BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - SZACOWANIE WARTOŚCI NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ZDROWOTNYCH

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie

warsztatów zdrowotnych

 W związku z realizacją projektu pn. „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego przeprowadzenia warsztatów zdrowotnych.

Kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22, 41-500 Chorzów

Biuro Projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt@opschorzow.pl

 

I. CEL ZAMÓWIENIA: propagowanie zdrowego stylu życia oraz wizerunku zewnętrznego uczestników projektu dla poprawy funkcjonowania społecznego oraz zawodowego

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów zdrowotnych z zakresu  higieny osobistej i profilaktyki zdrowia oraz profilaktyki uzależnień.
 2. Warsztaty przewidziane są dla 13 grup, w tym 10 grup z zakresu higieny osobistej i profilaktyki zdrowia oraz 3 grup z zakresu profilaktyki uzależnień.
 3. Grupa będzie liczyć nie mniej niż 7, nie więcej niż 10 osób.
 4. Łączna ilość godzin zajęć grupowych to 390 godzin szkoleniowych. Godzina szkoleniowa będzie liczyć 45 min. Czas trwania warsztatu dla jednej grupy wynosi 30 godzin szkoleniowych. Zajęcia realizowane będą w dni robocze w wymiarze nie mniej niż 4 i nie więcej niż 6 godzin szkoleniowych dziennie z uwzględnieniem jednej lub dwóch przerw po 15 min (czas przerw nie jest wliczony w liczbę godzin szkoleniowych). Konkretne daty warsztatów zostaną ustalone odrębnie po podpisaniu umowy. Zastrzega się, że Zamawiający może zmienić terminy określone w zaproponowanym harmonogramie.
 5. W ramach warsztatu z zakresu higieny osobistej i profilaktyki zdrowia należy uwzględnić następujące zagadnienia:
 • zasady higieny osobistej
 • wpływ higieny osobistej na zdrowie człowieka
 • zasady zdrowego stylu życia
 • zasady funkcjonowania własnego organizmu
 • higiena żywności i choroby pasożytnicze
 • pojęcie uzależniania, jak można się uzależnić
 • rozpoznawanie objawów własnego uzależnienia
 • podniesienie wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych
 • gdzie można uzyskać pomoc w walce z uzależnieniem
 • życie bez nałogu
 1. W ramach warsztatu z zakresu profilaktyki uzależnień należy uwzględnić następujące zagadnienia:
 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania szczegółowego programu warsztatów oraz materiałów szkoleniowych (z odpowiednio oznakowanymi logotypami)
 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prowadzącego/ych, który/rzy posiada/ją wykształcenie wyższe medyczne lub związane z profilaktyką zdrowia/uzależnień oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/spotkań/warsztatów zdrowotnych zgodnych z przedmiotem zamówienia.

 

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Okres realizacji warsztatów: od podpisania umowy z terminem zakończenia nie później niż do 31 marca 2020r.
 1. Miejsce realizacji usługi:
 • Centrum Aktywizacji Społecznej, ul Powstańców 70/3 Chorzów
 • Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2 Chorzów
 • Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. 3 maja 18, Chorzów
 1. Szczegółowy program warsztatów oraz materiały szkoleniowe Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie elektronicznej najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem warsztatu.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. wystawienia uczestnikom zaświadczeń - świadectw potwierdzających udział w warsztatach – zgodnie z zakresem tematycznym prowadzonych zajęć. Na zaświadczeniach należy umieścić informację, iż usługa przeprowadzona była w ramach realizacji projektu pn.: „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1, Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  2. przedstawienia Zamawiającemu po zakończeniu warsztatów pełnej dokumentacji wykonanej usługi, która obejmuje: listy obecności wraz z zakresem godzinowym (programem), kopie zaświadczeń oraz potwierdzenia otrzymania przez uczestników materiałów szkoleniowych;
  3. przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                            z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz kierowania się polityką równych szans (Wykonawca zapewni, iż nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną);
  4. zamieszczenia plakatu dostarczonego przez Zamawiającego w miejscu realizacji usługi z informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, dla Działania 9.1. Aktywna integracja, dla Poddziałania 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCENY

Wycenę należy złożyć na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku i przesłać na adres e-mailprojekt@opschorzow.pl  lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22 (pokój nr 58, I piętro) w terminie do dnia 6 maja 2019r.

Oferent dokonuje wyceny odrębnie dla każdego z rodzaju warsztatów, przy czym dopuszczalne jest składanie wyceny na jeden rodzaj warsztatów będących przedmiotem niniejszego szacowania.

 

V. DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 pod adresem:

 

                                               Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

                                               Biuro Projektu – „RAMIĘ W RAMIĘ”

                                               ul. Powstańców 70/U1

                                               41-500 Chorzów, tel: (32) 733 03 24

 

Adres do korespondencji:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22

41-500 Chorzów

 

Osoby wskazane do kontaktu:

Aneta Dudek – Koordynator Projektu

Izabela Barczewska – Asystent Koordynatora Projektu

 

 PLIK DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Anna Wróblewska, dnia: 2019-04-25
utworzony: 25-04-2019 / modyfikowany: 27-04-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020