BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - III SZACOWANIE VOUCHERY NA USŁUGI STOMATOLOGICZNE

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na zakup imiennych voucherów na usługi stomatologiczne

 W związku z realizacją projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu imiennych voucherów na usługi stomatologiczne dla uczestników ww. projektu.

Kod CPV 85131000-6 Usługi stomatologiczne

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22, 41-500 Chorzów

Biuro Projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów, tel: 32 77-16-387

projekt@opschorzow.pl

 

I. CEL ZAMÓWIENIA: Poprawa stanu zdrowia oraz wizerunku zewnętrznego uczestników projektu w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej uczestników projektu.

 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi stomatologiczne nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizowane w formie voucherów imiennych dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” w ilości 100 szt. Podana liczba voucherów ma jedynie charakter orientacyjny, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby voucherów z przyczyn niezależnych od niego.

                Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji zakupu mniejszej lub większej ilości voucherów przez Zamawiającego niż prognozowano.

 1. Wykonanie usługi odbędzie się po zatwierdzeniu przez Zamawiającego planu leczenia dostarczonego przez Wykonawcę, po przeglądzie stomatologicznym uczestników projektu u lekarza dentysty.
 2. Wartość vouchera dostosowana będzie do potrzeb uczestnika określonych podczas pierwszej wizyty (przeglądu stomatologicznego) na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego planu leczenia i ustalona zostanie według katalogu usług objętych przedmiotem zamówienia.
 3. Lista usług objętych przedmiotem zamówienia zawiera:
 1. przegląd stomatologiczny
 2. leczenie kanałowe, w tym:

                               - wypełnienie światłoutwardzalne jednej powierzchni

                               - wypełnienie światłoutwardzalne dwóch powierzchni

                               - wypełnienie światłoutwardzalne trzech powierzchni

 1. znieczulenie
 2. opatrunek stomatologiczny
 3. mikroproteza acetalowa – 1 ząb
 4. mikroproteza akrylowa – do 5 zębów
 5. zdjęcie panoramiczne
 6. zdjęcie punktowe
 7. usuniecie zęba
 8. inne dostosowane do potrzeb leczenia stomatologicznego uczestnika.
  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 2219),
  2. ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018r., poz. 617),
  3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019r., poz. 595).
 1. Przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosowanie mają przepisy:

 

Okres realizacji zakupionych voucherów: nie później niż do dnia 31 marca 2020r.

 

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się praktyki lekarskie z terenu miasta Chorzów.
 2. Na przegląd stomatologiczny uczestnik projektu kierowany jest do Wykonawcy na podstawie skierowania wystawionego przez pracownika Biura Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.
 3. Vouchery są możliwe do zrealizowania przez co najmniej 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach wybranych przez uczestników, uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do:

a)      realizacji wszystkich usług objętych voucherem zgodnie z przedmiotem szacowania zamówienia w jednej placówce medycznej będącej do dyspozycji Wykonawcy;

b)      wykonania usługi przez wykwalifikowany personel lekarski i inny personel medyczny, posiadający wszelkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz mający do dyspozycji wysokiej jakości sprzęt medyczny;

c)       poniesienia kosztu wykonania i dostarczenia voucherów;

d)      wystawienia voucherów imiennych z terminem ważności i katalogiem usług określonych dla uczestnika w terminie 5 dni od dnia przeglądu stomatologicznego danego uczestnika i dostarczenie ich do Biura Projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” mieszczącego się w Chorzowie przy ul. Racławicka 19;

e)      dostarczenia Zamawiającemu voucherów na usługi stomatologiczne, które będą do zrealizowania we wskazanej placówce medycznej na terenie miasta Chorzowa;

f)       przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz  powinien kierować się polityką równych szans (Wykonawca zapewni, iż nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną);

g)      wystawienia duplikatu imiennego vouchera w przypadku jego nieumyślnego zniszczenia lub zagubienia przez uczestnika projektu obejmującego pozostający do wykorzystania okres jego ważności oraz katalog usług;

h)      weryfikowania każdorazowo tożsamości uczestnika posiadającego imienny voucher na usługi stomatologiczne;

i)        zamieszczenia plakatu dostarczonego przez Zamawiającego w miejscu realizacji usługi z informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, dla Działania 9.1 Aktywna integracja, dla Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCENY

Wycenę należy złożyć na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku i przesłać na adres e-mailprojekt@opschorzow.pl  w terminie do dnia 4 lipca 2019r. lub zozyć w Sekretariacie ośrodka przy ul. Racławickiej 19 (pokój nr 302, II piętro)

 

Niniejsza wycena nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

 

V. DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 pod numerem telefonu (32) 77-16-387

 

Osoby wskazane do kontaktu:

Aneta Dudek – Koordynator Projektu

Izabela Barczewska – Asystent Koordynatora Projektu

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

Formularz wyceny

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                               …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                                     …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                            …………………………………………………………………

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu imiennych voucherów na usługi stomatologiczne dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, po zapoznaniu się z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny:

 

Lp.

Wyszczególnienie katalogu usług stomatologicznych

Cena jednostkowa netto na 1 uczestnika

(zł)

Cena jednostkowa brutto na 1 uczestnika

(zł)

1

przegląd stomatologiczny

 

 

2

leczenie kanałowe, w tym:

- wypełnienie światłoutwardzalne jednej powierzchni

 

 

- wypełnienie światłoutwardzalne dwóch powierzchni

 

 

- wypełnienie światłoutwardzalne trzech powierzchni

 

 

3

znieczulenie

 

 

4

opatrunek stomatologiczny

 

 

5

mikroproteza acetalowa – 1 ząb

 

 

6

mikroproteza akrylowa – do 5 zębów

 

 

7

zdjęcie panoramiczne

 

 

8

zdjęcie punktowe

 

 

9

usuniecie zęba

 

 

10

zryczałtowana wartość innych usług dostosowanych do potrzeb leczenia stomatologicznego uczestnika

 

 

Maksymalna wartość vouchera na 1 osobę

 

 

Maksymalna wartość voucherów dla 100 osób 

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2019r.                                                        …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                                        podpis Wykonawcy

PLIK DO POBRANIA


osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2019-06-27
utworzony: 27-06-2019 / modyfikowany: 27-06-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021