BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM - PORADNICTWO INDYWIDUALNE DLA ASYSTENTÓW RODZINY

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia

„Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa dla Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”

Realizacja  działań określonych w przedmiocie zamówienia (wyceny)  jest elementem wsparcia skierowanego do Asystentów Rodziny w ramach projektu. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Moje nowe życie, mój nowy dom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. W związku z powyższym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia.

 1. I.    Przedmiot zamówienia  :

Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa

Przedmiotem zamówienia (wyceny)  jest Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa dla Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” Działania w ramach usługi skierowane będą do  3 nowozatrudnionych Asystentów Rodziny.

II. Cel zamówienia :

Celem realizacji usługi będzie doprowadzenie do poprawy jakości świadczonych przez Asystentów Rodziny usług oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

III. Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2020r.

IV. Przewidywana liczba osób: 3 osoby. Przewidywana liczba godzin poradnictwa : 10 godzin zegarowych na osobę – łącznie 30 godzin zegarowych.

V. Miejsce realizacji zamówienia:

Dopuszcza się realizację poradnictwa na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19

VI. Zadania Wykonawcy

1. Przeprowadzenie dla 3 Asystentów Rodziny indywidualnego poradnictwa

Poradnictwo skierowane będzie do 3 Asystentów Rodziny, obejmować będzie łącznie 30 godzin zegarowych (po 10 godzin na 1 Asystenta Rodziny). Poradnictwo powinno być prowadzone w zakresie wieloaspektowego oglądu pracy służący rozwiazywaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z wykonywaniem pracy Asystenta Rodziny. Poradnictwo ma mieć charakter wspierający, motywujący i edukacyjno- doradczy. Formy spotkań powinny być dostosowane do potrzeb indywidualnych danego Asystenta Rodziny.

VII. Warunki realizacji zamówienia

 1. Warunkiem przystąpienia do przyszłego postępowania jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności i czynności objętych powyżej opisanym przedmiotem zamówienia. Spełnienie tego warunku potwierdza oświadczenie Wykonawcy.
 2. Poradnictwo prowadzone będzie przez osoby posiadające zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację usługi.
 3. Wykonawca usługi będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. tekst jednolity z 2018r. poz.1000),Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  oraz powinien kierować się polityką równych szans tj. podczas realizacji szkoleń nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną.

 

UWAGA !

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich pozwoleń do realizacji tego typu usługi wynikających z przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników podczas organizowanych działań.

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Wykonawca usługi jest zobowiązany do poddania się kontroli przez Zamawiającego lub inny uprawniony podmiot w zakresie realizacji umowy oraz udostępnienia kontrolującym wglądu do dokumentów. Wymóg ten dotyczy okresu do 31 grudnia 2024 r.
 2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, dlatego Wykonawca zobowiązuje się do:

1)      umieszczenia przesłanej przez Zamawiającego identyfikacji m.in. na: materiałach i pomocach szkoleniowych wydanych uczestnikom szkolenia, wydawanych dyplomach, certyfikatach lub innych zaświadczeniach oraz zamieszczenia stosownego oznakowania w pomieszczeniach w których będą się odbywać zajęcia szkoleniowe zgodnie z projektem Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki UE na lata 2014-2020 dotyczącymi oznaczania projektów współfinansowanych ze środków UE aktualnych na dzień organizacji szkolenia;

2)      informowania uczestników uslugi o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania do dnia 31grudnia 2024 roku dokumentacji związanej z realizacją poradnictwa np. list obecności oraz innej niezbędnej w ocenie wykonawcy dokumentacji.

Wszystkie materiały lub projekty materiałów niezbędnych do realizacji usługi muszą zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

 1. IX.    Miejsce oraz termin składania wyceny

Wycenę w formie tylko i wyłącznie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy przesłać na adres e-mail: projekt2@opschorzow.pl lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19 (pokój nr 302, II piętro) w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku.

 

 1. X.    Sposób przygotowania wyceny

Załącznik nr 1 - Formularz wyceny (szacowania)

Wycenę należy przygotować zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego szacowania w terminie określonym w treści szacowania.

 

 1. XI.  Dane kontaktowe

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem;

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Moje nowe życie, mój nowy dom”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów, tel: 32 771 63 86

projekt2@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Halina Bulanda – Koordynator projektu

Bogusława Radgowska- Wawreczko – Asystent Koordynatora

Adres do korespondencji :

 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Racławicka 19 

41-500 Chorzów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór wyceny

Miejsce i data: ………………………………………..………………..

Imię i nazwisko/podmiot:                                                                                                      

 

…………………………………

Adres:

 

………………………………….

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu –„Moje nowe życie,           mój nowy dom”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów

                                                                          

e-mail: projekt2@opschorzow.pl

WYCENA

W odpowiedzi na Państwa rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa dla Asystentów Rodziny zatrudnionych  w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”, realizowanego przez OPS Chorzów, oświadczam, iż:

Zapoznałem się z treścią  szacowania.

 

Łączna wartość zamówienia:

 

Cena netto _________________________PLN*

 

(słownie:_______________________________________________________________________).

 

 Cena brutto _________________________PLN*

 

(słownie:_______________________________________________________________________).

………..…………………………………..…………………………………
(Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

 

Plik do pobrania
osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2019-06-24
utworzony: 24-06-2019 / modyfikowany: 24-06-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021