BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - SZACOWANIE NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH Z ZAKRESU DOGOTERAPII

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z zakresu dogoterapii

 W związku z realizacją projektu pn. „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego przeprowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu dogoterapii.

Kod CPV: 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów

Biuro Projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów, tel: (32) 771-63-87

projekt@opschorzow.pl

 

I. CEL ZAMÓWIENIA: Celem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z zakresu dogoterapii, przy udziale odpowiednio przeszkolonych psów (szkolenie z zakresu posłuszeństwa) w liczbie zapewniającej efektywność terapii oraz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć, dla dzieci uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, wymagających specjalistycznego wsparcia, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu dogoterapii dla maksymalnie 32 dzieci uczestników projektu posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, wymagających specjalistycznego wsparcia, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Planowana liczba dzieci objęta zajęciami terapeutycznymi może ulec zmianie w zależności od faktycznej ilości uczestników projektu zainteresowanych udziałem ich dzieci w zajęciach. Stąd też Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby dzieci skierowanych na zajęcia.
 2. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do  31 marca 2020r.
 3. Maksymalna łączna ilość godzin zajęć wynosi 256. Przez godzinę zajęć rozumie się godzinę lekcyjną tj. 45 minut.
 4. Uczestnicy zajęć zostaną podzieleni na 8 grup (maksymalnie 4 osoby w grupie).
 5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić:

a)      odpowiednie miejsce do prowadzenia zajęć,

b)      wykwalifikowaną oraz odpowiednio liczną kadrę instruktorów i osób do prowadzenia zajęć, posiadającą kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu dogoterapii dla osób niepełnosprawnych,

c)       minimum jednego psa posiadającego certyfikację do pracy w dogoterapii oraz posiadającego aktualne zaświadczenie weterynaryjne o dobrym stanie zdrowia i ważnych szczepieniach,

d)      prowadzenie zajęć z dogoterapii zgodnie z metodyką, predyspozycjami psychomotorycznymi dzieci i wynikami diagnozy,

e)      bezpieczeństwo każdego uczestnika zajęć w czasie ich realizacji poprzez objęcie ubezpieczeniem NNW uczestników zajęć.

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówienia musi odbywać się na terenie miasta Chorzów. Dopuszcza się realizację zamówienia poza terenem Chorzowa, jednakże wtedy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport dla uczestników zajęć oraz ich opiekunów.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do:

a)      zapewnienia możliwości jednoczesnego prowadzenia zajęć z zakresu dogoterapii dla odpowiedniej liczby dzieci (grup), tj. dysponowania w czasie zajęć odpowiednią liczbą psów i instruktorów,

b)      zdiagnozowania dzieci na wstępie i po zakończeniu terapii oraz do określenia poziomu ich funkcjonowania,

c)       prowadzenia zajęć z zakresu dogoterapii zgodnie z metodyką, predyspozycjami psychomotorycznymi dzieci i wynikami diagnozy,

d)      zapewnienia zabezpieczeń dla uczestników zajęć przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi podczas dogoterapii,

e)      zapewnienia bezpieczeństwa każdemu uczestnikowi zajęć w czasie ich realizacji,

f)       posiadania ubezpieczenia OC,

g)      przedstawienia Zamawiającemu po zakończeniu zajęć pełnej dokumentacji wykonanej usługi, która obejmuje: listy obecności wraz z zakresem godzinowym zajęć terapeutycznych,

h)      przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz  kierowania się polityką równych szans tzn. podczas realizacji zajęć nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną,

i)        zamieszczenia plakatu dostarczonego przez Zamawiającego w miejscu realizacji usługi z informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, dla Działania 9.1. Aktywna integracja, dla Poddziałania 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCENY

 

Wycenę należy złożyć na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku i przesłać na adres e-mail: projekt@opschorzow.pl  lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Racławicka 19  (pokój nr 302, II piętro) w terminie do dnia 3 lipca 2019r.

Niniejsza wycena nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

 

V. DANE KONTAKTOWE

               

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 pod adresem:

 

                                               Ośrodek Pomocy Społecznej

                                               Biuro Projektu – „RAMIĘ W RAMIĘ”

                                               ul. Racławicka 19

                                               41-500 Chorzów, (32) 771-63-87

 

Osoby wskazane do kontaktu:

 

Aneta Dudek – Koordynator Projektu

Izabela Barczewska – Asystent Koordynatora Projektu

 

Adres do korespondencji:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                               …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                                     …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                            …………………………………………………………………

 

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego przeprowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu dogoterapii dla dzieci uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, po zapoznaniu się z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny:

 

Lp.

Nazwa

Planowana liczba godzin zajęć terapeutycznych

Cena netto jednostkowa  godziny zajęć

[zł]

 

VAT

[zł]

Cena brutto jednostkowa  godziny zajęć

[zł]

Łączna cena brutto planowanych godzin zajęć

1.

Zajęcia terapeutyczne - dogoterapia*

256

 

 

 

 

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z realizacją zajęć z zakresu dogoterapii zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w pkt. II oraz warunkami realizacji zamówienia (pkt. III)

 

 

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2019r.                                                        …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                                       podpis Wykonawcy

 

 

 

 Plik do pobrania

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Anna Wróblewska, dnia: 2019-06-25
utworzony: 25-06-2019 / modyfikowany: 25-06-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021