BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - OPIEKA NAD DZIEĆMI

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia dotyczącego pełnienia opieki nad dziećmi uczestników projektu „Ramię w Ramię”

W związku z realizacją projektu „Ramię w Ramię” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie: Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego pełnienia opieki pedagogicznej nad dziećmi uczestników projektu „Ramię w Ramię”

Kod CPV: 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi

                               

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

 

Przedmiotem szacowania jest Pełnienie opieki pedagogicznej nad dziećmi uczestników biorących udział w zajęciach w ramach projektu „Ramię w Ramię” łącznie przez 2 opiekunów w ilości maksymalnej  4500 (cztery tysiące pięćset) godzin zegarowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019r.

 1.       Prognozowana ilość godzin określonych powyżej ma jedynie charakter orientacyjny dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia z zakresu powyższego zapytania ofertowego z przyczyn niezależnych od niego. Powyższe stanowi podstawę do szacowania wartości zamówienia, a w kolejnym etapie  porównania ofert, dokonania ich oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. W żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do realizacji usługi w podanej ilości godzin, a Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa w wyniku ogłoszonego postepowania po dokonaniu szacowania wartości zamówienia nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji realizacji mniejszej ilości godzin zegarowych przez Zamawiającego niż prognozowane. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zapotrzebowaniu na usługę opieki pedagogicznej nad dziećmi w terminie min. 3 dni.

 2.       Osoby realizujące wymienioną usługę zobowiązane będą do:

-   zapewnienia opieki  dzieciom pozostającym pod jej opieką;

-   dbania o bezpieczeństwo dzieci;

-   zastosowania odpowiednich metod pedagogicznych;

- prowadzenia zajęć z zakresu socjoterapii w celu łagodzenia lub eliminowania wśród dzieci negatywnych zachowań społecznie niepożądanych zmierzających do zmiany sądów o rzeczywistości, sposobów zachowań, nabycia umiejętności odreagowania emocjonalnego;

- organizowania różnorodnych zajęć i zabaw m.in.:  usprawniających pamięć i koncentrację dzieci, ćwiczących spostrzegawczość wzrokową i słuchową dzieci – wykorzystanie pedagogiki zabawy,  rozwijających myślenie dzieci oraz ich kulturę osobistą;

- udzielania doraźnej pomocy w nauce dzieciom pozostającym pod opieką

3.       Wymagania szczegółowe

Opiekun  musi posiadać:

- Wykształcenie wyższe pedagogiczne/psychologiczne (potwierdzone dyplomem) lub ukończony kurs kwalifikujący do opieki nad dziećmi (potwierdzony stosownymi zaświadczeniami/certyfikatami)

- Doświadczenie: doświadczenie w pracy z dziećmi w realizacji podobnych usług (poświadczone stosowymi dokumentami),

- Dyspozycyjność przez 5 dni w tygodniu, maksymalnie w godzinach 7:00 – 18:00

 4.       Miejsce realizacji usługi

Centrum Aktywizacji Społecznej, ul Powstańców 70/3 Chorzów

Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2 Chorzów

Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. 3 Maja 18, Chorzów

 5.       Miejsce oraz termin składania wyceny

Wycenę w formie tylko i wyłącznie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy przesłać na adres      e-mail: projekt@opschorzow.pl lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22 w terminie do 16 sierpnia 2018r.

6.       Sposób przygotowania wyceny

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Wycenę należy przygotować zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego szacowania w terminie określonym w treści szacowania. Do wyceny nie trzeba załączać innych załączników.

 7.       Dane kontaktowe

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem;

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Ramię w Ramię”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Michał Pietrzok – Koordynator projektu

- Izabela Barczewska – Asystent Koordynatora Projektu

Adres do korespondencji :

 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22 

41-500 Chorzów

 

 

 

 

Załączniki:

 

1.  formularz wyceny

 


 

Załącznik nr 1

Formularz wyceny

 

            Data: ……………………..

Imię i nazwisko/podmiot:                                                                                                     

 

…………………………………

 

Adres:

 

………………………………….

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

„Biuro Projektu – „Ramię w Ramię”

ul. Kruszcowa 22

41-500 Chorzów

 

 

Dotyczy:    Realizacji projektu „Ramię w Ramię” Nr: UDA-RPSL.09.01.06-24-0620/17-00

 

WYCENA

 

W odpowiedzi na Państwa rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na pełnienie opieki pedagogicznej nad dziećmi uczestników  projektu „Ramię w Ramię” proponuję cenę:

 

  1. Zapoznałem się z treścią  szacowania.
  2. Cena netto  za 1 (jedną godzinę zegarową) wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)
  3. Cena brutto (wraz z podatkiem VAT i innymi kosztami, w tym ubezpieczenia ZUS) za 1 (jedną godzinę zegarową) wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

 

                                                                             

                                                                                                                ...................................................

                                                                                                                       (podpis i pieczątka imienna )

 osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2018-08-08
utworzony: 08-08-2018 / modyfikowany: 08-08-2018
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021