BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - SZACOWANIE ZAKUP VOUCHERY NA BASEN

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na zakup imiennych voucherów na basen

 W związku z realizacją projektu pn. „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu imiennych voucherów na 3-miesięczne karnety na basen dla uczestników ww. projektu.

Kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Kod CPV: 98336000-7 - Usługi treningowe, poprawiające kondycję i w zakresie aerobiku

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22, 41-500 Chorzów

Biuro Projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt@opschorzow.pl

 

I. CEL ZAMÓWIENIA: propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, aktywności fizycznej   w celu poprawy stanu zdrowia oraz wizerunku zewnętrznego uczestników projektu przyczyniającego się do wzmocnienia integracji społeczno-zawodowej uczestników projektu.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup voucherów imiennych obejmujących 3-miesięczne karnety dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” w łącznej ilości 30 szt. uprawniających do wstępu na basen min. 2 razy w tygodniu (jednorazowy wstęp min. 60 minut). Podana liczba voucherów ma jedynie charakter orientacyjny, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby voucherów z przyczyn niezależnych od niego.

                Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji zakupu mniejszej lub większej ilości voucherów przez Zamawiającego niż prognozowano.

 1. W ramach oferowanych 3-miesięcznych karnetów na basen otrzymanych przez uczestników w formie voucherów należy zapewnić:
 1. dostęp do basenu krytego;
 2. dostęp do zaplecza higieniczno – sanitarnego;
 3. opiekę ratownika.
 1. Uczestnicy projektu posiadający vouchery będą mogli korzystać z basenu w terminach i godzinach wskazanych przez Wykonawcę.

 

Okres realizacji zakupionych voucherów: nie później niż do dnia 31 marca 2020r.

 

 

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. poniesienia kosztu wykonania i dostarczenia voucherów;
  2. dostarczenia Zamawiającemu voucherów, które będą możliwe do wykorzystania na terenie miasta Chorzowa;
  3. wystawienia voucherów imiennych na 3-miesieczne karnety obejmujące min. 2 wejścia tygodniowo (jednorazowy wstęp min. 60 minut) na basen kryty wskazany przez Wykonawcę w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego listy osób uprawnionych do otrzymania voucherów i dostarczenia ich do Biura Projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” mieszczącego się w Chorzowie przy ul. Racławicka 19;
  4. przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz kierowania się polityką równych szans (Wykonawca zapewni, iż na basenie nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną);
  5. wystawienia duplikatu imiennego vouchera w przypadku jego nieumyślnego zniszczenia lub zagubienia przez uczestnika projektu obejmującego pozostający do wykorzystania okres jego ważności oraz liczbę wejść;
  6. weryfikowania każdorazowego wejścia na podstawie dokumentu tożsamości;
  7. zamieszczenia plakatu dostarczonego przez Zamawiającego w miejscu realizacji usługi z informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, dla Działania 9.1. Aktywna integracja, dla Poddziałania 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCENY

Wycenę należy złożyć na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku i przesłać na adres e-mailprojekt@opschorzow.pl  lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22 (pokój nr 58, I piętro) w terminie do dnia 2 maja 2019r.

 

V. DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 pod adresem:

 

                                               Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

                                               Biuro Projektu – „Ramię w ramię”

                                               ul. Powstańców 70/U1

                                               41-500 Chorzów, tel: (32) 733 03 24

 

Adres do korespondencji:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22

41-500 Chorzów

 

Osoby wskazane do kontaktu:

Aneta Dudek – Koordynator Projektu

Izabela Barczewska – Asystent Koordynatora Projektu

 

Załącznik Nr 1

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                               …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                                     …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                            …………………………………………………………………

 

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu voucherów imiennych obejmujących 3-miesięczne karnety dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” w łącznej ilości 30 szt. uprawniających do wstępu na basen min. 2 razy w tygodniu (jednorazowy wstęp min. 60 minut), po zapoznaniu się z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny:

 

WYCENA

Koszt jednego vouchera imiennego na 3-miesięczny karnet na basen

 

 

…………………………………………… zł za  jeden voucher (kwota netto)

 

 

…………………………………………… zł* za jeden voucher (kwota brutto)

 

Koszt zakupu trzydziestu voucherów imiennych na 3-miesięczne karnety na basen

 

 

…………………………………………… zł za  trzydzieści voucherów (kwota netto)

 

 

…………………………………………… zł* za trzydzieści voucherów (kwota brutto)

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie koszty wymienione w opisie przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2019r.                                                        …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                                        podpis Wykonawcy

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2019-04-19
utworzony: 19-04-2019 / modyfikowany: 25-04-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021