BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM

 

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia

Kompleksowe zorganizowanie działań skierowanych do 29 rodzin – uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” o charakterze diagnostycznym, edukacyjno-terapeutycznym i edukacyjno – społecznym”

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Moje nowe życie, mój nowy dom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

 

Realizacja  działań określonych w przedmiocie zamówienia (wyceny)  jest kluczowym elementem wsparcia w ramach projektu. Wszystkie formy wsparcia wynikają z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej są komplementarne i wzajemnie się uzupełniają. Aby wsparcie przyniosło oczekiwane efekty zasadnym jest,  aby system pracy zespołu wybranego Wykonawcy do realizacji usługi oparty był na indywidualnym podejściu, ścisłej współpracy pomiędzy specjalistami prowadzącymi poszczególne formy wsparcia polegającym na wymianie informacji, konsultowaniu indywidualnego przypadku oraz wypracowaniu wspólnego modelu pomocy dla konkretnej rodziny tzn. dostosowaniu rodzaju i ilości form oraz godzin wsparcia. Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są również do współdziałania z Asystentami Rodzin uczestniczących              w projekcie.

Mając na uwadze specyfikę zamówienia tj. całokształtu realizowanych działań pod kątem celu, funkcji, efektu projektu, względów organizacyjnych, a przede wszystkim dobra rodzin uczestniczących w projekcie, zasadnym jest nie dzielenie niniejszego postępowania.

W związku z powyższym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia.

Przedmiot zamówienia  :

Kod CPV : 85000000-9; 80000000-4

Przedmiotem zamówienia (wyceny)  jest Kompleksowe zorganizowanie działań skierowanych do 29 rodzin – uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” o charakterze diagnostycznym, edukacyjno-terapeutycznym i edukacyjno – społecznym. Działania w ramach usługi skierowane będą do  rodzin zamieszkałych na terenie miasta Chorzowa wobec których jak zakłada cel główny projektu istnieje konieczność zastosowania wsparcia w postaci usług społecznych, przejawiające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz takie, które chcą współpracować na rzecz odzyskania opieki nad dziećmi.

 

Termin realizacji usługi: od 6 maja 2019r do 29 lutego 2020r.

Przewidywana liczba osób: 29 rodzin, łącznie 68 osób.  Podana liczba ma jedynie charakter orientacyjny, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia  liczby uczestników z przyczyn niezależnych od niego. Zamawiający pomimo przyjmowania deklaracji uczestnictwa w zajęciach składanych przez uczestników projektu, nie jest w stanie  przewidzieć ostatecznego skutku przedmiotu zawartej umowy tzn. dokładnej ilości uczestników.

 

Miejsce realizacji zamówienia: jednostki OPS znajdujące się na trenie miasta Chorzów tj.

 • Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie, ul. Powstańców 70
 • Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie, ul. Kasprowicza 2
 • Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie ul. 3-Maja 18

 

1. Zadania Wykonawcy

1.1.  Praca z rodziną etap diagnostyczny

1.1.1. Zapewnienie 1 psychologa i 1 pedagoga, którzy w ramach swoich obowiązków będą zobowiązani do przeprowadzenia diagnozy zasobów i potrzeb każdej rodziny zrekrutowanej do projektu w kontekście trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziny. Każda rodzina zostanie objęta 6 godzinami diagnozy. Powyższe ma na celu właściwe zdefiniowanie problemów danej rodziny i dobór adekwatnych działań wspierających, terapeutycznych i społeczno-edukacyjnych.

1.1.2. Zapewnienie odpowiednich narzędzi pracy psychologa w ilości dostosowanej do grupy docelowej tj min.

a) Kwestionariusza dla rodziców

b) Kwestionariusza Stosunków Między Rodzicami a Dziećmi

c) Test Komunikacji Zadaniowej Rodzic-Dziecko

d) Inwentarz postaw w domu

e) inne jeśli w ocenie Wykonawcy są niezbędne

1.1.3. Wytworzone dokumenty podczas realizacji działań muszą być opatrzone logotypami projektu zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów.

 

1.2.  Praca z rodziną etap edukacyjno - terapeutyczny

 

1.2.1 Zapewnienie min. 1 psychologa i min. 1 pedagoga do prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych, zajęć skierowanych do rodziców i dzieci, razem oraz osobno do rodziców i dzieci. W ramach maksymalnej ilości 1160 godzin Wykonawca musi zapewnić, w proporcjach uzależnionych od merytorycznie uzasadnionych potrzeb uczestników Projektu, łącznie:

a) 20 godzin terapii indywidualnej dla każdej rodziny w projekcie – łącznie 580

b) 580 godzin terapii grupowej  - w ramach której Wykonawca zapewni m.in. wsparcie w zakresie terapii psychologicznej dla dzieci i rodziców dostosowanych do wcześniej zdiagnozowanych potrzeb i problemów w szczególności w obszarze uzależnienia, przemocy, agresji, zaburzeń zachowania, stanów lękowych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci

 

Powyższy podział i ilość godzin są zakładane, dlatego tez Wykonawca podczas realizacji zamówienia może w uzasadnionych przypadkach, wynikających z diagnozy,  zweryfikować i dostosować  godziny do potrzeb danej rodziny, rodzica, dziecka.

 

1.2.2. Zapewnienie osoby uprawnionej do prowadzenia mediacji rodzinnej, rówieśniczej, której celem będzie skłonienie rodziców i dzieci do wzajemnych rozmów w sytuacji konfliktu uniemożliwiającego porozumiewanie się stron bez pomocy osób z zewnątrz. Metody/formy: indywidualne rozmowy ze stronami sporu, mediacje, kontrakt. Przyjęto że na każdą rodzinę (łącznie 29) przypadnie 6 godzin mediacji (3 spotkania po 2 godziny). Jednak przy założeniu że nie każda rodzina będzie wymagała tego typu wsparcia dopuszcza się dostosowanie i regulowanie ilości godzin czasu trwania spotkania do indywidualnych potrzeb i konkretnego przypadku w danej rodzinie.

 

1.2.3. Zapewnienie osób uprawnionych do przeprowadzenia sesji muzykoterapii i arteterapii. Wykonawca zapewni realizację po 1 edycji 15 godzinnych zajęć z  każdej formy dla grup około 15 os. w zależności od zapotrzebowania i preferencji uczestników.

1.2.4. Zapewnienie narzędzi pracy, materiałów, przyborów oraz innych elementów pomocniczych  niezbędnych do realizacji zadań określonych w pkt 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. Wytworzone dokumenty podczas realizacji działań muszą być opatrzone logotypami projektu zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów

 

 

1.3. Działania o charakterze społeczno - edukacyjnym

 

1.3.1. Zapewnienie realizacji min. 7 warsztatowych form wsparcia dot. kompetencji społecznych liczących min. 15 godzin 1 edycja (w podziale na dwie grupy czyli 14 edycji) w oparciu o zidentyfikowane wcześniej indywidualne potrzeby i predyspozycje społeczne  rodzin. Warsztaty powinny odbywać się min. 2 razy w tygodniu i powinny trwać min 3 godziny zegarowe lub 4 godziny lekcyjne w jednym dniu. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować min.

a)  trening kompetencji i umiejętności społecznych,

 

b) trening kompetencji rodzicielskich,

 

c) warsztat zarządzania budżetem domowym którego celem będzie zdobycie umiejętności rozsądnego gospodarowania budżetem domowym, zwiększenie kompetencji w zakresie planowania i kontrolowania stanu własnych finansów,

 

d) warsztat dot. zarządzania domem w tym m.in. określenie zadań związanych np. z utrzymaniem czystości i higieny w domu, podziałem obowiązków wśród domowników itp.  

 

e) warsztat dot. metod stymulowania rozwoju dziecka - rodzice powinni nabyć wiedzę psychologiczną na temat skutecznych strategii wspierania rozwoju dzieci, z uwzględnieniem ich wieku i potrzeb, w ramach warsztatu Wykonawca zobowiązany jest zorganizować min. 3 godzinne  spotkanie rodziców z lekarzem pediatrą,

 

f) warsztat dot. aspektów prawnych związanych z pełnieniem roli rodzica.

 

g)  warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień,

 

1.3.2. Zapewnienie osoby uprawnionej do prowadzenia indywidualnych konsultacji prawnych głównie w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego ok.5 godz. na rodzinę - regulowane do potrzeb rodziny.

 

1.3.3. Zapewnienie osoby uprawnionej do prowadzenia zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach wymienionych w pkt 1.3.1. Zajęcia powinny odbywać się w tym samym czasie kiedy będą odbywać się warsztatowe formy wsparcia tak, aby rodzice swobodnie mogli uczestniczyć w zajęciach przeznaczonych dla nich.

1.4. Dodatkowo Wykonawca zapewni

 

1.4.1. Zapewnienie narzędzi pracy( m.in. kwestionariuszy, ankiet, testów, dzienników zajęć, list obecności, potwierdzeń odbioru, zaświadczeń, harmonogramów poszczególnych form wsparcia i innych które w ocenie Wykonawcy są niezbędne)  materiałów, przyborów oraz innych elementów pomocniczych  niezbędnych do realizacji zadań określonych w pkt 1.1, 1.2, 1.3. Wytworzone dokumenty podczas realizacji działań musza być opatrzone logotypami projektu zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów.

 

1.4.2. W trakcie wszystkich realizowanych działań i wydarzeń im towarzyszących Wykonawca zapewni obsługę fotograficzną. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zdjęcia z realizacji zamówienia (min. 50 szt , maks. 100 szt.) oraz reportaż filmowy  (3 - 5 minut) z zadania, zawierający wypowiedzi reporterskie uczestników projektu(w tym dzieci ok. 10). Film oraz zdjęcia będzie wykorzystywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej do celów dokumentacyjnych projektu unijnego "Moje nowe życie, mój nowy dom” w ramach którego jest realizowane zadanie

 

Wszystkie materiały lub projekty materiałów niezbędnych do realizacji usługi muszą zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

 

1.4.3. Wszystkie grupowe formy wsparcia powinny zostać zaplanowane w dni robocze co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach pomiędzy godz. 8.00 a godz. 18.00 i powinny trwać min 3 godziny zegarowe lub 4 godziny lekcyjne w jednym dniu i powinny być dostosowane do możliwości czasowych dzieci i rodziców. Wszystkie indywidualne formy wsparcia powinny być uzgadnianie indywidualnie z rodzinami.

2. Zamawiający zapewni

2.1. Miejsce realizacji działań.  OPS w Chorzowie w swoich zasobach posiada placówki znajdujące się w różnych dzielnicach Chorzowa, tj. Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie centrum, Centrum Pracy Społecznej w Chorzowie Starym i Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie II. Placówki wyposażone są w sale wykładowe spełniające wszelkie wymogi związane z realizacja warsztatów, treningów, terapii indywidualnych i grupowych czy szkoleń z zakresu aktywizacji społecznej, edukacyjnej, salę komputerową, pomieszczenie przystosowane dla dzieci, wyposażone w zabawki i sprzęt edukacyjny, zaplecze gastronomiczne.

2.2. Ubezpieczenie NNW uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”

2.3. Poczęstunek w trakcie realizowanych zajęć pod warunkiem, że czas trwania formy wsparcia w jednym dniu będzie obejmował min. 4 godziny lekcyjne lub 3 zegarowe.

2.4. Dostęp do ologowania projektowego niezbędnego na wytworzonych dokumentach. Ologowanie pomieszczeń, w których realizowane będą poszczególne formy wsparcia

2.5. Koszty dojazdu uczestników na zajęcia tam i z powrotem

UWAGA !

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich pozwoleń do realizacji tego typu usługi wynikających z przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników podczas organizowanych działań.

3.    Warunki udziału w PLANOWANYM POSTĘPOWANIU, mogące mieć wpływ na wysokość przedmiotowego szacowania,  obejmować będą:

 

3.1. Dysponowanie odpowiednimi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia –

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. min.

 • 1 psychologiem  odpowiedzialnym za prowadzenie działań określonych w pkt 1.1. Praca z rodziną etap diagnostyczny i pkt 1.2. Praca z rodziną etap edukacyjno - terapeutyczny posiadającym doświadczenie w przedmiotowym przedsięwzięciu podczas prowadzenia co najmniej 2 działań tożsamych lub o podobnym charakterze dla nie mniej niż 10 osób. Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy, że osoba i podmiot, którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje do wykonania zamówienia oraz nie figurują w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • 1 pedagogiem odpowiedzialnym za prowadzenie działań określonych w pkt 1.1. Praca z rodziną etap diagnostyczny, pkt 1.2. Praca z rodziną etap edukacyjno – terapeutyczny posiadającym doświadczenie w przedmiotowym przedsięwzięciu podczas prowadzenia co najmniej 2 działań tożsamych lub o podobnym charakterze dla grupy liczącej co najmniej  10 osób. Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy, że osoba i podmiot, którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje do wykonania zamówienia oraz nie figurują w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • 1  osobą uprawnioną do prowadzenia mediacji rodzinnej określonej w pkt 1.2.  Praca z rodziną etap edukacyjno – terapeutyczny ppkt 1.2.2 posiadającym doświadczenie w przedmiotowym przedsięwzięciu podczas prowadzenia co najmniej 2 działań tożsamych lub o podobnym charakterze dla nie mniej niż 10 rodzin. Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy, że osoba i podmiot, którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje do wykonania zamówienia oraz nie figurują w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • 1 osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć muzykoterapii i arteterapii określonej w pkt 1.2.  Praca z rodziną etap edukacyjno – terapeutyczny ppkt 1.2.3 posiadającym doświadczenie w przedmiotowym przedsięwzięciu podczas prowadzenia co najmniej 2 działań tożsamych lub o podobnym charakterze dla grupy liczącej nie mniej niż 10 osób. Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy, że osoba i podmiot, którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje do wykonania zamówienia oraz nie figurują w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • 4 osób odpowiedzialnych za prowadzenia działań określonych w pkt 1.3. Działania o charakterze społeczno – edukacyjnym ppkt 1.3.1 posiadającym doświadczenie w przedmiotowym przedsięwzięciu podczas prowadzenia co najmniej 2 działań tożsamych lub o podobnym charakterze dla grupy liczącej nie mniej niż 10 osób. Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy, że osoba i podmiot, którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje do wykonania zamówienia
 • 1 osoby odpowiedzialnej za prowadzenie działań określonych w pkt 1.3. Działania o charakterze społeczno – edukacyjnym ppkt 1.3.2 posiadającym doświadczenie w przedmiotowym przedsięwzięciu podczas prowadzenia co najmniej 2 działań tożsamych lub o podobnym charakterze dla nie mniej niż 10 osób. Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy, że osoba i podmiot, którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje do wykonania zamówienia
 • 1 osoby odpowiedzialnej za prowadzenie działań określonych w pkt 1.3. Działania o charakterze społeczno – edukacyjnym ppkt 1.3.3 posiadającym doświadczenie w przedmiotowym przedsięwzięciu podczas prowadzenia co najmniej 2 działań tożsamych lub o podobnym charakterze dla grupy dzieci liczącej nie mniej niż 10 osób. Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy, że osoba i podmiot, którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje do wykonania zamówienia oraz nie figurują w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

  4.     Miejsce oraz termin składania wyceny

Wycenę w formie tylko i wyłącznie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy przesłać na adres e-mail: projekt2@opschorzow.pl lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22 (pokój nr 58, I piętro) w terminie do dnia 25 marca 2019 roku.

 5.     Sposób przygotowania wyceny

Załącznik nr 1 - Formularz wyceny (szacowania)

Wycenę należy przygotować zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego szacowania w terminie określonym w treści szacowania.

 6.    Dane kontaktowe

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem;

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Moje nowe życie, mój nowy dom”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt2@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Halina Bulanda – Koordynator projektu

Adres do korespondencji :

 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22 

41-500 Chorzów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Formularz wyceny

 

         

 

 Miejsce i data: ………………………………………..………………..

Imię i nazwisko/podmiot:                                                                                                      

 

 

…………………………………

 

Adres:

 

………………………………….

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu –„Moje nowe życie, mój nowy dom”

ul. Kruszcowa 22

41-500 Chorzów

                                                                                                   

e-mail: projekt2@opschorzow.pl

 

WYCENA

W odpowiedzi na Państwa rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na Kompleksowe zorganizowanie działań skierowanych do 29 rodzin – uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” o charakterze diagnostycznym, edukacyjno-terapeutycznym i edukacyjno – społecznym”, oświadczam, iż:

 1. Zapoznałem się z treścią  szacowania.
 2. Cena netto  za wykonanie całości przedmiotu wyceny wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)
 3. Cena brutto (wraz z podatkiem VAT i innymi kosztami, w tym ubezpieczenia ZUS) za wykonanie całości zamówienia wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

 

 

                                                                                                                                                      ........................................................

                                                                                                                                                                     (podpis i pieczątka imienna )osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2019-03-19
utworzony: 19-03-2019 / modyfikowany: 19-03-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021