BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - II SZACOWANIE VOUCHERY NA USŁUGI STOMATOLOGICZNE

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na zakup imiennych voucherów na usługi stomatologiczne

 W związku z realizacją projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu imiennych voucherów na usługi stomatologiczne dla uczestników ww. projektu.

Kod CPV 85131000-6 Usługi stomatologiczne

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22, 41-500 Chorzów

Biuro Projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów, tel: 32 771-63-87

projekt@opschorzow.pl

 

I. CEL ZAMÓWIENIA: Poprawa stanu zdrowia oraz wizerunku zewnętrznego uczestników projektu w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej uczestników projektu.

 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi stomatologiczne nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizowane w formie voucherów imiennych dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” w ilości 100 szt. Podana liczba voucherów ma jedynie charakter orientacyjny, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby voucherów z przyczyn niezależnych od niego.

                Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji zakupu mniejszej lub większej       ilości voucherów przez Zamawiającego niż prognozowano.

 1. Wykonanie usługi odbędzie się po zatwierdzeniu przez Zamawiającego planu leczenia dostarczonego przez Wykonawcę, po przeglądzie stomatologicznym uczestników projektu u lekarza dentysty.
 2. Wartość vouchera dostosowana będzie do potrzeb uczestnika określonych podczas pierwszej wizyty (przeglądu stomatologicznego) na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego planu leczenia i ustalona zostanie według katalogu usług objętych przedmiotem zamówienia.
 3. Lista usług objętych przedmiotem zamówienia zawiera:
 1. przegląd stomatologiczny
 2. leczenie kanałowe, w tym:

                               - wypełnienie światłoutwardzalne jednej powierzchni

                               - wypełnienie światłoutwardzalne dwóch powierzchni

                               - wypełnienie światłoutwardzalne trzech powierzchni

 1. znieczulenie
 2. opatrunek stomatologiczny
 3. mikroproteza acetalowa – 1 ząb
 4. mikroproteza akrylowa – do 5 zębów
 5. zdjęcie panoramiczne
 6. zdjęcie punktowe
 7. inne dostosowane do potrzeb leczenia stomatologicznego uczestnika.
  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 2219),
  2. ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 537 z póżn. zm.),
  3. c.       rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019r., poz. 595).
 1. Przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosowanie mają przepisy:

 

Okres realizacji zakupionych voucherów: nie później niż do dnia 31 marca 2020r.

 

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się praktyki lekarskie z terenu miasta Chorzów lub miast ościennych (Bytom, Ruda Śląska, Katowice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice).
 2. Na przegląd stomatologiczny uczestnik projektu kierowany jest do Wykonawcy na podstawie skierowania wystawionego przez pracownika Biura Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.
 3. Vouchery są możliwe do zrealizowania przez co najmniej 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach wybranych przez uczestników, uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do:

a)      realizacji wszystkich usług objętych voucherem zgodnie z przedmiotem szacowania zamówienia w jednej placówce medycznej będącej do dyspozycji Wykonawcy;

b)      wykonania usługi przez wykwalifikowany personel lekarski i inny personel medyczny, posiadający wszelkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz mający do dyspozycji wysokiej jakości sprzęt medyczny;

c)       poniesienia kosztu wykonania i dostarczenia voucherów;

d)      wystawienia voucherów imiennych z terminem ważności i katalogiem usług określonych dla uczestnika w terminie 5 dni od dnia przeglądu stomatologicznego danego uczestnika i dostarczenie ich do Biura Projektu „RAMIĘ W RAMIE” mieszczącego się w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19;

e)      dostarczenia Zamawiającemu voucherów na usługi stomatologiczne, które będą do zrealizowania we wskazanej placówce medycznej na terenie miasta Chorzowa lub miast ościennych (Bytom, Ruda Śląska, Katowice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice);

f)       przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz  powinien kierować się polityką równych szans (Wykonawca zapewni, iż nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną);

g)      wystawienia duplikatu imiennego vouchera w przypadku jego nieumyślnego zniszczenia lub zagubienia przez uczestnika projektu obejmującego pozostający do wykorzystania okres jego ważności oraz katalog usług;

h)      weryfikowania każdorazowo tożsamości uczestnika posiadającego imienny voucher na usługi stomatologiczne;

i)        zamieszczenia plakatu dostarczonego przez Zamawiającego w miejscu realizacji usługi z informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, dla Działania 9.1 Aktywna integracja, dla Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCENY

Wycenę należy złożyć na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku i przesłać na adres e-mail: projekt@opschorzow.pl lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19 (pokój nr 302, II piętro) w terminie do dnia 21 czerwca 2019r.

 

Niniejsza wycena nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

 

V. DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 pod adresem:

 

                                               Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

                                               Biuro Projektu – „RAMIĘ W RAMIĘ”

                                               ul. Racławicka 19

                                               41-500 Chorzów, tel: (32) 771-63-87

 

Adres do korespondencji:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów

 

Osoby wskazane do kontaktu:

Aneta Dudek – Koordynator Projektu

Izabela Barczewska – Asystent Koordynatora Projektu

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                               …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                                     …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                            …………………………………………………………………

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu imiennych voucherów na usługi stomatologiczne dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, po zapoznaniu się z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny:

 

Lp.

Wyszczególnienie katalogu usług stomatologicznych

Cena jednostkowa netto na 1 uczestnika

(zł)

Cena jednostkowa brutto na 1 uczestnika

(zł)

1

przegląd stomatologiczny

 

 

2

leczenie kanałowe, w tym:

- wypełnienie światłoutwardzalne jednej powierzchni

 

 

- wypełnienie światłoutwardzalne dwóch powierzchni

 

 

- wypełnienie światłoutwardzalne trzech powierzchni

 

 

3

znieczulenie

 

 

4

opatrunek stomatologiczny

 

 

5

mikroproteza acetalowa – 1 ząb

 

 

6

mikroproteza akrylowa – do 5 zębów

 

 

7

zdjęcie panoramiczne

 

 

8

zdjęcie punktowe

 

 

9

zryczałtowana wartość innych usług dostosowanych do potrzeb leczenia stomatologicznego uczestnika

 

 

Maksymalna wartość vouchera na 1 osobę

 

 

Maksymalna wartość voucherów dla 100 osób 

 

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2019r.                                                        …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                                        podpis Wykonawcy

Plik do pobrania


osoba odpowiedzialna za treść: Anna Wróblewska, dnia: 2019-06-07
utworzony: 07-06-2019 / modyfikowany: 07-06-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021