatwierdzany przez Zamawiającego harmonogram. Harmonogram musi być uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb uczestników Projektu.

2.3       Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom wszelkich materiałów szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów oraz przekazania jednego dodatkowego egzemplarza materiałów szkoleniowych do dokumentacji Projektu. Materiały szkoleniowe zostaną wydane uczestnikom na własność (każdy uczestnik potwierdza pisemnie otrzymanie materiałów szkoleniowych).

2.4. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

1)            zapewnienie oznakowania pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia oraz wszelkich dokumentów związanych z realizacją szkolenia, a także materiałów szkoleniowych przekazywanych uczestnikom w trakcie zajęć, logiem Projektu wraz z zamieszczoną informacją, że Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1, Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2)            przestrzeganie harmonogramu realizacji zajęć, ustalanego na bieżąco przez Zamawiającego;

3)            przygotowanie i prowadzenie w wersji papierowej dokumentacji zajęć, w tym list obecności wraz z zakresem godzinowym;

4)            wystawienie uczestnikom zaświadczeń - świadectw potwierdzających udział w szkoleniu – zgodnie z zakresem tematycznym prowadzonych zajęć. Na zaświadczeniach należy umieścić informację, iż usługa przeprowadzona była w ramach realizacji projektu pn.: „Ramię w ramię” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1, Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5)            przedstawienie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć pełnej dokumentacji wykonanej usługi, na którą złożą się: listy obecności wraz z zakresem godzinowym, kopie zaświadczeń oraz potwierdzenia otrzymania przez uczestników materiałów szkoleniowych.

2.5       Wszystkie działania informacyjne i promocyjne związane z Projektem muszą zostać potwierdzone dokumentacją fotograficzną. Dokumentacja ta winna być przechowywana w formie papierowej albo elektronicznej wraz z pozostałymi dokumentami do dnia 31.12.2026 r.

2.6      Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli Zamawiającego lub innych jednostek uprawnionych do kontroli w zakresie realizacji projektu pn. „Ramię w ramię”
w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu każdorazowo gdy Zamawiający uzna to za konieczne.

2.7      Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie prowadzenia przez Wykonawcę dokumentacji dotyczącej realizacji umowy.

3.       Miejsce realizacji usługi

Centrum Aktywizacji Społecznej, ul Powstańców 70/3 Chorzów

Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2 Chorzów

Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. 3 maja 18, Chorzów

4.       Miejsce oraz termin składania wyceny

Wycenę w formie tylko i wyłącznie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy przesłać na adres e-mail: projekt@opschorzow.pl lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22 (pokój nr 58, I piętro) w terminie do dnia 17 lipca 2018 roku.

5.       Sposób przygotowania wyceny

Załącznik nr 1 - Formularz wyceny (szacowania)

Wycenę należy przygotować zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego szacowania w terminie określonym w treści szacowania.

Oferent nie jest zobligowany do przedstawienia wyceny co do wszystkich warsztatów będących przedmiotem niniejszego szacowania.

 6.       Dane kontaktowe

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem;

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Ramię w ramię”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Michał Pietrzok – Koordynator projektu

- Izabela Barczewska – Asystent Koordynatora Projektu

Adres do korespondencji :

 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22 

41-500 Chorzów

 


 

 

 

Załącznik nr 1

Formularz wyceny

 

           Miejsce i data: ………………………………………..………………..

Imię i nazwisko/podmiot:                                                                                                     

 

 

…………………………………

 

Adres:

 

………………………………….

Ośrodek Pomocy Społecznej

„Biuro Projektu – „Ramię w Ramię”

ul. Kruszcowa 22

41-500 Chorzów

                                                                                                    e-mail: projekt@opschorzow.pl

 

 

Dotyczy:             Realizacji projektu „Ramię w Ramię” Nr: UDA-RPSL.09.01.06-24-0620/17-00

WYCENA

W odpowiedzi na Państwa rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie warsztatów/szkoleń o charakterze społeczno-edukacyjnym w ramach projektu „Ramię w Ramię”, oświadczam, iż  zapoznałem się z treścią  szacowania, i proponuję cenę na poszczególne szkolenia:

 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych (ok. 25 godzin/edycja)

 

1.1.  Cena netto  za 1 (jedną) godzinę szkolenia wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

1.2.  Cena brutto (wraz z podatkiem VAT i innymi kosztami) za 1 (jedną) godzinę szkolenia wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

 2.                     Trening kompetencji rodzicielskich  (ok. 25 godzin/edycja)

 

2.1.  Cena netto  za 1 (jedną) godzinę szkolenia wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

2.2.  Cena brutto (wraz z podatkiem VAT i innymi kosztami) za 1 (jedną) godzinę szkolenia wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

 3.                     Trening kompetencji zawodowych  (ok. 30 godzin/edycja)

 

3.1.  Cena netto za 1 (jedną) godzinę szkolenia wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

3.2.  Cena brutto (wraz z podatkiem VAT i innymi kosztami) za 1 (jedną) godzinę szkolenia wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

 4.                     Rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja (ok. 30 godzin/edycja)

 

4.1.  Cena netto za 1 (jedną) godzinę szkolenia wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

4.2.  Cena brutto (wraz z podatkiem VAT i innymi kosztami) za 1 (jedną) godzinę szkolenia wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

5.                     Warsztat zarządzania budżetem domowym (ok. 15 godzin/edycja)

 

5.1.  Cena netto za 1 (jedną) godzinę szkolenia wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

5.2.  Cena brutto (wraz z podatkiem VAT i innymi kosztami) za 1 (jedną) godzinę szkolenia wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

 6.                     Zarządzanie sobą w czasie i automotywacja (ok. 15 godzin/edycja)

 

6.1.  Cena netto za 1 (jedną) godzinę szkolenia wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

6.2.  Cena brutto (wraz z podatkiem VAT i innymi kosztami) za 1 (jedną) godzinę szkolenia wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

 7.                     Radzenie sobie ze stresem (ok. 15 godzin/edycja)

 

7.1.  Cena netto za 1 (jedną) godzinę szkolenia wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

7.2.  Cena brutto (wraz z podatkiem VAT i innymi kosztami) za 1 (jedną) godzinę szkolenia wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

 

 

 

                                                                                                                                                      ........................................................

                                                                                                                                                                     (podpis i pieczątka imienna )

 Plik do pobraniaosoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2018-06-28
utworzony: 28-06-2018 / modyfikowany: 25-04-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021