BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM - SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW RODZINY

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia

„Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”

Realizacja  działań określonych w przedmiocie zamówienia (wyceny)  jest kluczowym elementem wsparcia skierowanego do Asystentów Rodziny w ramach projektu. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Moje nowe życie, mój nowy dom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. W związku z powyższym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia.

 1. I.              Przedmiot zamówienia  :

Kod CPV : 85312320-8 Usługi doradztwa

85000000-9; Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Przedmiotem zamówienia (wyceny)  jest Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” Działania w ramach usługi skierowane będą do  3 nowozatrudnionych Asystentów Rodziny.

II. Cel zamówienia :

Celem realizacji usługi będzie doprowadzenie do poprawy jakości świadczonych przez Asystentów Rodziny usług, wzmocnienie ich kompetencji i kwalifikacji

III. Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2020r.

IV. Przewidywana liczba osób: 3 osoby. Przewidywana liczba szkoleń : 6

V. Miejsce realizacji zamówienia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne : na terenie miasta Chorzów oraz miast graniczących z miastem Chorzów

VI. Zadania Wykonawcy

1. Przeprowadzenie dla 1 osoby szkolenia pn. „Psychologia rozwoju dziecka”

Szkolenie powinno obejmować min. 24 godziny zegarowe. Program szkolenia powinien zawierać  co najmniej poniżej wymieniony zakres tematyczny:

 • Zagadnienie „normy” w rozwoju dziecka –czym jest; jak ewoluuje; kto ją ustala i w jaki sposób
 • Inne kategorie oprócz normy stosowane w określaniu rozwoju dziecka;
 • Typowe i nietypowe zachowania dziecka w poszczególnych przedziałach wiekowych;
 • O czym świadczą nietypowe zachowania dziecka w poszczególnych przedziałach wiekowych;
 • Jakie zachowania świadczą o konieczności wprowadzenia form wsparcia w rozwoju dziecka
 • Kryzysy rozwojowe, ich dynamika i znaczenie.
 • Dobór adekwatnych form wsparcia dla dziecka i rodziny podczas kryzysów rozwojowych dziecka –przykłady praktyczne;
 • Zachowanie dziecka – pożądane i niepożądane: przyczyny, objawy, reakcje, wskazówki
 • Diagnoza rozwoju i funkcjonowania dziecka? Kiedy jest potrzebna? Różne rodzaje diagnoz. Diagnoza najbliższej sfery rozwoju dziecka
 • Systemowe spojrzenie na trudności dziecka.
 • Kto potrzebuje wsparcia – dziecko, rodzina czy szkoła lub przedszkole?

Program szkolenia może być uzupełniony o tematykę związaną z zakresem szkolenia i poszerzony o zagadnienia, które w ocenie Wykonawcy winny być zrealizowane celem odpowiedniego przygotowania uczestników szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełnienia programu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje oraz opracować go z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy (www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl). Zamawiający dopuszcza możliwość niewielkiej modyfikacji ww. programu szkolenia.

2. Przeprowadzenie dla 2 osób szkolenia pn. „Interwencja kryzysowa”

Szkolenie powinno obejmować min. 24 godzin zegarowych. Program szkolenia powinien zawierać  co najmniej poniżej wymieniony zakres tematyczny:

 • Pojęcie kryzysu,
 • Wydarzenia krytyczne i ich następstwa - reakcja w kryzysie
 • Wsparcie społeczne i jego rola w sytuacjach kryzysowych, mobilizacja i deterioracja wsparcia.
 • Rozpoznawanie kryzysu i jego następstw, planowanie interwencji.
 • Model interwencji kryzysowej, Pierwsza Pomoc Psychologiczna.
 • Formy interwencji w kryzysach.
 • Planowanie i prowadzenie interwencji w ostrym kryzysie rodzinnym m.in.  zagrożenie samobójcze, zdarzenia traumatyczne, kryzys utraty.

Program szkolenia może być uzupełniony o tematykę związaną z zakresem szkolenia i poszerzony o zagadnienia, które w ocenie Wykonawcy winny być zrealizowane celem odpowiedniego przygotowania uczestników szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełnienia programu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje oraz opracować go z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy (www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl). Zamawiający dopuszcza możliwość niewielkiej modyfikacji ww. programu szkolenia.

3. Przeprowadzenie szkolenia dla 3 osób z zakresu Mediacji i Negocjacji

Szkolenie powinno obejmować min. 64 godzin zegarowych. Program szkolenia powinien zawierać  co najmniej poniżej wymieniony zakres tematyczny:

 • Elementy i podstawy procesu negocjacji i mediacji;
 • Podstawy negocjacji – teoria, strategie, taktyki negocjacyjne;
 • Trening technik negocjacyjnych;
 • Teoria konfliktu. Mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów;
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów w Polsce. Podstawy, specyfika i standardy prowadzenia mediacji;
 • Standardy i zasady prowadzenia mediacji. Rola i kompetencje mediatora.
 • Mediacje w sprawach rodzinnych - aspekty prawne
 • Kompetencje psychologiczne mediatora - podstawy komunikacji interpersonalnej;
 • Emocje i stres w czasie negocjacji/mediacji;
 • Wizerunek i autoprezentacja negocjatora/mediatora;

Program szkolenia może być uzupełniony o tematykę związaną z zakresem szkolenia i poszerzony o zagadnienia, które w ocenie Wykonawcy winny być zrealizowane celem odpowiedniego przygotowania uczestników szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełnienia programu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje oraz opracować go z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy (www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl). Zamawiający dopuszcza możliwość niewielkiej modyfikacji ww. programu szkolenia.

VI. Warunki realizacji zamówienia

 1. Warunkiem przystąpienia do przyszłego postępowania jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności i czynności objętych powyżej opisanym przedmiotem zamówienia. Spełnienie tego warunku potwierdza oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wpis na dzień otwarcia ofert do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy
 2. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację szkolenia.
 3. Wykonawca usługi jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. tekst jednolity z 2018r. poz.1000) oraz powinien kierować się polityką równych szans tj. podczas realizacji szkoleń nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną.

VII. Wykonawca podczas realizacji usługi zapewni uczestnikowi:

 1. Pomieszczenia do prowadzenia zajęć posiadające odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie i wentylację, dostosowane do prowadzenia zajęć szkoleniowych, posiadające odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Materiały dydaktyczne oraz inne niezbędne narzędzia i przybory umożliwiające wykonywanie czynności określonych programem szkolenia;
 3. Zaplecze sanitarne i higieniczne oraz środki czystości;
 4. Ze względu na fakt, że uczestnicy szkolenia  to pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie pracujący w systemie zadaniowym zajęcia muszą odbywać w takich dniach i godzinach aby nie kolidowały z wypełnianiem przez nich obowiązków zawodowych. Dopuszcza się możliwość ustalania godzin indywidualnie z uczestnikiem. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestnika projektu do innej grupy szkoleniowej z zewnętrznego naboru. W takim przypadku Zamawiający zastrzega, że łączna ilość osób w grupie, nie może przekroczyć 15 osób.
 5. Harmonogram szkolenia powinien zawierać rozbicie na poszczególne dni, godziny i bloki tematyczne.

UWAGA !

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich pozwoleń do realizacji tego typu usługi wynikających z przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników podczas organizowanych działań.

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości realizowanego szkolenia.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odbioru wydanych uczestnikowi szkolenia materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych oraz zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia
 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej w trakcie realizacji szkoleń w postaci min. 5 zdjęć(na jedno szkolenie) w formacie . JPG i przesyłanie ich na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.
 4. Wykonawca usługi jest zobowiązany do poddania się kontroli przez Zamawiającego lub inny uprawniony podmiot w zakresie realizacji umowy oraz udostępnienia kontrolującym wglądu do dokumentów. Wymóg ten dotyczy okresu do 31 grudnia 2024 r.
 5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, dlatego Wykonawca zobowiązuje się do:

1)       umieszczenia przesłanej przez Zamawiającego identyfikacji m.in. na: materiałach i pomocach szkoleniowych wydanych uczestnikom szkolenia, wydawanych dyplomach, certyfikatach lub innych zaświadczeniach oraz zamieszczenia stosownego oznakowania w pomieszczeniach w których będą się odbywać zajęcia szkoleniowe zgodnie z projektem Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki UE na lata 2014-2020 dotyczącymi oznaczania projektów współfinansowanych ze środków UE aktualnych na dzień organizacji szkolenia;

2)      informowania uczestników kursu o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania do dnia 31grudnia 2024 roku dokumentacji związanej z realizacją szkolenia:

1)     programu nauczania zgodnego z wymogami prawa,

2)     listę obecności zawierającą podpis uczestnika, wymiar godzin i tematy zajęć,

3)     protokół przebiegu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony,

4)     rejestr wydanych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz rejestr wydanych materiałów szkoleniowych.

5)     dokumentacji fotograficznej.

 

Wszystkie materiały lub projekty materiałów niezbędnych do realizacji usługi muszą zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

 1. IX.    Miejsce oraz termin składania wyceny

Wycenę w formie tylko i wyłącznie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy przesłać na adres e-mail: projekt2@opschorzow.pl lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19 (pokój nr 302, II piętro) w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku.

 

 1. X.    Sposób przygotowania wyceny

Załącznik nr 1 - Formularz wyceny (szacowania)

Wycenę należy przygotować zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego szacowania w terminie określonym w treści szacowania.

 

 1. XI.  Dane kontaktowe

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem;

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Moje nowe życie, mój nowy dom”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów, tel: 32 771 63 86

projekt2@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Halina Bulanda – Koordynator projektu

Bogusława Radgowska- Wawreczko – Asystent Koordynatora

Adres do korespondencji :

 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Racławicka 19 

41-500 Chorzów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór wyceny

Miejsce i data: ………………………………………..………………..

Imię i nazwisko/podmiot:                                                                                                     

 

…………………………………

Adres:

 

………………………………….

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu –„Moje nowe życie, mój nowy dom”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów

                                                                          

e-mail: projekt2@opschorzow.pl

WYCENA

W odpowiedzi na Państwa rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”, realizowanego przez OPS Chorzów, oświadczam, iż:

Zapoznałem się z treścią  szacowania.

 

Łączna wartość zamówienia:

 

Cena netto _________________________PLN*

 

(słownie:_______________________________________________________________________).

 

 Cena brutto _________________________PLN*

 

(słownie:_______________________________________________________________________).

………..…………………………………..…………………………………
(Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

 

Plik do pobrania


osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2019-06-24
utworzony: 24-06-2019 / modyfikowany: 24-06-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021