BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
ZIMOWA WYCIECZKA INTEGRACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „RAMIĘ W RAMIĘ”

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksowe zorganizowanie zimowej wycieczki integracyjnej dla 68 uczestników Projektu „Ramię w ramię” oraz 3 opiekunów.

 W związku z realizacją projektu „Ramię w Ramię” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie: Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego kompleksowego zorganizowania zimowej wycieczki integracyjnej dla 68 uczestników Projektu „Ramię w ramię” oraz 3 opiekunów.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYCENY):

KOMPLEKSOWE ZORGANIZOWANIE 1-DNIOWEJ ZIMOWEJ WYCIECZKI INTEGRACYJNEJ  DLA  UCZESTNIKÓW PROJEKTU „RAMIĘ W RAMIĘ”

 KOD CPV 63511000-4  Organizacja wycieczek

 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie zimowej wycieczki integracyjnej dla 68 uczestników Projektu „Ramię w ramię” oraz 3 opiekunów.

 

 1. Cel Wycieczki:
 • Integracja uczestników wycieczki poza miejscem zamieszkania,
 • Stworzenie przyjaznej przestrzeni umożliwiającej nawiązanie relacji z większym gronem osób
 • lepsze poznanie siebie i współuczestników oraz zbudowanie zaufania
 • zwiększenie motywacji do aktywności i integracji społeczno-zawodowej
 • rozwinięcie świadomości oraz umiejętności rozwoju osobistego
 • wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności oraz rozwinięcie konkretnych walorów osobowościowych, przełamywanie barier, a przede wszystkim wywołanie wśród uczestników uśmiechu

 

2.1 Termin i miejsce  realizacji usługi:  luty-marzec 2019r.

Planowane miejsce realizacji usługi: teren Beskidu Śląskiego. Dokładny plan wycieczki oraz miejsce wykonania poszczególnych elementów usługi wyszczególniony zostanie w ofercie Wykonawcy wraz z proponowanym terminem realizacji. Ostateczny termin realizacji zostanie uzgodniony z Wykonawcą, z uwzględnieniem merytorycznie uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.

 

2.2 Grupa docelowa:

Uczestnicy projektu „ Ramię w ramię” w ilości 68 osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych oraz osoby niepracujące z niskimi kwalifikacjami zawodowymi.

Podana liczba ma jedynie charakter orientacyjny, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników z przyczyn niezależnych od niego. Zamawiający pomimo przyjmowania deklaracji uczestnictwa w imprezie składanych przez uczestników projektu, nie jest w stanie  przewidzieć ostatecznego skutku przedmiotu zawartej umowy tzn. dokładnej ilości uczestników.

Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie wobec Zamawiającego w sytuacji mniejszej ilości uczestników imprezy niż prognozowane.

3. Kompleksowe zorganizowanie 1 dniowej wycieczki pn. „Zimowy wyjazd integracyjny dla uczestników projektu Ramię w ramię” będzie obejmował:

 

3.1 Zapewnienie sprawnego technicznie autokaru wyposażonego w ilość miejsc odpowiadającej ilości przewożonych pasażerów, posiadających w dniu wyjazdu wszystkie aktualne dokumenty wymagane do przewozu pasażerów, transportu z Chorzowa do miejsca docelowego, transportu do ewentualnych atrakcji turystycznych na miejscu oraz transportu powrotnego do Chorzowa.

 

3.2   Zapewnienie wyżywienia grupowego dla uczestników Wycieczki tj.

 

3.2.1. suchy prowiant na drogę w dniu wyjazdu na Wycieczkę tj. zapakowany zestaw obejmujący minimum kanapkę w postaci bułki ( 100g) posmarowanej masłem ( 15g) okładanej wędliną, serem,     z dodatkiem warzyw ( pomidor, ogórek, sałata itp.) – łączna waga obłożonej kanapki powinna wynosić min. 170g + napój niegazowany/gazowany – 0,5 litra + owoc ( jabłko lub gruszka)

 

3.2.2  obiad dwudaniowy (regionalny) z deserem ( ciasto domowe – minimum 2 rodzaje – waga 1 porcji = min. 80gr ), po 2 porcje na osobę + kawa, herbata do wyboru.

 

3.3   Zorganizowanie ogniska z pieczeniem kiełbasek: porcja obejmować powinna kiełbaskę grillowaną ( 1 szt. na osobę, 150 gr/ porcja) + sałatka jarzynowa ( 150 gr/ 1 osobę) + 2 kromki chleba/ 1 osobę, ( musztarda, ketchup do wyboru) – ewentualnie, w przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych – zorganizowanie pomieszczenia z paleniskiem.

 

3.4  Zorganizowanie kuligu lub przejazdu bryczkami (w zależności od warunków atmosferycznych) z elementami regionalnymi (gawędziarze, kapela góralska), zorganizowanie innych atrakcji  mających na celu pobudzenie w uczestnikach Wycieczki aktywności, poprawienie integracji i komunikacji w grupie, zbudowania zaufania, lepsze poznanie siebie.

 

3.5   Zapewnienie opieki medycznej w razie potrzeby oraz zapewnienie podstawowych leków i materiałów opatrunkowych w czasie podróży i pobytu uczestników na Wycieczce (apteczka).

 

3.6    Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową organizację Wycieczki min. 2 animatorów grupy/ rezydentów/ przewodników po atrakcjach turystycznych i podczas kuligu oraz inne osoby, które w ocenie Wykonawcy będą niezbędne do prawidłowej organizacji Wycieczki.

 

3.7  Pokrycie kosztów związanych z biletami wstępu na zaproponowane przez Wykonawcę atrakcje.

 

3.8  Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację usługi tj. listy obecności, wykonanie dokumentacji fotograficznej z Wycieczki.

 

3.9  Zapewnienie ubezpieczenia uczestników Wycieczki, w szczególności ubezpieczenia OC i NNW oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń do realizacji tego typu usługi wynikających z przepisów prawa.

 

3.10 Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia szczegółowego Ramowego Programu Wycieczki wraz z opisem poszczególnych punktów zamówienia.

3.11 Wykonawca  usługi jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów  o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz  powinien kierować się polityką równych szans tnz. podczas realizacji szkoleń nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną.

 

 

UWAGA!

Program wycieczki powinien zapewnić uczestnikom zajęć taki poziom bezpieczeństwa, jaki jest powszechnie przyjęty i stosowany w danej kategorii zajęć, którego elementy są wykorzystywane w przedstawionym programie. Program nie powinien być nadmiernie wyczerpujący fizycznie z zaproponowaniem różnego stopnia sprawności fizycznej, tak aby każdy z uczestników mógł brać     w nim czynny udział.

 

 1. 3.       Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

Wycenę w formie tylko i wyłącznie Załącznika nr 1 do niniejszej prośby o szacowanie należy przesłać na adres e-mail: projekt@opschorzow.pl lub złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22, pok. 58 w terminie do 4.02.2019r.

 

 1. Dane kontaktowe:

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem:

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Ramię w ramię”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Michał Pietrzok– Koordynator projektu

- Izabela Barczewska – Asystent Koordynatora Projektu

 

Adres do korespondencji :

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22 

41-500 Chorzów

Załącznik:

Formularz wyceny

 

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

 

            Data: ……………………..

Nazwa Wykonawcy:                                                                                                      

 

…………………………………

 

Adres (pocztowy,telefon,e-mail):

 

………………………………….

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

„Biuro Projektu – „Ramię w ramię”

ul. Kruszcowa 22

41-500 Chorzów

 

 

Dotyczy:             Realizacji projektu „Ramię w ramię” Nr: UDA-RPSL.09.01.06-24-0620/17-00

 

WYCENA

 

W odpowiedzi na Państwa prośbę o szacowanie dotyczące Kompleksowego zorganizowania 1-dniowej zimowej wycieczki integracyjnej dla uczestników projektu „Ramię w ramię”, realizowanego przez OPS Chorzów, oświadczam, iż zapoznałem się z treścią opisu przedmiotu zamówienia i proponuję cenę:

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

Koszt zorganizowania wycieczki dla 1 (jednej) osoby

 

 

 

…………………………………………… zł.*

Netto

 

 

…………………………………………… zł.*

Brutto

 

 

Koszt zorganizowania całości wycieczki dla 71 osób (68 uczestników i 3 opiekunów)

 

 

 

…………………………………………… zł.*

Netto

 

 

…………………………………………… zł.*

Brutto

 

 

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z realizacją wycieczki, które zostały wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.

 

 

                                                                                                              .......................................................................

                (podpis wraz z pieczątką osoby uprawnionej

                             do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2019-01-26
utworzony: 26-01-2019 / modyfikowany: 09-04-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021