BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - SZACOWANIE ZAKUP VOUCHERY NA USŁUGI REHBILITACYJNE

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na zakup imiennych voucherów na usługi rehabilitacyjne

 W związku z realizacją projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu imiennych voucherów na usługi rehabilitacyjne dla uczestników ww. projektu lub członków ich rodzin.

 

Kod CPV: 85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22, 41-500 Chorzów

Biuro Projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt@opschorzow.pl

 

I. CEL ZAMÓWIENIA: Poprawa stanu zdrowia, wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub oddalenie od rynku pracy.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup voucherów imiennych na usługi rehabilitacyjne dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” lub członków ich rodzin w łącznej ilości 30 szt. Podana liczba voucherów ma jedynie charakter orientacyjny, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby voucherów z przyczyn niezależnych od niego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji zakupu mniejszej lub większej ilości voucherów przez Zamawiającego niż prognozowano.
 2. Odbiorcami ostatecznymi voucherów będą osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 3. Wykonanie usługi odbędzie się po zatwierdzeniu przez Zamawiającego planu rehabilitacji dostarczonego przez Wykonawcę, po wizycie konsultacyjnej uczestników projektu u lekarza specjalisty określającej ich potrzeby.
 4. Pojedynczy voucher na usługi rehabilitacyjne dla uczestnika projektu obejmuje koszt:

a)      wizyty konsultacyjnej u lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji medycznej

b)      10 sesji indywidualnych ćwiczeń z rehabilitantem przy użyciu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego Wykonawcy (wymiar czasowy jednej sesji to 90 minut)

 1. Przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosowanie mają przepisy:

a)      ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 2219),

b)      ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, poz. 1076)

 1. Na wizytę konsultacyjną uczestnik projektu kierowany jest do Wykonawcy na podstawie skierowania wystawionego przez pracownika Biura Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

 

Okres realizacji zakupionych voucherów: od podpisania umowy z terminem zakończenia nie później niż do 31 marca 2020r.

 

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówienia musi odbywać się na terenie miasta Chorzów.
 2. Vouchery są możliwe do zrealizowania przez co najmniej 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach wybranych przez uczestników, uzgodnionych  z Zamawiającym i Wykonawcą.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do:

a)      realizacji wszystkich usług objętych voucherem zgodnie z przedmiotem szacowania zamówienia w jednym obiekcie będącym do dyspozycji Wykonawcy;

b)      wykonania usługi przez wykwalifikowany personel lekarski i inny personel medyczny, posiadający wszelkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz mający do dyspozycji wysokiej jakości sprzęt medyczny;

c)       poniesienia kosztu wykonania i dostarczenia voucherów;

d)      wystawienia voucherów imiennych z terminem ważności i liczbą sesji w terminie 5 dni od dnia wizyty konsultacyjnej danego uczestnika i dostarczenie ich do Biura Projektu „RAMIĘ W RAMIE” mieszczącego się w Chorzowie przy ul. Racławicka 19;

e)      dostarczenia Zamawiającemu voucherów na usługi rehabilitacyjne, które będą do zrealizowania we wskazanym podmiocie leczniczym na terenie miasta Chorzowa;

f)       przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz  powinien kierować się polityką równych szans (Wykonawca zapewni, iż nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną);

g)      wystawienia duplikatu imiennego vouchera w przypadku jego nieumyślnego zniszczenia lub zagubienia przez uczestnika projektu obejmującego pozostający do wykorzystania okres jego ważności oraz liczbę sesji;

h)      weryfikowania każdorazowo tożsamości uczestnika posiadającego imienny voucher na usługi rehabilitacyjne;

i)        zamieszczenia plakatu dostarczonego przez Zamawiającego w miejscu realizacji usługi z informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, dla Działania 9.1. Aktywna integracja, dla Poddziałania 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCENY

Wycenę należy złożyć na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku i przesłać na adres e-mailprojekt@opschorzow.pl  lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22 (pokój nr 58, I piętro) w terminie do dnia 6 maja 2019r.

 

V. DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 pod adresem:

 

                                               Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

                                               Biuro Projektu – „RAMIĘ W RAMIĘ”

                                               ul. Powstańców 70/U1

                                               41-500 Chorzów, tel: (32) 733 03 24

 

Adres do korespondencji:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22

41-500 Chorzów

 

Osoby wskazane do kontaktu:

Aneta Dudek – Koordynator Projektu

Izabela Barczewska – Asystent Koordynatora Projektu

 

 

PLIK DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIKosoba odpowiedzialna za treść: Anna Wróblewska, dnia: 2019-04-25
utworzony: 25-04-2019 / modyfikowany: 25-04-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020