BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - II SZACOWANIE ZAKUP VOUCHERY NA SIŁOWNIĘ

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na zakup imiennych voucherów na siłownię

 W związku z realizacją projektu pn. „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu imiennych voucherów na 3-miesięczne karnety na siłownię dla uczestników ww. projektu.

Kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Kod CPV: 98336000-7 - Usługi treningowe, poprawiające kondycję i w zakresie aerobiku

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22, 41-500 Chorzów

Biuro Projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt@opschorzow.pl

 

I. CEL ZAMÓWIENIA: propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, aktywności fizycznej   w celu poprawy stanu zdrowia oraz wizerunku zewnętrznego uczestników projektu przyczyniającego się do wzmocnienia integracji społeczno-zawodowej uczestników projektu.

 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup voucherów imiennych obejmujących 3-miesięczne karnety dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” w łącznej ilości 30 szt. uprawniających do wstępu na siłownię min. 2 razy w tygodniu (jednorazowy wstęp min. 120 minut). Podana liczba voucherów ma jedynie charakter orientacyjny, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby voucherów z przyczyn niezależnych od niego.

                Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji zakupu mniejszej lub większej ilości voucherów przez Zamawiającego niż prognozowano.

 1. W ramach oferowanych 3-miesięcznych karnetów na siłownię otrzymanych przez uczestników w formie voucherów należy zapewnić:
  1. salę do ćwiczeń, która powinna być klimatyzowana lub wyposażona w odpowiednią wentylację oraz odpowiedni, różnorodny i sprawny sprzęt treningowy m.in. do treningu obwodowego i funkcjonalnego, wolne ciężary, maszyny izotoniczne, sprzęt cardio, sprzęt do treningu indoor walking;
  2. dostęp do zaplecza higieniczno - sanitarnego;
  3. instruktora, który udzieli pomocy przy obsłudze sprzętu oraz w doborze odpowiednich ćwiczeń.
 1. Uczestnicy będą mogli korzystać z zajęć na siłowni z instruktorem, w terminach i godzinach wskazanych przez Wykonawcę.

 

Okres realizacji zakupionych voucherów: nie później niż do dnia 31 marca 2020r.

 

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. poniesienia kosztu wykonania i dostarczenia voucherów;
  2. dostarczenia Zamawiającemu voucherów, które będą możliwe do wykorzystania na terenie miasta Chorzowa;
  3. wystawienia voucherów imiennych na 3-miesieczne karnety obejmujące min. 2 wejścia tygodniowo (jednorazowy wstęp min. 120 minut) na siłownię wskazaną przez Wykonawcę w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego listy osób uprawnionych do otrzymania voucherów i dostarczenia ich do Biura Projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” mieszczącego się w Chorzowie przy ul. Racławicka 19;
  4. przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz kierowania się polityką równych szans (Wykonawca zapewni, iż na siłowni nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną);
  5. wystawienia duplikatu imiennego vouchera w przypadku jego nieumyślnego zniszczenia lub zagubienia przez uczestnika projektu obejmującego pozostający do wykorzystania okres jego ważności oraz liczbę wejść;
  6. weryfikowania każdorazowego wejścia na podstawie dokumentu tożsamości;
  7. zamieszczenia plakatu dostarczonego przez Zamawiającego w miejscu realizacji usługi z informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, dla Działania 9.1. Aktywna integracja, dla Poddziałania 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCENY

Wycenę należy złożyć na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku i przesłać na adres e-mail: projekt@opschorzow.pl  w terminie do dnia 27 maja 2019r.

V. DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem:

 

                                                                              projekt@opschorzow.pl

 

 

Osoby wskazane do kontaktu:

Aneta Dudek – Koordynator Projektu

Izabela Barczewska – Asystent Koordynatora Projektu

 

   

Załącznik Nr 1

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                               …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                                     …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                            …………………………………………………………………

 

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu voucherów imiennych obejmujących 3-miesięczne karnety dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” w łącznej ilości 30 szt. uprawniających do wstępu na siłownię min. 2 razy w tygodniu (jednorazowy wstęp min. 120 minut), po zapoznaniu się z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny:

 

WYCENA

Koszt jednego vouchera imiennego na 3-miesięczny karnet na siłownię

 

 

…………………………………………… zł za  jeden voucher (kwota netto)

 

 

…………………………………………… zł* za jeden voucher (kwota brutto)

 

Koszt zakupu trzydziestu voucherów imiennych na 3-miesięczne karnety na siłownię

 

 

…………………………………………… zł za  trzydzieści voucherów (kwota netto)

 

 

…………………………………………… zł* za trzydzieści voucherów (kwota brutto)

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie koszty wymienione w opisie przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2019r.                                                        …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                                        podpis Wykonawcy

 

 

Plik do pobrania

Załącznikosoba odpowiedzialna za treść: Anna Wróblewska, dnia: 2019-05-09
utworzony: 09-05-2019 / modyfikowany: 09-05-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020