BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - KURS PRAWA JAZDY KAT.B

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie
kursu prawa jazdy kat. B

 W związku z realizacją projektu pn. „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego realizacji kursu prawa jazdy kat. B.

Kod CPV: 80411000-8 - Usługi szkół jazdy

Kod CPV: 80411100-9 - Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

Kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22, 41-500 Chorzów

Biuro Projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt@opschorzow.pl

 

I. CEL ZAMÓWIENIA: celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B. Uczestnicy szkolenia poznają przepisy ruchu drogowego, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Planowana liczba osób objęta szkoleniem wynosi 70.

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kursu dla kandydatów na kierowców kategorii B zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umożliwiającymi przystąpienie do egzaminu państwowego.

Na przedmiot zamówienia składa się:

 1. Organizacja kursu prawa jazdy kategorii B w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, przy czym:

-        liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 30 godzin (jedna godzina dydaktyczna to 45 minut)

-        liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 30 godzin (jedna godzina praktycznej nauki jazdy to 60 minut)

 1. Zapewnienie materiałów dydaktycznych
 2. Zorganizowanie badań lekarskich niezbędnych do uczestnictwa w kursie
 3. Objęcie ubezpieczeniem NNW uczestników szkolenia
 4. Założenie profilu kandydata na kierowcę
 5. Wyrobienie zdjęć do dokumentu prawa jazdy
 6. Organizacja egzaminu wewnętrznego oraz państwowego (teoretycznego i praktycznego). Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i państwowy nie jest wliczany do godzin kursu.

Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29 lutego 2020r.

Planowana liczba osób objęta szkoleniem wynosi 70. Planowana liczba osób objętych szkoleniem może ulec zmianie w zależności od faktycznej ilości uczestników projektu zainteresowanych udziałem w szkoleniu. Stąd też Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na kurs. Szkolenie będzie realizowanie w 5 grupach liczących nie więcej niż 15 osób.

 

Wycena przedmiotu zamówienia powinna obejmować:

 1. Koszt organizacji kursu.
 2. Koszt materiałów dydaktycznych oraz niezbędnego sprzętu.
 3. Koszt badań orzekających o możliwości prowadzenia pojazdu przewidzianego dla prawa jazdy kat. B, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2014r. poz. 949 z późn. zm.).
 4. Koszt ubezpieczenia NNW uczestników kursu na cały czas trwania szkolenia oraz w drodze do miejsca szkolenia tam i z powrotem.
 5. Obsługę uczestników kursu w zakresie założenia profilu kandydata na kierowcę (PKK), stanowiącego zestaw danych i informacji identyfikujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami w systemie teleinformatycznym.
 6. Koszt wyrobienia zdjęć do dokumentu prawa jazdy.
 7. Koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego.
 8. Koszt wydania zaświadczeń dla uczestników, którzy ukończyli kurs.
 9. Koszt opłacenia jednego egzaminu państwowego teoretycznego w wybranym przez kursanta Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W przypadku nie uzyskania przez uczestnika pozytywnego wyniku egzaminu, kolejne egzaminy opłacane są ze środków własnych uczestnika.
 10. Koszt opłacenia jednego egzaminu państwowego praktycznego w wybranym przez kursanta Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W przypadku nie uzyskania przez uczestnika pozytywnego wyniku egzaminu, kolejne egzaminy opłacane są ze środków własnych uczestnika.

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie inne koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursu, m.in. koszt wynagrodzenia wykładowcy/ów oraz instruktora/ów, koszt wynajmu sali, placu manewrowego, koszt paliwa, amortyzacji samochodów, itp.

 

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

 1. Zapewnienia sali wykładowej wyposażonej w pomoce dydaktyczne, placu manewrowego, pojazdów do nauki jazdy, a także doświadczonej i wykwalifikowanej kadry do prowadzenia kursu w części teoretycznej i praktycznej zgodnie z przepisami:

-        Ustawy dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 627z późn. zm.);

-        Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016r. poz. 280);

-        Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2016r. poz. 232);

-        Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.   z 2016r. poz. 231);

-        Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2016r. poz. 1791).

 1. Przeprowadzenia zajęć teoretycznych szkolenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 na terenie miasta Chorzów. Harmonogram zajęć teoretycznych dla poszczególnych grup szkoleniowych Wykonawca ustali z Zamawiającym.
 2. Przeprowadzenia zajęć praktycznych od poniedziałku do niedzieli w godzinach ustalonych indywidualnie z uczestnikiem szkolenia przy uwzględnieniu możliwości wykonywania pozostałych obowiązków uczestnika projektu oraz innych zajęć prywatnych. Zajęcia winny odbywać się w różnych miejscowościach (w szczególności w miejscowości gdzie uczestnik będzie zdawał egzamin), tak aby jak najlepiej przygotować kursantów do praktycznego egzaminu państwowego. Zajęcia praktyczne obejmujące zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym muszą zaczynać się i kończyć na terenie miasta Chorzów. Zajęcia praktyczne winny zacząć się po zakończeniu zajęć teoretycznych.

 

Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania spotkania informacyjnego z osobami skierowanymi przez Zamawiającego na kurs i przekazania wszelkich informacji umożliwiających uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK), w tym sfinansowania i przeprowadzenia badań lekarskich (lub innych potrzebnych badań) oraz wyrobienia zdjęć do dokumentu prawa jazdy dla każdej osoby uczestniczącej w kursie.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia sprzętu komputerowego wraz z odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej. Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi kursu bezpłatny, bezzwrotny egzemplarz podręcznika dla kandydatów na prawo jazdy kat. B (nie dopuszcza się kserowania podręcznika) wraz z płytą DVD/CD, zawierającą odpowiednie zestawy pytań testowych wykorzystywanych podczas egzaminu państwowego oraz inne materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia kursu.
 3.  Wykonawca musi dysponować minimalnie 4 samochodami, gwarantującymi terminowe wykonanie zamówienia.
 4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny dla kandydatów na kierowców przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.
 5. Wykonawca zobowiązany jest ustalić i opłacić pierwszy egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny dla każdej szkolonej osoby oraz przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie ustalenia terminów egzaminów oraz dowody dokonania opłat za egzaminy. Państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny ma odbyć się w tym samym dniu.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz kierowania się polityką równych szans (Wykonawca zapewni, iż nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną).
 7. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia plakatu dostarczonego przez Zamawiającego w miejscu realizacji usługi z informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, dla Działania 9.1. Aktywna integracja, dla Poddziałania 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCENY

Wycenę należy złożyć na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku i przesłać na adres e-mail: projekt@opschorzow.pl lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22 (pokój nr 58, I piętro) w terminie do dnia 8 maja 2019r.

 

Niniejsza wycena nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

 

V. DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 pod adresem:

 

                                               Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

                                               Biuro Projektu – „RAMIĘ W RAMIĘ”

                                               ul. Powstańców 70/U1

                                               41-500 Chorzów, tel: (32) 733 03 24

 

Adres do korespondencji:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22

41-500 Chorzów

 

Osoby wskazane do kontaktu:

Aneta Dudek – Koordynator Projektu

Izabela Barczewska – Asystent Koordynatora Projektu

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                               …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                                     …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                            …………………………………………………………………

 

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego realizacji kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, po zapoznaniu się z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny:

 

Lp.

Wyszczególnienie wydatków*

Liczba osób

Cena jednostkowa netto na
1 uczestnika

(zł)

Cena jednostkowa brutto na
1 uczestnika

(zł)

Koszt ogółem netto

dla 70 uczestników

(zł)

Koszt ogółem brutto

dla 70 uczestników

(zł)

1

Koszt organizacji kursu

70

 

 

 

 

2

Koszt badań lekarskich

70

 

 

 

 

3

Koszt ubezpieczenia NNW

70

 

 

 

 

4

Koszt wyrobienia zdjęć do dokumentu prawa jazdy

70

 

 

 

 

5

Koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego

70

 

 

 

 

6

Koszt opłacenia jednego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego

70

 

 

 

 

7

Pozostałe koszty inne niż wyszczególnione powyżej

70

 

 

 

 

Wycena ogółem kosztów realizacji kursu prawa jazdy kat. B

dla 70 uczestników projektu

 

 

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie koszty wymienione w opisie przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2019r.                                                        …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                 podpis Wykonawcy

 

PLIK DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIKosoba odpowiedzialna za treść: Anna Wróblewska, dnia: 2019-04-29
utworzony: 29-04-2019 / modyfikowany: 29-04-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020