BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
ZORGANIZOWANIE - 40 GODZINNYCH, 10- DNIOWYCH WARSZTATÓW INTEGRACYJNO-EDUKACYJNYCH PN. „ZIMOWE FIGLE-MIGLE”– DLA DZIECI/UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia na

 „Zorganizowanie  - 40 godzinnych, 10- dniowych warsztatów integracyjno-edukacyjnych pn. „ZIMOWE FIGLE-MIGLE”– dla dzieci/uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Moje nowe życie, mój nowy dom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych
i zdrowotnych - ZIT

I. Przedmiot zamówienia  :

Kod CPV : 80570000-0 Usługi w dziedzinie rozwoju osobistego

Przedmiotem zamówienia (wyceny)  jest  „Zorganizowanie  - 40 godzinnych, 10- dniowych warsztatów integracyjno-edukacyjnych pn. „ZIMOWE FIGLE-MIGLE”– dla dzieci/uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”. Działania w ramach usługi skierowane będą do  rodzin zamieszkałych na terenie miasta Chorzowa wobec których jak zakłada cel główny projektu istnieje konieczność zastosowania wsparcia w postaci usług społecznych, przejawiające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz takie, które chcą współpracować na rzecz odzyskania opieki nad dziećmi.

II. Cel zamówienia :
 • kreatywne spędzanie czasu wolnego,
 • promocja aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez dobrą zabawę,
 • rozwój zainteresowań, zdolności i predyspozycji dzieci poprzez twórcze zajęcia,
 • zwiększenie kompetencji społecznych dzieci i wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności oraz rozwinięcie konkretnych walorów, osobowościowych, przełamanie barier, a przede wszystkim wywołanie wśród uczestników uśmiechu i poczucia sprawstwa;
 • zapewnienie opieki i urozmaicenie czasu wolnego dzieciom/uczestnikom projektu podczas ferii zimowych, które ze względu na trudną sytuację finansową nie mogą skorzystać  z innych form wypoczynku

III.  Termin realizacji usługi: 10 dni roboczych w okresie od 13 stycznia 2020r do 26 stycznia 2020r. Pierwszy tydzień 4 dni w godzinach od 11.00 do 15.00 i 1 dzień w godzinach od 15.00 do 19.00, drugi tydzień 4 dni w godzinach od 11.00 do 15.00 i 1 dzień w godzinach od 15.00 do 19.00 (godzina rozumiana jako godzina zegarowa). Ostateczny termin oraz godziny realizacji zadania zostaną ustalone przed podpisaniem umowy.

IV.  Przewidywana liczba osób: 8 dni kiedy zajęcia odbywać będą się w godzinach dopołudniowych liczba osób to 27 dzieci w wieku od 3-13 r.ż, 2 dni kiedy zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych liczba osób to 27 dzieci i 16 osób dorosłych - rodziców dzieci. Podana liczba ma jedynie charakter orientacyjny, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia  liczby uczestników z przyczyn niezależnych od niego. Zamawiający pomimo przyjmowania deklaracji uczestnictwa w zajęciach składanych przez uczestników projektu, nie jest w stanie  przewidzieć ostatecznego skutku przedmiotu zawartej umowy tzn. dokładnej ilości uczestników. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji mniejszej ilości uczestników przez Zamawiającego niż  prognozowane.

V. Miejsce realizacji zamówienia zapewni Zamawiający: jednostki OPS znajdujące się na trenie miasta Chorzów tj.

 • Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie, ul. Powstańców 70
 • Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie, ul. Kasprowicza 2
 • Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie ul. 3-Maja 18
 • lub lokal CUMY w Chorzowie ul. Wolności 3 

Ze względu na odległy termin ostateczne miejsce realizacji zadania wskazane zostanie przed podpisaniem umowy.

VI. Zadania Wykonawcy

 1. Zorganizowanie 6, 4-godzinnych zajęć artystyczno-dydaktycznych, warsztatów, gier, zabaw oraz zajęć praktyczno-technicznych np. budowanie karmnika, rękodzieło, warsztaty malarskie, graffiti, muzyczne itd. Zajęcia mają rozwijać w uczestnikach umiejętności współdziałania w grupie, integrować ich, uczyć właściwych postaw i nawyków oraz odpowiedzialności wobec siebie i innych.
 2. Zorganizowanie co najmniej dwóch wyjść(po jednym w każdym tygodniu realizacji zamówienia) grupowych na lodowisko, sala zabaw dla dzieci „Hopsa-Hopsa”, Freestyle Park, Skansen, Planetarium, Aqua Park itp. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z organizacją powyższego, takich jak np. usługa transportowa, bilety wstępu na zaproponowaną atrakcję, a w przypadku lodowiska koszt związany z wypożyczeniem łyżew.
 3. Zorganizowanie 2, 4 godzinnych zajęć warsztatowo-integracyjnych dla dzieci i rodziców, zajęcia w szczególności mają mieć charakter wspólnej pracy przez zabawę dzieci z rodzicami. Dlatego też celem ww. 2 wspólnych warsztatów ma być np. przygotowanie jakiegoś wydarzenia np. balu karnawałowego. Warto postawić rodzica i dziecko w roli współtwórcy i organizatora wydarzenia. Dla zobrazowania oczekiwań Zamawiającego poniżej przykład: Zorganizowanie wspólnego balu karnawałowego jako aktywna forma współpracy i zabawy dzieci i rodziców. 1 warsztaty/zajęcia - przygotowanie np. scenariusza balu tj. wybór rodzaju muzyki, zabaw przy udziale wodzireja, którym może zostać jeden z rodziców,  strojów dla dzieci i rodziców, przygotowanie elementów dekoracyjnych do wystroju sali. Część zadań rodzice z dziećmi mogą dokończyć wspólnie w domu. 2 warsztaty/zajęcia – realizacja wydarzenia – wspólne strojenie sali, zabawa, wspólne sprzątanie sali.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztu zakupu oraz zabezpieczenia wszystkich niezbędnych materiałów, wyposażenia do realizacji zaproponowanych w programie zajęć.
 5. Zapewnienie opieki medycznej w razie potrzeby oraz zapewnienie podstawowych leków i materiałów opatrunkowych w czasie pobytu uczestników na zajęciach w ramach usługi (apteczka).
 6. Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację usługi - min. 2 wychowawców/animatorów dla 27 osobowej grupy. Wychowawcy/animatorzy powinni posiadać niezbędne uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności potwierdzone stosownymi dokumentami.
 7. Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację usługi tj. listy obecności, wykonanie dokumentacji fotograficznej w ilości min. 20 szt. z całego wydarzenia oraz krótkiego filmu reporterskiego 2-3 min zawierającego wypowiedzi uczestników. Film będzie wykorzystany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie do celów dokumentacyjnych projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” w ramach którego realizowana jest usługa.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń do realizacji tego typu usługi wynikających z przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników organizowanych warsztatów, zarówno w miejscu/lokalu realizacji zamówienia, jak i podczas wydarzeń organizowanych poza lokalem. Z uwagi na powyższe Wykonawca może jeśli uzna za zasadne do oszacowania wartości zamówienia doliczyć koszt ewentualnych ubezpieczeń.

 

UWAGA !

Zamawiający ubezpiecza uczestników projektu ubezpieczeniem NNW w zakresie ograniczonym tj. ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas zajęć realizowanych w ramach projektu oraz podczas drogi do/z.

 

 

Program warsztatów powinien być dostosowany do wieku uczestników, powinien zapewnić

uczestnikom zajęć taki poziomu bezpieczeństwa, jaki jest powszechnie przyjęty i stosowany w danej kategorii zajęć i rodzaju sportu, którego elementy są wykorzystywane w przedstawionym programie. Program nie powinien być nadmiernie wyczerpujący fizycznie, z zaproponowaniem różnego stopnia sprawności fizycznej, tak by każdy z uczestników mógł brać w nim czynny udział. Nie będzie zawierał ćwiczeń, które będą zbyt ryzykowne lub niebezpieczne. Nie spowoduje urazów psychicznych u żadnego z uczestników.

VII. Miejsce oraz termin składania wyceny

Wycenę w formie tylko i wyłącznie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy przesłać na adres e-mail: projekt2@opschorzow.pl lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19 w terminie do dnia 4.10.2019 roku.

Mimo, że niniejsze ogłoszenie nie jest zapytaniem ofertowym, a jedynie szacowaniem wartości planowanego zamówienia, Zamawiający podaje poniżej informacje, które z jego punktu widzenia są istotne dla prawidłowego oszacowania wartości zamówienia

 

 • Kryteria oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z postępowania. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
 1. Cena za realizację zadania -70% -waga punktowa 70 pkt2.Jakościowa zawartość Ramowego Programu Warsztatów -30% -waga punktowa 30 pkt. Na etapie składania ofert Zamawiający będzie wymagał dołączenia Ramowego Programu Warsztatów wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych punktów programu z godzinowym rozbiciem, uwzględniając wszystkie elementy określone w pkt VI. ppkt 1, 2 i 3.

 

VIII. Sposób przygotowania wyceny

Załącznik nr 1 - Formularz wyceny (szacowania)

Wycenę należy przygotować zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego szacowania w terminie określonym w treści szacowania.

 

IX. Dane kontaktowe

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Moje nowe życie, mój nowy dom”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów, tel: 32 771 63 86

projekt2@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Halina Bulanda – Koordynator projektu

Bogusława Radgowska- Wawreczko – Asystent Koordynatora

Adres do korespondencji :

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów

 

Załącznik do szacowania;

- Załącznik nr 1 – Wzór wyceny

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór wyceny

 

 

Miejsce i data: ………………………………………..………………..

Imię i nazwisko/podmiot:                                                                                                     

 

 

…………………………………

 

Adres:

 

………………………………….

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu –„Moje nowe życie,  mój nowy dom”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów

e-mail: projekt2@opschorzow.pl

 

 

WYCENA

W odpowiedzi na Państwa rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na „„Zorganizowanie  - 40 godzinnych, 10- dniowych warsztatów integracyjno-edukacyjnych pn. „ZIMOWE FIGLE-MIGLE”– dla dzieci/uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”, realizowanych przez OPS Chorzów, oświadczam, iż:

Zapoznałem się z treścią  szacowania.

 

Łączna wartość zamówienia:

 

 

Cena netto _________________________PLN

 

 

(słownie:_______________________________________________________________________).

 

 

Cena brutto _________________________PLN

 

 

(słownie:_______________________________________________________________________).

 

 

 

 

………..…………………………………..…………………………………
(Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

 

 

 

 

 


pobierz plik: [ ZIMOWE "FIGLE-MIGLE" ]osoba odpowiedzialna za treść: Szalich Artur, dnia: 2019-09-27
utworzony: 27-09-2019 / modyfikowany: 04-10-2019
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021