BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM - SZACOWANIE ZAKUP BILETÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia

 „Zakup i dostawę biletów przewozowych dla uczestników projektu „ Moje nowe życie, mój nowy dom”

W związku z realizacją projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Osi  priorytetowej  IX  Włączenie  społeczne, 9.2  Dostępne  i  efektywne  usługi  społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny Zamawiający, OPS w Chorzowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie propozycji szacowania.

 

KOD CPV 34980000-0 Bilety przewozowe

               I.      Szczegółowy opis przedmiotu szacowania

1. Przedmiotem szacowania zamówienia jest zakup i dostawa papierowych biletów jednorazowych dla uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”

2. Prognozowana ilość oraz rodzaj biletów: 10 113 sztuk biletów autobusowo-tramwajowych uprawniających do przejazdu na terenie jednego miasta o nominale 3,20 PLN lub odpowiednim (w przypadku zmiany nominału przez emitenta).

3. Prognozowana ilość biletów określonych powyżej (ust. 2) ma jedynie charakter orientacyjny stanowiąc podstawę do porównania ofert, dokonania ich oceny i wybory najkorzystniejszej oferty. W żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu biletów w podanej ilości, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji zakupu mniejszej ilości biletów przez Zamawiającego niż prognozowane. Jednak Zamawiający gwarantuje zakup minimalnej ilości biletów w sumie 6 000 sztuk

4. Rozliczenie zobowiązań wynikłych z tytułu zakupu i dostawy biletów odbywać się będzie za rzeczywistą ilość zamawianych biletów według aktualnie obowiązujących cen jednostkowych za zakup biletów o wskazanym w ust. 2 nominale z uwzględnieniem ewentualnego upustu, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

5. Złożenie zamówienia odbywać się będzie w formie pisemnego zamówienia złożonego z minimum tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu projekt2@opschorzow.pl. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia telefonicznie. W takim przypadku Wykonawca otrzyma oryginał zamówienia przy dostawie zamówionych biletów Zamawiającemu.

6. Maksymalny termin dostarczenia zamówionych biletów to trzy dni robocze od dnia złożenia zamówienia.

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu dostawy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku z wyszczególnioną ilością zamówionych biletów objętych płatnością, z 30 dniowym terminem płatności.

8. Umowa na dostawę biletów zostanie zawarta do kwoty, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

 

     II.      Pożądany termin i miejsce realizacji zamówienia;

Miejsce realizacji: pierwsza dostawa odbędzie się do siedziby Biura Projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” mieszczącego się w Chorzowie przy ul. Powstańców 70/U1, a następnie - do nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19 w Chorzowie gdzie znajdować się będzie także Biuro Projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 29.02.2020 roku.

III.           Miejsce oraz termin składania wyceny

Wycenę w formie tylko i wyłącznie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy przesłać na adres e-mail: projekt2@opschorzow.pl lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22 (pokój nr 58, I piętro) w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

 VI.          Sposób przygotowania wyceny

Załącznik nr 1 - Formularz wyceny (szacowania)

Wycenę należy przygotować zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego szacowania w terminie określonym w treści szacowania.

 V.            Dane kontaktowe

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem;

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Moje nowe życie, mój nowy dom”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt2@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Halina Bulanda – Koordynator projektu

Adres do korespondencji :

 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22 

41-500 Chorzów

 

Załącznik do szacowania;

- Załącznik nr 1 – Wzór wyceny

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór wyceny

 

 

Miejsce i data: ………………………………………..………………..

Imię i nazwisko/podmiot:                                                                                                     

 

 

…………………………………

 

Adres:

 

………………………………….

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu –„Moje nowe życie,           mój nowy dom”

ul. Kruszcowa 22

41-500 Chorzów

                                                                          

e-mail: projekt2@opschorzow.pl

 

WYCENA

W odpowiedzi na Państwa rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na zakup            i dostawę papierowych biletów jednorazowych dla uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”, realizowanego przez OPS Chorzów, oświadczam, iż:

Zapoznałem się z treścią  szacowania.

Łączna wartość zamówienia za prognozowaną ilość biletów tj. 10 113,00 sztuk w cenie nominalnej 3,20 zł. wynosi 32 361,60 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i 60/100).

Cena brutto za prognozowaną ilość biletów tj. 10 113,00 sztuk w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia zawarcia umowy do 29.02.2020r. za zakup i dostawę biletów wraz z upustem wynosi:

 

_________________________PLN* (jeżeli Wykonawca oferuje upust)

 

(słownie:_______________________________________________________________________).

Proponowany stały upust od łącznej wartości zamówienia, jaki Wykonawca udzieli Zamawiającemu

 

na zakup i dostawę biletów wynosi:_________ % (słownie: ________________________)

 

 

 

 

 

 

………..…………………………………..…………………………………
(Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

 

 



osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2019-04-09
utworzony: 09-04-2019 / modyfikowany: 09-04-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020