BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - SZACOWANIE KURS PRAWA JAZDY

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie
kursu prawa jazdy kat. B

 ZAMAWIAJĄCY:

                Miasto Chorzów - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie,

                ul. Racławicka 19,  41-500 Chorzów, woj. Śląskie

NIP: 627 273 38 08 REGON: 276 25 53 06

                Biuro Projektu – „Ramię w ramię”; ul. Racławicka 19 w Chorzowie

                Tel. kontaktowy: 32 77-16-386

                Godziny urzędowania:

                • poniedziałki, w godz. 7.00.– 15.45

                • wtorki – czwartki w godz. 7.00 – 14.45

                • piątki w godz. 7.00 – 13.45

                Adres poczty elektronicznej: projekt@opschorzow.pl

                Adres strony internetowej: http://ops.bip.chorzow.eu

 

 1. I.                       POSTANOWIENIA OGÓLNE

W związku z realizacją projektu pn. „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego realizacji kursu prawa jazdy kat. B.

II.           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

Kod CPV: 80411000-8 

 

Nazwa wg CPV -  Usługi szkół jazdy

 

Kod CPV 80411100-9 Nazwa wg CPV - Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

Kod CPV 80411200-0 Nazwa wg CPV – Usługi szkół nauki jazdy

RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi

 
   

1. Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

1)     Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kursu dla kandydatów na kierowców kategorii B zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umożliwiającymi przystąpienie do egzaminu państwowego.

Planowana liczba osób objęta szkoleniem obejmuje łącznie 26 osób.

Planowana łączna liczba osób dzieli się na dwie grupy (części zamówienia):

 

I GRUPA -   13 osób to uczestnicy, którzy powinni zostać objęci pełnym kursem Prawa jazdy kat „B” w zakresie części teoretycznej i praktycznej oraz przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego i opłacenia pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego.

 

II GRUPA -13 osób to uczestnicy projektu, którzy posiadają badania lekarskie i ukończony kurs prawa jazdy kat. „B” w zakresie części teoretycznej i powinni zostać objęci usługą w zakresie:

- 30 godzin zajęć praktycznych

- przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego

- opłacenia pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego

Podana liczba osób ma jedynie charakter orientacyjny, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników z przyczyn niezależnych od niego. Zamawiający pomimo przyjmowania deklaracji uczestnictwa w kursie składanych przez uczestników projektu, nie jest w stanie  przewidzieć ostatecznego skutku przedmiotu zawartej umowy tzn. dokładnej ilości uczestników. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji skierowania na szkolenie mniejszej ilości osób przez Zamawiającego niż prognozowano.

2)     Na przedmiot zamówienia składa się:

 

 1. Organizacja kursu prawa jazdy kategorii B dla GRUPY I w tym:

- przeprowadzenie części teoretycznej i praktycznej kursu w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, przy
  czym: liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 30 godzin (jedna
  godzina dydaktyczna to 45 minut), liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być
  mniejsza niż 30 godzin (jedna godzina praktycznej nauki jazdy to 60 minut)

- Zapewnienie materiałów dydaktycznych

- Zorganizowanie badań lekarskich niezbędnych do uczestnictwa w kursie

- Objęcie ubezpieczeniem NNW uczestników szkolenia

- Założenie profilu kandydata na kierowcę

- Wyrobienie zdjęć do dokumentu prawa jazdy

- Organizacja egzaminu wewnętrznego oraz państwowego (teoretycznego i praktycznego). Czas przeznaczony na
  egzamin wewnętrzny i państwowy nie jest wliczany do godzin kursu.

 

 1. Organizacja kursu prawa jazdy kategorii B dla GRUPY II w tym:

- przeprowadzenie części praktycznej kursu w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin(jedna godzina
   praktycznej nauki jazdy to 60 minut)

-  Objęcie ubezpieczeniem NNW uczestników szkolenia

- Organizacja egzaminu wewnętrznego oraz państwowego (teoretycznego i praktycznego). Czas przeznaczony na
   egzamin wewnętrzny i państwowy nie jest wliczany do godzin kursu.

 

3)     Na koszt przedmiotu zamówienia w zależności od rodzaju grupy składa się:

 

 1. Koszt organizacji kursu.
 2. Koszt materiałów dydaktycznych oraz niezbędnego sprzętu.
 3. Koszt ubezpieczenia NNW uczestników kursu na cały czas trwania szkolenia oraz w drodze do miejsca szkolenia tam i z powrotem.
 4. Obsługę uczestników kursu w zakresie założenia profilu kandydata na kierowcę (PKK), stanowiącego zestaw danych i informacji identyfikujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami w systemie teleinformatycznym.
 5. Koszt wyrobienia zdjęć do dokumentu prawa jazdy.
 6. Koszt przeprowadzenia pierwszego egzaminu wewnętrznego, a w przypadku negatywnego wyniku 2 kolejnych prób.
 7. Koszt wydania zaświadczeń dla uczestników, którzy ukończyli kurs.
 8. Koszt opłacenia jednego egzaminu państwowego teoretycznego w wybranym przez kursanta Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W przypadku nie uzyskania przez uczestnika pozytywnego wyniku egzaminu, kolejne egzaminy opłacane są ze środków własnych uczestnika.
 9. Koszt opłacenia jednego egzaminu państwowego praktycznego w wybranym przez kursanta Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W przypadku nie uzyskania przez uczestnika pozytywnego wyniku egzaminu, kolejne egzaminy opłacane są ze środków własnych uczestnika.

c.      Koszt badań orzekających o możliwości prowadzenia pojazdu przewidzianego dla prawa jazdy kat. B, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017r. w w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2017r. poz. 250).

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie inne koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursu, m.in. również koszt wynagrodzenia wykładowcy/ów oraz instruktora/ów, koszt wynajmu sali, placu manewrowego, koszt paliwa, amortyzacji samochodów oraz innych, które Zamawiający nie wymienił, a w ocenie Wykonawcy mają wpływ na całkowity koszt zamówienia.

Zamawiający zobowiązany jest do załączenia do oferty preliminarzu wydatków na 1 uczestnika.

Jest to niezbędne w przypadku częściowego rozliczenia kosztów poniesionych na 1 uczestnika.

 

4)     Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Zapewnienia sali wykładowej dostosowanej do liczby uczestników kursu, wyposażonej w pomoce dydaktyczne, placu manewrowego, pojazdów do nauki jazdy, a także doświadczonej i wykwalifikowanej kadry do prowadzenia kursu w części teoretycznej i praktycznej zgodnie z przepisami:

-       Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku  o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.);

-       Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1885);

-       Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2016r. poz. 232);

-       Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w  sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.   z 2016r. poz. 231 z późn. zm);

-       Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2018r. poz. 661).

 1. Przeprowadzenia zajęć teoretycznych szkolenia w godzinach od 8.00 do 20.00 na terenie miasta Chorzowa lub miast ościennych (Bytom, Ruda Śląska, Katowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Piekary Śląskie). Ostateczny harmonogram zajęć teoretycznych dla poszczególnych grup szkoleniowych Wykonawca ustali z Zamawiającym.
 2. Przeprowadzenia zajęć praktycznych w godzinach ustalonych indywidulanie z uczestnikiem szkolenia przy uwzględnieniu możliwości wykonywania pozostałych obowiązków uczestnika projektu oraz innych zajęć prywatnych. Zajęcia winny odbywać się w różnych miejscowościach (w szczególności w miejscowości gdzie uczestnik będzie zdawał egzamin), tak aby jak najlepiej przygotować kursantów do praktycznego egzaminu państwowego. Zajęcia praktyczne obejmujące zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym muszą zaczynać się i kończyć na terenie miasta Chorzów. Zajęcia praktyczne winny zacząć się po zakończeniu zajęć teoretycznych.

d. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekuna szkolenia, który będzie odpowiedzialny za organizację
szkolenia, nadzór merytoryczny oraz kontakty  z Zamawiającym i uczestnikami szkolenia.

e. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania spotkania informacyjnego z osobami skierowanymi przez  
Zamawiającego na kurs i przekazania wszelkich informacji umożliwiających uzyskanie profilu kandydata na kierowcę
(PKK), w tym sfinansowania i przeprowadzenia badań lekarskich (lub innych potrzebnych badań) oraz wyrobienia
     zdjęć do dokumentu prawa jazdy dla każdej osoby uczestniczącej w kursie.

f.   Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia sprzętu komputerowego wraz  z  odpowiednim oprogramowaniem i
     dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej. Wykonawca zapewnienia  
     każdemu uczestnikowi kursu bezpłatny, bezzwrotny egzemplarz podręcznika dla kandydatów na prawo jazdy kat. B
     (nie dopuszcza się kserowania podręcznika) wraz z płytą DVD/CD, zawierającą odpowiednie zestawy pytań testowych
     wykorzystywanych podczas egzaminu państwowego oraz inne materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia  
     kursu.

g.      Wykonawca musi dysponować ilością samochodów o parametrach tożsamych do pojazdów używanych  w trakcie
   przeprowadzania egzaminu państwowego praktycznego oraz proporcjonalną liczbą instruktorów
     uprawnionych do przeprowadzania części praktycznej kursu gwarantującą terminowe wykonanie zamówienia. Zasób
     osobowo - rzeczowy w powyższym zakresie będzie stanowił
kryterium podlegające ocenie.

h.        Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny dla kandydatów na kierowców przed
     przystąpieniem do egzaminu państwowego.

i.         Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w kursie. Na
    zaświadczeniach należy umieścić informację, iż usługa przeprowadzona była w ramach realizacji projektu „RAMIĘ W
    RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa
    IX, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych
    wykluczeniem społecznym.

j.       Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pełnej dokumentacji realizacji zamówienia (zarówno
    w trakcie jak i po zakończeniu), która obejmuje m.in: Karty przeprowadzonych zajęć (dotyczy zajęć teoretycznych i
    praktycznych), dziennik zajęć z zakresem godzinowym (programem), protokół z egzaminu, kopie zaświadczeń oraz
    potwierdzenia otrzymania przez uczestników materiałów szkoleniowych.

k.      Wykonawca zobowiązany jest ustalić i opłacić pierwszy egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny dla każdej
    szkolonej osoby oraz przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie ustalenia terminów egzaminów oraz dowody
    dokonania opłat za egzaminy.

l.       Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 10  

         maja 2018r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
    osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
    oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz kierowania się
    polityką równych szans (Wykonawca zapewni, iż nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub
    pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną).

m.     Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w formie dokumentacji fotograficznej wszystkich działań
    informacyjnych i promocyjnych związanych  z projektem.

n.      Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom dokumentów
    potwierdzających realizację usługi w ramach projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” oraz poddania się kontroli w zakresie
    prawidłowości realizacji projektu.

o.      Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia plakatu dostarczonego przez Zamawiającego w miejscu realizacji
    usługi z informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
    Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś
    Priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, dla Działania 9.1. Aktywna integracja, dla Poddziałania 9.1.6. Programy
    aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Regulacje dotyczące zmiany ilości uczestników (skreślenia z listy, rezygnacji z kursu, nieprzystąpienia do kursu, itp.):

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników, w uzasadnionych sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, np. choroba uczestnika, rezygnacja z kursu/jazdy, wskazania lekarskie, itp.
 2. Wykonawca może skreślić osobę z listy uczestników, wyłącznie na wniosek Zamawiającego. 
 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników w trakcie trwania edycji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonywany czas trwania kursu i faktycznie poniesione wydatki w stosunku do tego uczestnika.
 4. Zamawiający ma prawo wprowadzenia nowej osoby z chwilą rezygnacji lub skreślenia z zajęć którejkolwiek z osób zakwalifikowanych przez Zamawiającego, w każdym czasie przed rozpoczęciem kursu, w przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika w trakcie kursu, wprowadzenie nowej osoby będzie możliwe, tylko w przypadku, gdy uczestnik nie wykorzystał żadnej godziny i jeżeli czas, który pozostaje do końca trwania niniejszej umowy pozwoli na realizację całego danego zadania.

 

 Zamówienie może być realizowane w zakresie 1 lub 2 części.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 21 września 2020 roku z zastrzeżeniem, iż merytoryczna realizacja umowy przez Wykonawcę powinna nastąpić w terminie, który umożliwi Zamawiającemu całościowe rozliczenie formalno – finansowe z wykonania umowy.

IV. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Zamawiający będzie żądał wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCENY

Wycenę należy złożyć na wzorze formularzy stanowiących Załącznik nr 1 i nr 1A do niniejszego rozeznania rynku i przesłać na adres      e-mail: projekt@opschorzow.pl w terminie do dnia 20 maja 2020r.

 

Niniejsza wycena nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

 

V. DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: projekt@opschorzow.pl

 

 Załącznik Nr 1 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                               …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                                     …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                            …………………………………………………………………

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego realizacji kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, po zapoznaniu się z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny, dotyczącej:

I GRUPA -   13 osób to uczestnicy, którzy powinni zostać objęci pełnym kursem Prawa jazdy kat „B” w zakresie części teoretycznej i praktycznej oraz przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego i opłacenia pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego.

 

Lp.

Wyszczególnienie wydatków*

Liczba osób

Cena jednostkowa netto na
1 uczestnika

(zł)

Cena jednostkowa brutto na
1 uczestnika

(zł)

Koszt ogółem netto

dla 13 uczestników

(zł)

Koszt ogółem brutto

dla 13 uczestników

(zł)

1

Koszt organizacji kursu teoretycznego

13

 

 

 

 

1.1

Koszt organizacji kursu praktycznego

13

 

 

 

 

2

Koszt badań lekarskich

13

 

 

 

 

3

Koszt ubezpieczenia NNW

13

 

 

 

 

4

Koszt wyrobienia zdjęć do dokumentu prawa jazdy

13

 

 

 

 

5

Koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego

13

 

 

 

 

6

Koszt opłacenia jednego egzaminu państwowego teoretycznego

13

 

 

 

 

6.1

Koszt opłacenia jednego egzaminu państwowego  praktycznego

13

 

 

 

 

7

Pozostałe koszty inne niż wyszczególnione powyżej

13

 

 

 

 

Wycena ogółem kosztów realizacji kursu prawa jazdy kat. B

dla 13 uczestników projektu

 

 

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie koszty wymienione w opisie przedmiotu zamówienia

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2020r.                                                                               …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                                     podpis  Wykonawcy

 

 

Załącznik Nr 1A

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                               …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                                     …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                            …………………………………………………………………

 

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego realizacji kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, po zapoznaniu się z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny, dotyczącej:

 

II GRUPA -13 osób to uczestnicy projektu, którzy posiadają badania lekarskie i ukończony kurs prawa jazdy kat. „B” w zakresie części teoretycznej i powinni zostać objęci usługą w zakresie:

- 30 godzin zajęć praktycznych

- przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego

- opłacenia pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego

 

Lp.

Wyszczególnienie wydatków*

Liczba osób

Cena jednostkowa netto na
1 uczestnika

(zł)

Cena jednostkowa brutto na
1 uczestnika

(zł)

Koszt ogółem netto

dla 13 uczestników

(zł)

Koszt ogółem brutto

dla 13 uczestników

(zł)

1

Koszt organizacji kursu praktycznego

13

 

 

 

 

2

Koszt ubezpieczenia NNW

13

 

 

 

 

3

Koszt wyrobienia zdjęć do dokumentu prawa jazdy

13

 

 

 

 

4

Koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego

13

 

 

 

 

5

Koszt opłacenia jednego egzaminu państwowego teoretycznego

13

 

 

 

 

5.1

Koszt opłacenia jednego egzaminu państwowego praktycznego

13

 

 

 

 

6

Pozostałe koszty inne niż wyszczególnione powyżej

13

 

 

 

 

Wycena ogółem kosztów realizacji kursu prawa jazdy kat. B

dla 13 uczestników projektu

 

 

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie koszty wymienione w opisie przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2020r.                                                                              …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                                        podpis  Wykonawcy

 

 

 


pobierz plik: [ Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B ]osoba odpowiedzialna za treść: Szalich Artur, dnia: 2020-05-13
utworzony: 13-05-2020 / modyfikowany: 13-05-2020
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021