BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - BILETY JEDNORAZOWE

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na zakup i dostawę biletów przewozowych dla uczestników projektu „ Ramię w ramię”

 W związku z realizacją projektu „Ramię w Ramię” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie: Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego dostawy i zakupu jednorazowych biletów papierowych         

         KOD CPV 34980000-0 Bilety przewozowe

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest planuje zakup i dostawa papierowych biletów jednorazowych dla uczestników projektu „Ramię w ramię”.  

2.   Prognozowana ilość oraz rodzaj biletów:

13 000 sztuk biletów autobusowo-tramwajowych uprawniających do przejazdu na terenie dwóch gmin (miast) lub przez 40 minut od momentu skasowania o nominale 3,80 PLN lub odpowiednim (w przypadku zmiany nominału przez emitenta).

 

3. Prognozowana ilość biletów określonych powyżej (ust. 2) ma jedynie charakter orientacyjny stanowiąc podstawę do porównania ofert, dokonania ich oceny i wybory najkorzystniejszej oferty. W żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu biletów w podanej ilości, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji zakupu mniejszej ilości biletów przez Zamawiającego niż prognozowane.

 

4.  Rozliczenie zobowiązań wynikłych z tytułu zakupu i dostawy biletów odbywać się będzie za rzeczywistą ilość zamawianych biletów według aktualnie obowiązujących cen jednostkowych za zakup biletów o wskazanym w ust. 2 nominale z uwzględnieniem ewentualnego upustu, zgodnie ze złożoną przez  Wykonawcę ofertą.

 

5. Złożenie zamówienia odbywać się będzie w formie pisemnego zamówienia złożonego z minimum dwudniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu projekt@opschorzow.pl.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia telefonicznie. W takim przypadku Wykonawca otrzyma oryginał zamówienia przy dostawie zamówionych biletów Zamawiającemu.

 

6. Maksymalny termin dostarczenia zamówionych biletów to dwa dni robocze od dnia złożenia zamówienia.

 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu dostawy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku z wyszczególnioną ilością zamówionych biletów objętych płatnością, z terminem płatności podanym przez Wykonawcę.

 

8. Umowa na dostawę biletów zostanie zawarta do kwoty, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

9. Termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 30.09.2018r.

 

 1. Miejsce oraz termin składania wyceny

Wycenę w formie tylko i wyłącznie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy przesłać na adres e-mail: projekt@opschorzow.pl lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22  (pokój nr 58)  w terminie do 20 sierpnia 2018r.

 

 

11. Dane kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Ramię w Ramię”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Michał Pietrzok– Koordynator projektu

- Izabela Barczewska – Asystent Koordynatora Projektu

 

Adres do korespondencji :

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22 

41-500 Chorzów

 

 

 

 

Załącznik:

1) formularz wyceny

 


 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

 

            Data: ……………………..

Nazwa Wykonawcy:                                                                                                     

 

…………………………………

 

Adres (pocztowy, telefon, e-mail):

 

………………………………….

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

„Biuro Projektu – „Ramię w ramię”

ul. Kruszcowa 22

41-500 Chorzów

 

                      

 

Dotyczy:       Realizacji projektu „Ramię w ramię” Nr: UDA-RPSL.09.01.06-24-0620/17-00

 

WYCENA

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie o wycenę dotyczącą  zakupu i dostawy papierowych biletów jednorazowych dla uczestników projektu „Ramię w ramię”, realizowanego przez OPS Chorzów

 

 1. Zapoznałem się z treścią zapytania o wycene i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
 2. 2.    Łączna wartość zamówienia za prognozowaną ilość biletów tj. 13 000,00 sztuk w cenie nominalnej 3,80 zł. wynosi 49 400,00 PLN (słownie czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych).
 3. Cena brutto za prognozowaną ilość biletów tj. 13 000,00 sztuk w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia zawarcia umowy do 30.09.2018r. za zakup i dostawę biletów wraz z upustem wynosi: _________________________PLN* (jeżeli Wykonawca oferuje upust) (słownie:_______________________________________________________________________).
 4. 4.    Proponowany stały upust od łącznej wartości zamówienia, jaki Wykonawca udzieli Zamawiającemu na zakup i dostawę biletów wynosi:_________ % (słownie: ________________________)

 

                                                                                      ...................................................

                                                                                          (podpis i pieczątka Oferenta)

 osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2018-08-13
utworzony: 13-08-2018 / modyfikowany: 13-08-2018
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021